Collections in this community

 • Annual Reports [15]

  รายงานประจำปี
 • Articles [1040]

  บทความวิชาการ
 • Clippings/News [100]

  กฤตภาค/ข่าว
 • Documents/Pocket Books [499]

  เอกสารเผยแพร่/พ็อกเกตบุ๊ก
 • Photo [24]

  รูปภาพ
 • Presentations [754]

  เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม
 • Research Reports [1723]

  งานวิจัย
 • VDO [0]

  วีดีโอ

Recent Submissions

 • การศึกษาแผนการเพิ่มจำนวนนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายและการกระจายตัวที่เหมาะสม 

  พนิดา ธนาวิรัตนานิจ; ขวัญชนก ยิ้มแต้; เบญจมาศ พระธานี; พรเทพ เกษมศิริ; ภาธร ภิรมย์ไชย; จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018)
  ประเทศไทยมีปัญหาการขาดแคลนนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายซึ่งได้แก่ นักแก้ไขการได้ยิน และนักแก้ไขการพูด อย่างมาก อัตราส่วนของจำนวนนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายต่อจำนวนประชากรที่ค่อนข้างต่ำ และมีการกระจายตัวไม่เหมาะสม ...
 • การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2557 : สุขภาพเด็ก 

  วิชัย เอกพลากร; ลัดดา เหมาะสุวรรณ; นิชรา เรืองดารกานนท์; วราภรณ์ เสถียรนพเกล้า; หทัยชนก พรรคเจริญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018)
  โครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายเป็นโครงการสำรวจสถานะสุขภาพของประเทศที่สำคัญที่ช่วยเฝ้าระวังสภาวะทางสุขภาพประชาชนไทย การดำเนินการสำรวจครั้งที่ 5 นี้ มีประเด็นทางสุขภาพที่ครอบคลุมในการสำรวจครั้งนี้มีทั้งในเรื ...
 • การวิเคราะห์สภาพการณ์การดำเนินงานวิจัยจากงานประจำในเขตสุขภาพที่ 11และ 12 

  ปรียนุช ชัยกองเกียรติ; อติญาณ์ ศรเกษตริน; รุ่งนภา จันทรา; มาริสา สุวรรณราช; กิตติพร เนาว์สุวรรณ; รัถยานภิศ พละศึก; ยุพาวดี ขันทบัลลัง; โสภิต สุวรรณเวลา; สิรินภร ศุกรวรรณ; ภาซีน่า บุญลาภ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-01)
  งานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ 1) สภาพการณ์การดำเนินงานวิจัยจากงานประจำในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 และการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ทำวิจัย ผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) และผู้บริหารในการนำงาน ...
 • การศึกษาอัตราการเสียชีวิต และภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีจากการรายงานอุบัติการณ์ในประเทศไทย 

  สมรัตน์ จารุลักษณานันท์; Somrat Charuluxananan; ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์; Yodying Punjasawadwong; ศิริพร ปิติมานะอารี; Siriporn Pitimana-aree; เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์; Thewarug Werawatganon; วรินี เล็กประเสริฐ; Varinee Lekprasert; ศศิกานต์ นิมมานรัชต์; Sasikaan Nimmaanrat; อักษร พูลนิติพร; Aksorn Pulnitiporn; วรวุธ ลาภพิเศษพันธุ์; Worawut Lapisatepun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-09)
  ความปลอดภัยทางวิสัญญีวิทยาและศัลยกรรม อาจทำได้โดยการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง คณะผู้ทำการศึกษาจึงได้ทำโครงการวิจัยภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่ช่วงก่อน ระหว่าง และภายหลังการให้ยาระงับความรู้สึกและการผ่าตัดในประเทศไทย ...
 • หลักสูตรฝึกอบรมผู้ปกครองในการคัดกรองและปรับพฤติกรรมเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น ปีที่ 1 

  สมัย ศิริทองถาวร; ภิญโญ อิสรพงศ์; เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์; วรรณกมล สอนสิงห์; นุจรี คำด้วง; สุรีรักษ์ พิลา; พัชนี พัฒนกิจโกศล; ชุตินาถ ศักรินทร์กุล; รณสิงห์ รือเรือง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017)
  กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้ปกครองในการคัดกรองและปรับพฤติกรรมเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคส ...
 • การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมต่อนโยบายของรัฐ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงยาของประชาชนไทย 

  อุษาวดี สุตะภักดิ์; กรรณิการ์ กิจติเวชกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-01)
  ‘การไม่เข้าถึงยาจำเป็น’ ของผู้ป่วยยังเป็นปัญหาสำคัญในระบบสาธารณสุขไทย กว่าสิบปีที่ผ่านมาจึงมีความพยายามจากหลายภาคส่วน อาทิ นักวิชาการและภาคประชาสังคมที่ร่วมกันผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมาย/กฎระเบียบ/หรือข้อเสนอต่อการดำเนินง ...
 • การสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองเขตสุขภาพที่ 3 

  ภูดิท เตชาติวัฒน์; Phudit Tejativaddhana; อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์; Apichart Wisitwong; ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ; Paitoon On-Gate; พัชรินทร์ สิรสุนทร; Patcharin Sirasoonthorn; ทวีศักดิ์ นพเกษร; Tawesak Nopkesorn; วินัย ลีสมิทธิ์; Vinai Lee-smidt; ครรชิต สุขนาค; Kanchit Sooknak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-11)
  การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 โดยศึกษาเฉพาะระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดกำแพงเพชร เก็บข้อมูลโดยการทบทวนเอกสาร ...
 • ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของเครื่องมือคัดกรองไมโครแอลบูมินนูเรียด้วยระบบคะแนนสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่รับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิของรัฐและเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี 

  สิริมา มงคลสัมฤทธิ์; คัติยา อีวาโนวิช; สนธยา ทองพันธ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018)
  ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 คือ ความผิดปกติของไต ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะมีผลทำให้การทำงานของไตเสื่อมถอยลงจนถึงขั้นเกิดภาวะไตวายเรื้อรัง แต่มีผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ป่วยมานานกว่า 10 ปี ...
 • การพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อการตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยและบริหารจัดการผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ณรงค์ ขันตีแก้ว; นิตยา ฉมาดล; พวงรัตน์ ยงวณิชย์; ไพบูลย์ สิทธิถาวร; บัณฑิต ถิ่นคำรพ; วัชรินทร์ ลอยลม; Narong Khuntikeo; Nittaya Chamadol; Puangrat Youngvanit; Paiboon Sithithaworn; Bandit Thinkhamrop; Watcharin Loilome (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018)
  มะเร็งท่อน้ำดี (cholangiocarcinoma) คือ มะเร็งที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เยื่อบุน้ำดีทั้งในและ นอกตับพบคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีและตับจำนวนประมาณ 10,000 – 20,000 รายต่อปี โดยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นคนภาคตะวันออกเฉี ...
 • การประยุกต์ใช้สาร (1->3)-เบต้า-ดี-กลูแคน: ตัวชี้วัดทางชีวภาพเพื่อการตรวจติดตามโรคพิทิโอซิสในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบ immunotherapy 

  อริยา จินดามพร; อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล; รังสิมา เหรียญตระกูล; นวพร วรศิลป์ชัย; Ariya Chindamporn; Asada Leelahavanichkul; Rungsima Reantragoon; Navaporn Worasilchai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-10)
  พิเทียม อินซิดิโอซุ่ม เป็นเชื้อก่อโรคพิทิโอซิสซึ่งมีอันตรายถึงแก่ชีวิต พยาธิสภาพในหลอดเลือดแดงและกระจกตาเป็นลักษณะอาการทางคลินิกที่พบได้บ่อย โดยกลุ่มที่ติดเชื้อในหลอดเลือดแดงส่วนใหญ่มีโรคทาลัสซีเมียเป็นโรคประจำตัว ...
 • การวิจัยเพื่อคิดค้นและพัฒนาเทคนิคใหม่ในการตรวจหารอยโรคก่อมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มต้นและโรคที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสแปปิโลมา 

  ภาวพันธ์ ภัทรโกศล; Parvapan Bhattarakosol; อาคม ไชยวงศ์คต; Arkom Chaiwongkot; สุรางศ์ ตรีรัตนชาติ; Surang Triratanachat; พธู ตัณฑไพโรจน์; Patou Tantbirojn; อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธ์; Amornpun Sereemaspun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-11)
  การแสดงออกของโปรตีนก่อมะเร็ง E6 ในระดับที่สูงของเชื้อไวรัสแปปิลโลมาชนิด 16 และการมีภาวะเมธิลเลชั่นที่สูงในยีนแอลหนึ่ง จัดเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่ได้รับการยอมรับว่ามีความจำเพาะกับการที่เซลล์มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมดลูก ...
 • กรอบการวิจัย สวรส. ปี 2562 ประเด็นวิจัย : การเงินการคลังสุขภาพ 

  จเร วิชาไทย; Charay Vichathai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-01-15)
  เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ประเด็นการเงินการคลังสุขภาพ วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ
 • เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงข้อเสนอโครงการวิจัย 

  ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร ; Pravich Tanyasittisuntorn (มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2018-01-15)
  เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ
 • เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน 

  จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-01-15)
  เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ
 • กรอบการวิจัย สวรส. ปี 2562 ประเด็นวิจัย : Service delivery, Workforce, Governance 

  จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-01-15)
  เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ประเด็นวิจัย การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ระบบบริการ และระบบอภิบาลสุขภาพ วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ
 • Call for proposals for Drug System Research 

  นพคุณ ธรรมธัชอารี; Noppakun Thammatacharee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-01-15)
  เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ประเด็นวิจัยระบบยาและเวชภัณฑ์ วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ
 • Medical Technology Medical Information 

  จุไรรัตน์ พรหมใจ; Jurairat Phromjai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-01-15)
  เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ประเด็นวิจัย ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ และระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ
 • SDH & Vulnerable population : Research direction & framework HSRI 2562 

  วัชรา ริ้วไพบูลย์; Wachara Riewpaiboon; วรรณพร บุญเรือง; Wannaporn Boonreong; อัปสร จินดาพงษ์; Apsorn Jindapong; แพรว เอี่ยมน้อย; Praew Eiamnoi (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-01-15)
  เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ประเด็นวิจัย กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ
 • ระบบการวิจัยสุขภาพกับการพัฒนาประเทศ 

  พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์; Peerapol Sutiwisesak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-01-15)
  เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ
 • การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) 

  อุไรวรรณ อินทร์ม่วง; สมชาย ตู้แก้ว; พรรณวรท อุดมผล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-12)
  ตามที่คณะกรรมการสาธารณสุข ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ครอบคลุม 76 จังหวัด เมื่อเดือนกันยายน 2557 จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2557 – 2559 ของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ...

View more