Knowledge Bank

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • นงนุช ใจชื่น; Nongnuch Jaichuen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-12)
  โฆษณาทางโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงเด็กและมีอิทธิพลต่อการซื้ออาหารและการบริโภคของเด็ก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มทางฟรีทีวี ในช่วงวันและเวลาที่มีรายการสำหรับเด็กและเยาว ...
 • นิสาพร วัฒนศัพท์; Nisaporn Wattanasupt; ฐานิดา บุญวรรโณ; Thanida Boonwanno; ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ; Siwaporn Chaicharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-12)
  บทความนี้มีเป้าหมายที่จะใช้มโนทัศน์ช่วงชั้นทางสังคมมาอธิบายความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อทำความเข้าใจว่าใครคือประชากรกลุ่มเปราะบางในสังคม โดยใช้การทบทวนวรรณกรรมในส่วนของแนวคิด/ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่ใช้อธิบายและจัดช่วง ...
 • Saysong Somsamouth; Nilawan Upakdee; Supasit Pannarunothai (Health Systems Research Institute, 2016-12)
  The Health Equity Fund is a social assistance scheme for the poor whose income is lower than the poverty eradication target in Lao PDR and unable to enroll in any kind of health insurance. Health Equity Fund (HEF) is a ...
 • ธนเดช สัจจวัฒนา; Tanadach Sajjavattana; วิวัฒน์ สังฆะบุตร; Wiwat Sungkhabut (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-12)
  โรคติดเชื้อปรสิตหรือหนอนพยาธิยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขและเป็นปัญหาต่อสุขภาพของนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์อัตราการติดเ ...
 • บวรศม ลีระพันธ์; Borwornsom Leerapan; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paibul Suriyawongpaisal; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; Samrit Srithamrongsawat; วิชช์ เกษมทรัพย์; Vijj Kasemsup; นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์; Nawanan Theera-ampornpunt; ฉัตรชัย อิ่มอารมย์; Chatchai Im-Arom; รัศมี ตันศิริสิทธิกุล; Rassamee Tansirisithikul; วิชัย เอกพลากร; Wichai Aekplakorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-12)
  วัตถุประสงค์ : เพื่อถอดบทเรียนจากโครงการพัฒนาสุขภาพในชุมชนซึ่งตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง สำหรับนำไปสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบสุขภาพสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย ...
 • ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paibul Suriyawongpaisal; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; Samrit Srithamrongsawat; วินัย ลีสมิทธิ์; Vinai Leesmidt; เกศทิพย์ บัวแก้ว; Kadethip Buakaew; สุดา ขำนุรักษ์; Suda Khumnurak; กวิน กลับคุณ; Kavin Klubkun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-12)
  การขยายชุดสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมานั้น มีผู้ป่วยเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทด ...
 • เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล; Kriengsak Thamma-Aphiphol; จุฑาธิป ศีลบุตร; Jutatip Sillabutra; จิราพร ชมพิกุล; Jiraporn Chompikul; กวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์; Kawinarat Suthisukon; สมชาย วิริภิรมย์กูล; Somchai Viripiromgool (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-12)
  บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ครอบครัวผู้สูงอายุและปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากลำบากของครอบครัวผู้สูงอายุใน 10 จังหวัดของไทย เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามกับผู้สูงอายุ 4,561 ครอบครัว ...
 • จิณณ์ฐวัตน์ ใจพงษ์; Jinthawat Jaipong; พรพรรณ์ สมบูรณ์; Pornpun Somboon; นพดล เจนอักษร; Nopadol Chenaksara (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-12)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ความแตกต่างของทักษะการใช้ขาเทียมเมื่อจำแนกตามสาเหตุการสูญเสียขาและระดับการสูญเสียขาของคนพิการสูญเสียขาในจังหวัดลำพูน 2) ความแตกต่างของคุณภาพชีวิตเมื่อจำแนกตามสาเหตุการสูญเสียขาและระ ...
 • วิชัย เอกพลากร; หทัยชนก พรรคเจริญ; กนิษฐา ไทยกล้า; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-11-01)
  การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 นี้ ดำเนินการโดยแผนงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยความร่วมมือจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคภาคต่างๆ ...
 • กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม; อัมพิกา มังคละพฤกษ์; ปิยะมิตร ศรีธรา; ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์; อรินทยา พรหมินธิกุล; กิเริ่น โซนี่; ชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์; นิมิตร อินปั๋นแก้ว; อันธิกา วงศ์ธานี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-10)
  จุดประสงค์: จากการศึกษาของกลุ่มวิจัยในอดีตพบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงที่ขาตีบตัน หรือโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (peripheral artery disease-PAD) มีโอกาสเสียชีวิตสูงมากถึง 56.5% ในระยะเวลา 3 ปี กลุ่มวิจัยจึงมีคว ...
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-10)
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและสถานการณ์สุขภาพที่เปลี่ยนไป ตลอดจนพัฒนาและขยายบทบาทจากการวิจัยระบบสุขภาพให้ค ...
 • คณะทำงานจดบันทึกประเด็น (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-10)
  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด-การแลกเปลี่ยนความรู้ ทบทวนสถานการณ์ในการดำเนินงานภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อพัฒน ...
 • Taka Agav; ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์; สิริกาญจน์ สมนึก; สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์; webmaster@Bluerollingdot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-07)
  แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ...
 • ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์; ชัชรพล เพ็ญโฉม; สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์; วิสาข์ สอตระกูล; สิริกาญตน์ สมนึก; จักรสิน น้อยไร่ภูมิ; webmaster@Bluerollingdot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-07)
  แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ...
 • สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์; webmaster@Bluerollingdot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-07)
  แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ...
 • ชัชรพล เพ็ญโฉม; สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์; webmaster@Bluerollingdot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-07)
  แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ...
 • ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์; ชัชรพล เพ็ญโฉม; สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์; webmaster@Bluerollingdot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-07)
  แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ...
 • ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์; ชัชรพล เพ็ญโฉม; สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์; webmaster@Bluerollingdot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-07)
  แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ...
 • ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์; สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์; วิสาข์ สอตระกูล; จักรสิน น้อยไร่ภูมิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-07-01)
  แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ...
 • วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-10-11)
  เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...

View more