Knowledge Bank

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง (แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2007-10)
  หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุดประสบการณ์ชีวิตคนพิการ ที่ว่าด้วยเรื่องราวชีวิตของคนพิการทางจิตและครอบครัวที่ร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตความเจ็บป่วยทางจิตมาจนพบความสุขอีกครั้ง ซึ่งแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย ตั้งใจทำหน้าท ...
 • วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง (แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2006-12)
  หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุดประสบการณ์ชีวิตคนพิการ ที่ว่าด้วยเรื่องราวชีวิตของคนพิการที่ว่าด้วยเรื่องราวของคนหูหนวก ซึ่งแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย ตั้งใจทำหน้าที่ค้นคว้าจากเจ้าของประสบการณ์ตรงและนำเข้าสู่กระ ...
 • วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง (แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2007-03)
  หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุดประสบการณ์ชีวิตคนพิการ ที่ว่าด้วยเรื่องราวชีวิตของคนพิการทางร่างกายที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว จนจำเป็นต้องใช้รถนั่งเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยในการดำรงชีวิต ซึ่งแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย ...
 • วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง (แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2007-06)
  หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุดประสบการณ์ชีวิตคนพิการ ที่ว่าด้วยเรื่องราวชีวิตของครอบครัวที่มีลูกเป็นเด็กพิการ ซึ่งแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย ตั้งใจทำหน้าที่ค้นคว้าจากเจ้าของประสบการณ์ตรงและนำเข้าสู่กระบวนการเ ...
 • วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง (แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2006-09)
  หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุดประสบการณ์ชีวิตคนพิการ ที่ว่าด้วยเรื่องราวชีวิตของคนตาบอด ซึ่งแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย ตั้งใจทำหน้าที่ค้นคว้าจากเจ้าของประสบการณ์ตรงและนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ของสังคม ...
 • สุริยัน สุดศรีวงศ์ (สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2011-07)
  หนังสือเรื่อง โลกกลมๆ หนึ่งใบกับนายก้อนดิน เป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ของนายก้อนดิน ที่ต่อเนื่องจากหนังสือเล่มก่อน ชื่อ บันทึกของนายก้อนดิน เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้อิงข้อมูลจากผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ ...
 • สุริยันต์ สุดศรีวงศ์ (แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2007-03)
  ครอบครัวโยคะ คือวรรณกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยในครอบครัว ผู้เขียนชักชวนให้คนอ่านได้สนใจกับการดูแลสุขภาพ โดยเริ่มจากสิ่งที่เราชอบ และจากคนที่อยู่ใกล้ตัว หนังสือเล่มนี้อาจจะทำให้หลายคนมีความรู้สึกสดชื่น กระชุ่มกระชวย ...
 • สุริยัน สุดศรีวงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2007-01)
  นายก้อนดินเป็นเด็กหนุ่มที่ใฝ่รู้ สามารถใช้โอกาสเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตในการเรียนรู้ ในครั้งนี้เขาได้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการสำรวจภาวะสุขภาพของประชาชนไทย ซึ่งมีการดำเนินการโดยทีมงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยผ่านเรื่อ ...
 • สุริยัน สุดศรีวงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002-07)
  วรรณกรรมบันทึกของเด็กชายก้อนดิน เป็นการแปรรูปข้อมูลสถานะสุขภาพของคนไทย ที่รวบรวมและแปลความโดยนักวิชาการหลากหลายสาขาจำนวนหนึ่งให้มีรูปแบบการนำเสนอที่สามารถสื่อความเข้าใจกับคนไทยทั่วไป โดยเอื้ออำนวยให้ใช้เวลาสั้นๆ ...
 • โชติ ศรีสุวรรณ (แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2007)
  วรรณกรรมสุขภาพสำหรับเยาวชน สาวน้อยเอวบาง คือการเรียงร้อยถ้อยอักษรเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของเด็กผู้หญิงวัยรุ่นที่ไม่เดินหลงผิดและหลงทางไปกับกระแสค่านิยมการมีรูปร่างที่สวยงาม ผอมเพรียว โดยการใช้ยาลดความอ้วนที่ผิดวิธี ...
 • ฑิณกร โนรี; โยธิน ถนอมวัฒน์; พุดตาน พันธุเณร; กานต์วรินต์ ก่องกุลวัฒน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-03)
  กำลังคนด้านสุขภาพ (Human Resources for Health) เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในระบบสุขภาพ เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงานด้านสุขภาพ เพราะเป็นทั้งผู้สร้างและผู้นำเทคโนโลยีด้านสุขภาพไปใช้ อีกทั้งเป็นผู้บ ...
 • ปรียนุช ชัยกองเกียรติ; Preeyanuch Chaikongkiat (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนนี ยะลา, 2017-07-06)
  เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 10 “ทศวรรษ R2R พัฒนาคนไทยสู่สังคม 4.0” ห้องย่อย "บทบาทของ สวรส ต่อการต่อยอด R2R to policy" วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 14.30 ...
 • ดวงดาว ศรียากูล (โรงพยาบาลเพชรบูรณ์, 2017-07-06)
  เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 10 “ทศวรรษ R2R พัฒนาคนไทยสู่สังคม 4.0” ห้องย่อย "บทบาทของ สวรส ต่อการต่อยอด R2R to policy" วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 14.30 ...
 • จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-07-06)
  เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 10 “ทศวรรษ R2R พัฒนาคนไทยสู่สังคม 4.0” ห้องย่อย "บทบาทของ สวรส ต่อการต่อยอด R2R to policy" วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 14.30 ...
 • วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-06-28)
  เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์
 • สุชาต อุดมโสภกิจ; Suchat Udomsopakit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-06-29)
  เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์
 • จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-06-28)
  เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์
 • มยุรา กุสุมภ์; Mayura Kusum (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-06-30)
  เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์
 • พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์; Peerapol Sutiwisesak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-06-28)
  เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์
 • สุธี พานิชกุล; Suthee Panichkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-06-28)
  เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์

View more