Research Reports

 

Recent Submissions

 • วิชัย เอกพลากร; หทัยชนก พรรคเจริญ; กนิษฐา ไทยกล้า; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-11-01)
  การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 นี้ ดำเนินการโดยแผนงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยความร่วมมือจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคภาคต่างๆ ...
 • กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม; อัมพิกา มังคละพฤกษ์; ปิยะมิตร ศรีธรา; ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์; อรินทยา พรหมินธิกุล; กิเริ่น โซนี่; ชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์; นิมิตร อินปั๋นแก้ว; อันธิกา วงศ์ธานี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-10)
  จุดประสงค์: จากการศึกษาของกลุ่มวิจัยในอดีตพบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงที่ขาตีบตัน หรือโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (peripheral artery disease-PAD) มีโอกาสเสียชีวิตสูงมากถึง 56.5% ในระยะเวลา 3 ปี กลุ่มวิจัยจึงมีคว ...
 • มนูกิจ พานิชกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016)
  รถเข็นเป็นอุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการเดิน การที่จะใช้รถเข็นได้นั้น ผู้ใช้งานจำเป็นต้องใช้กำลังจากมือในการควบคุมการเคลื่อนที่ของล้อซ้ายและขวา เพื่อบังคับการเคลื่อนที่หรือเลี้ยวของรถเข็น ...
 • นิพิฐ พิรเวช; ถาวร สกุลพาณิชย์; ครรชิต สุขนาค; สถาพร ปัญญาดี; บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ; อุทุมพร วงษ์ศิลป์; ณัฏฐ์นิธิมา แจ้งประจักษ์ (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016)
  การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อผู้ประกันตนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานและความเป็นไปได้ทางการเงินในการจัดตั้งโรงพยาบาลประกันสังคม โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การทบทวนเอกสารเกี่ยวกั ...
 • ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย; ตวงทิพย์ ธีระวิทย์; Kwanpracha Chiangchaisakulthai; Tuangtip Theerawit (สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP.), 2016-03)
  การศึกษานี้ พยายามทบทวนสถานการณ์ข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพในประเทศไทย รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพ จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีฐานข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพหลากหลายแหล่ง ...
 • วิน เตชะเคหะกิจ; Win Techakehakij (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-09)
  โรคความดันโลหิตสูงอยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรังที่พบบ่อยที่สุดโรคหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สูงมาก สืบเนื่องจากต้นทุนนี้เอง ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพของการรักษาโรคความดันโลหิตสูงจึงได้ถ ...
 • จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban; บวรศม ลีระพันธ์; Borwornsom Leerapan; ภัทรวลัย ตลึงจิตร; Pattarawalai Talungchit; ภรณี เหล่าอิทธิ; กนิษชานันท์ ช่วยเรือง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-03-31)
  สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 มีมติเกี่ยวกับนโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน และมอบหมายให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ศึกษาพัฒนากลไกพัฒนาระบบบริการการตรวจสุขภาพในระดับชาติ ถือเป็นความท้าทายที่ส ...
 • พินิจ ฟ้าอำนวยผล; Pinij Faramnuayphol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-07)
  การพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายแบบเบ็ดเสร็จ บน อินเตอร์เน็ตนั้น เป็นการต่อยอดการนำเสนอข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 ปี 2551-2552 ให้มีความหลากหลายของตัวแปรต่างๆ ...
 • นวพรรณ เมธชนัน; Nawaphan Metchanun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015-06)
  จากการสืบค้นข้อมูลทางวรรณกรรม การสืบค้นอย่างเจาะจงและการสัมภาษณ์พบช่องว่างทางด้านการเก็บข้อมูลและข้อมูลทางสถิติ ทั้งในเรื่องจำนวนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยและจำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่เป็นแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ข้อมูลที่เผย ...
 • ธีระ วรธนารัตน์; Thira Woratanarat; ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์; Patarawan Woratanarat; ณัฐพล แย้มฉิม; พิมชนก สิงหา; มณฑิชา เจนพานิชย์ทรัพย์; ปณัชช์ฐิตา ผากานนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-05-31)
  การวิจัยชิ้นนี้มุ่งเป้าที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิของประชากรที่มีสิทธิในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และระบบประกันสังคม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาข้อ ...
 • วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า; Woralak Kongdenfha; ศิรินาถ ตงศิริ; Sirinart Tongsiri; ธีรวุฒิ ทวีภัทรวงศ์; Theerawut Thaweephattharawong; จิรวัฒน์ กิตติเดชา; เอกสิทธิ์ นาคราช; ชัชพงษ์ พงษ์พนา; อุกฤษ์ สาระชาติ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2016-03-24)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลคนพิการที่ช่วยให้ care manager หรือผู้ให้บริการคนพิการสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการทำงานและประสานงานกับภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บข้อมูลคนพิการโดยใช้แนวความคิด ...
 • นารีรัตน์ ผุดผ่อง; กานต์วรินต์ ก่องกุลวัฒน์ (สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) สำนักงานพัฒนานโนบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, 2016-03)
  การศึกษาเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับกำลังคนด้านสุขภาพนั้นทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศนั้นยังมีไม่มาก ในประเทศไทยได้มีการกล่าวถึงเรื่องธรรมาภิบาลกันอย่างกว้างขวางในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมา โดยแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ ...
 • กฤษดา แสวงดี; Krisada Sawaengdee; เบญจพร รัชตารมย์; Benjaporn Ratchatarom; อติญาณ์ ศรเกษตริน; Atiya Srakshetrin; ศุทธินี วัฒนกูล; สุรศักดิ์ สุนทร; กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม; รุ่งนภา จันทรา; ศรีจันทร์ พลับจั่น; นภชา สิงห์วีรธรรม; แสงโฉม ถนอมสิงห์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015)
  จากการเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพ การผลิตกำลังคนที่มีคุณลักษณะขีดความสามารถในการทำหน้าที่จึงควรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์หรือระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป สถาบันพระบรมราชชนก เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการผลิตและพัฒนากำลังค ...
 • มงคล ศริวัฒน์; สุธีร์ รัตนะมงคลกุล; พิมลพร เชาวน์ไวพจน์; จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี; ศุภลักษณ์ เข็มทอง; กิติ ยิ่งยงใจสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015-12)
  โรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเรื้อรังต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ การ ฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมามีชีวิตเป็นปกติสุขโดยเร็วเป็นเป้าหมายสำคัญของการรักษาโรค ซึ่งนอกจากจะได้ศักยภาพของบุคคลคืนกลับมาแล้วยังช่ว ...
 • พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์; Patcharawan Srisilapanan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015-11)
  โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาทันตแพทย์และทีมทันตบุคลากรเพื่อดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้พิการและผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพา เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนานิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรใน สถาบันการศึกษาและภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งสหวิชาชีพและทันตแพทย์ ...
 • ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paiboon Suriyawongpaisarn; สุภา เพ่งพิศ; Supa Pengpid; สมชาย วิริดิรมย์กุล; นภาพร วาณิชย์กุล; Napaporn Wanitkun; สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์; Suchada Pattaramongkolrit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015-11)
  นโยบายทีมหมอครอบครัวอุบัติขึ้นท่ามกลางสายธารใหญ่อันยาวไกลแห่งการพัฒนาระบบย่อยอย่างน้อยสองระบบในระบบบริการสุขภาพไทย หนึ่งคือ ระบบบริการปฐมภูมิ ซึ่งมักนิยมเข้าใจกันว่า ไม่ใช่บริการเฉพาะโรค/เฉพาะทาง โดยมักเกิดขึ้นใกล้บ้าน ...
 • ศันสณี รัชชกูล; Sunsanee Rajchagool; พวงทอง ผู้กฤตยาคามี; Puangtong Pukrittiyakamee; สุรัตน์ มงคลชัยอรัญญา; Surat Mongkolchaiarunya; ภัตติมา บุรพลกุล; Pattima Burapholkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-04)
  จากผลการดำเนินงานขึ้นทะเบียนคนพิการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ. วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 พบมีผู้พิการทั่วประเทศ 1,505,088 คนหรือร้อยละ 2.2 ของประชากรไทย มี แนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละกว่าแสนคน ...
 • มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-03)
  การพัฒนาแผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบคริสตัลเงินนาโนสีฟ้าได้รับทุนจากสำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยคุณสมบัติของนาโนไบโอเซลลูโลสสามารถดูดซับน้ำได้ถึง 200 เท่าของน้ำหนักแห้งของตัวเองและมีรูพ ...
 • วรรณลักษณ์ เมียนเกิด; Wannalak Miankerd (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016)
  การศึกษาเรื่อง ระบบการดูแลทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสังเคราะห์ความหมาย ขอบเขต รูปแบบการดูแลทางสังคม และกลไกการดูแลทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงของต่างประเทศ เพื่อนำเสนอแนวทางการบูรณาการร ...
 • ปริญญา สิริอัตตะกุล; Parinya Siriattakul; ศศิธร จำนงค์จันทร์; Sasithron Chamnongchan; วิภาสิริ บุญชูช่วย; Wipasiri Boonchuchuay; สุภาภรณ์ พิมเงิน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015-08)
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (research and development) โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม (participatory action research: PAR) และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสม (mixed research) โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ ...

View more