Research Reports

 

Recent Submissions

 • วรัญญา จิตรบรรทัด; Waaranya Jitbantad; พิมพวรรณ เรืองพุทธ; Pimpawan Ruangput; สุพัตรา สหายรักษ์; Supatra Sahairak; วัฒนา วาระเพียง; Wattana Warapeang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-06)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในตำบลนาเคียน ให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จัดการรายกรณีของคนพิการสูงอายุ และมีรูปแบบการให้การดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยนำไปสู่ ...
 • อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว; อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์; รัตติยา อักษรทอง; Udomsak Saengow; Apichai Wattanapisit; Ruttiya Asksonthong; ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-07)
  หนึ่งในข้อโต้แย้งสำคัญที่มักถูกยกขึ้นมาจากฝ่ายผู้ให้บริการเพื่อคัดค้านการให้การรักษาฟรีภายใต้นโยบาย หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ว่า การที่รัฐบาลจัดการรักษาฟรีให้แก่ประชาชนนำไปสู่การเข้ารับบริการที่ไม่จำเป็นหรือเกินความจำเป็น ...
 • สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย; ณัฏฐิญา ค้าผล; น้ำฝน ศรีบัณฑิต; ยศ ตีระวัฒนานนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-09)
  ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนไทยเข้าถึงการบริการสุขภาพที่จำเป็น อันจะนำไปสู่สุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในอนาคต การให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเป็นกลไกและยุทธศาสตร์ที่ส ...
 • รัตนา ชวนะสุนทรพจน์; Ratana Chawanasuntorapoj; บุณยฤทธิ์ ชื่นสุชน; Boonyarit Cheunsuchon; ชาครีย์ กิติยากร, หม่อมหลวง; Chagriya Kitiyakara, M.L.; Thai Glomerular Disease Collaborative Network (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017)
  โรคไตวายระยะสุดท้ายมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและเป็นสาเหตุของค่าใช้จ่ายที่สูงมากในระบบสาธารณสุข การป้องกันการเกิดโรคไตวายระยะสุดท้าย คือ การตระหนักรู้โรคตั้งแต่ระยะแรกและการให้การรักษาอย่างเหมาะสม โรคไตอักเสบโกลเมอรูลัสเป็น ...
 • รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร; พินิจ กุลละวณิชย์; สมบัติ ตรีประเสริฐสุข; สุพจน์ พงศ์ประสบชัย; ทวี รัตนชูเอก; ศิริบูรณ์ อัตศรัณย์; อภิชาติ แสงจันทร์; พิเศษ พิเศษพงษา; สติมัย อนิวรรณน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017)
  มะเร็งลำไส้ใหญ่จัดเป็นมะเร็งที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตติดอันดับต้นๆ ของทั่วโลกและประเทศไทย การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้จะช่วยลดอุบัติการณ์และลดอัตราการเสียชีวิตมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ อย่างไรก็ตาม การตรวจคัดกรองคำนึงถึง ...
 • ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์; กุลรัตน์ บริรักษ์วาณิชย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017)
  การวิจัยแบบผสม (Mixed-method research design) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Motivational Interviewing: MI) ในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 2 ...
 • วีระศักดิ์ พุทธาศรี; Weerasak Putthasri; ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์; Rapeepong Suphanchaimat; สิรินาฏ นิภาพร; Sirinard Nipaporn; สุพล ลิมวัฒนานนท์; Supon Limwattananon; เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์; Yaowaluk Wanwong; ประภาพร นพรัตยาภรณ์; Prapaporn Nopparattayaporn; วราภรณ์ ปวงกันทา; Waraporn Poungkantha (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-07-31)
  การขยายหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมบุคคลทุกคนบนแผ่นดินไทยนั้น มีความพยายามในการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องดังปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร ในวิสัยทัศน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รวมถึงแผนแม่บทการแก้ปัญหาและพัฒนาง ...
 • โกศล จึงเสถียรทรัพย์; พุทธชาติ แผนสมบุญ; ธนวรรณ สาระรัมย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-09)
  โครงการวิจัย “การออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา (Healthcare Healing Environment Design) ปีที่ 2” ได้เน้นให้โรงพยาบาลที่เข้าโครงการฯ จำนวน 17 แห่ง นำเครื่องมือประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาไปใช ...
 • รสวันต์ อารีมิตร; กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย; ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ; อรุณี เจตศรีสุภาพ; ผกากรอง ลุมพิกานนท์; สุมิตร สุตรา; ภัทรรัตน์ สงทุ่ง; ธีรพงศ์ ขัตติยะวงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-09)
  เด็กเป็นวัยสำคัญที่สมองและร่างกายมีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมจะส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ การเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการรวมทั้งการได้รับการกำกับดูแลสุขภาพอย่างถูก ...
 • สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; นิพนธ์ โตวิวัฒน์; วีระศักดิ์ พุทธาศรี; วลัยพร พัชรนฤมล; จิตปรานี วาศวิท; พัชนี ธรรมวันนา; สุธีรดา ฉิมน้อย (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-10)
  โครงการวิจัยพัฒนาโมเดลการจัดทำบัญชีรายจ่ายสุขภาพระดับจังหวัด ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การอนามัยโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดการจัดทำบัญชีรายจ่ายสุขภาพระดับจังหวัด ประเมินสถานการณ์ระบบข้อมูลข่าวสารค่าใช้จ่ายด ...
 • เทวินทร์ ขอเหนี่ยวกลาง; สกุลรัตน์ พึ่งประดิษฐ์; พรภพ แสงทอง; อมตา เลิศนาคร; จิรวดี พิศาลวัชรินทร์; สุริยัน บุญแท้; ฝนทอง พันธ์ต่วน; สุภาภรณ์ เบ้าเทศ; จิรวดี พิศาลวัชรินทร์ (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2006-10)
  จากการที่สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ต้องการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปเพื่อให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการดำเนินงานและนโยบายด้านหลักประกันส ...
 • สมัย ศิริทองถาวร; Samai Sirithongthaworn; เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์; Penkarn Kanjanarat; ภิญโญ อิสรพงศ์; Pinyo Itsarapong; สุรีรักษ์ พิลา; Sureerak Pila; พัชนี พัฒนกิจโกศล; Patchanee Pattanakitkosol; วรรณกมล สอนสิงห์; Wannakamol Sonsingh; สกนธ์ สุภากุล; Sakon Supakul; กชพงศ์ สารการ; Kotchapong Sarakan; นุจรี คำด้วง; Nootjaree Kamduang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-01)
  ที่มาและความสำคัญ โรคสมาธิสั้นเป็นมีความชุกมากที่สุดเมื่อเทียบกับโรคทางสุขภาพจิตอื่นๆ ในเด็กวัยประถมศึกษา การดูแลร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการแพทย์มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการลดความรุนแรงของอาการและปัญหาเชิง ...
 • ชิดชนก เรือนก้อน; Chidchanok Ruengorn; ขจรศักดิ์ นพคุณ; Kajohnsak Noppakun; เศรษฐพล ปัญญาทอง; Setthapon Panyathong; พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา; Phongsak Dandecha; สุรพล โนชัยวงศ์; Surapon Nochaiwong; เกียรติเกรียงไกร โกยรัตโกศล; Kiatkriangkrai Koyratkoson; ชยุตพงศ์ ใจใส; Chayutthaphong Chaisai; สมจริง รุ่งแจ้ง; Somjing Roongjang; เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม; Chalermpong Saenjum; ศศิธร ศิริลุน; Sasithorn Sirilun; ประภาส ภูเวียง; Prapart Phoowiang; ศิรยุทธ พัฒนโสภณ; Sirayut Phattanasobhon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-02)
  ภาวะติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการล้างไตทางช่องท้องเป็นสาเหตุสำคัญของการสิ้นสุดกระบวนการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้อง การเจ็บป่วย และการเสียชีวิต ตลอดจนเพิ่มค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุข ในการรักษาภาวะติดเชื้อดังกล่าวแนวทางกา ...
 • วิสาขา ภู่จินดา; ยลดา พงค์สุภา; วิภาพรรณ เพียรแย้ม; ภารณ วงศ์จันทร์; สิริสุดา หนูทิมทอง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-07)
  การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชนโดยกลุ่มผู้สูงอายุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชนบท รวมทั้งเพื่อส ...
 • ศิวิไลช์ วนรัตน์วิจิตร; Civilaiz Wanaratwichit; อรวรรณ กีรติสิโรจน์; Orawan Keeratisiroj (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-07)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและเผยแพร่ต้นทุนความรู้ภูมิปัญญาชุมชนด้านอุปกรณ์สำหรับคนพิการที่บ้าน และพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใช้อุปกรณ์ต้นทุนความรู้ภูมิปัญญาในชุมชน การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ค้นหา ...
 • อติพร อิงค์สาธิต; ชัยรัตน์ ฉายากุล; อำนาจ ชัยประเสริฐ; ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์; ทวี ศิริวงศ์; พรเพ็ญ แสงถวัลย์; วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข; วรางคณา พิชัยวงศ์; ไกรวิพร เกียรติสุนทร; พงศธร คชเสนี; รัตนา ชวนะสุนทรพจน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017)
  โรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของชาติที่สำคัญ ดังนั้นสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้ดำเนินโครงการวิจัยในระดับประเทศใน 10 จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (Thai SEEK study: Screening ...
 • สุธี ทระกุลพันธ์; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; สุพล ลิมวัฒนานนท์; ธนชัย พนาพุฒิ; ธวัชชัย เทียมกลาง; มานะ มีแทน; อิทธิพล สูงแข็ง; จงกลณี จันทรศิริ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017)
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ต้องการประเมินต้นทุนและอรรถประโยชน์ของการทำผ่าตัดส่องกล้องเข่าในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดและ/หรือร่วมกับหมอนรองหัวเข่าแตก (Anterior cruciate ligament injury ...
 • ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017)
  เนื่องจากปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งปอดนั้นได้มีวิวัฒนาการหลายๆ วิธี ไม่ว่าจะเป็นการให้ยาเคมีบำบัดแบบดั้งเดิม หรือการรักษาแบบมุ่งเป้า ซึ่งเป็นวิธีการรักษาแบบใหม่และได้ผลดีมาก โดยเพิ่มอัตราการรอดชีวิต รวมถึงเพิ่มอัตราตอบสนอ ...
 • ภาวนา พนมเขต; Pawana Panomket; สุรศักดิ์ แว่นรัมย์; Surasak Wanrum; ศุทธินี ธิราช; Sutthini Tirat; จุฑารัตน์ จิตติมณี; Jutharat Jittimanee; มารุตพงศ์ ปัญญา; Marutpong Panya (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017)
  Burkholderia pseudomallei คือสาเหตุของโรคติดเชื้อเมลลิออยโดสีสและยา ceftazidime คือยาที่ใช้ในการรักษา อย่างไรก็ตามอัตราการตายก็ยังพบสูงในพื้นที่ระบาดของโรค การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาอุบัติการณ์ของการกลายพันธุ์ของ ...
 • อุไรวรรณ โฆษิตานนท์; กัลลยานี ดวงฉวี; ธารารัชต์ ธารากุล; วุฒิกรณ์ รอดความทุกข์; นภัสวรรณ บุญสาธร; สุธี ยกส้าน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017)
  ไข้เฉียบพลัน (acute febrile illness หรือ undiffenerentiated fever) เป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหาในประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย อาการสำคัญ คือ ไข้และปวดศีรษะ ซึ่งเป็นอาการที่ไม่จำเพาะและไม่สามารถเจาะจงไปยังโรคหนึ่งโรคใด ...

View more