Articles

 

Recent Submissions

 • สุระชัย ชูผกา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2000)
  - กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นกับการบริหารด้านสาธารณสุข – เสียงจากภูธร สะท้อนความจริงใจ การกระจายอำนาจสาธารณสุข – กระจายอำนาจกับสู่ท้องถิ่น การบริหารงานสาธารณสุข คำตอบอยู่ที่กระทรวง? – โครงการนำร่องเพื่อการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข ...
 • อภิญญา ตันทวีวงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2000)
  - ธงนำของการปฏิรูประบบสุขภาพ จับตา 2 กฎหมายใหม่ สร้างวิตามินบำรุงสุขภาพคนไทย พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ ตั้งสำนักงานกองทุน ลดเหล้า บุหรี่ และสร้างเสริมสุขภาพ
 • นิภาพร ศรีณรงค์สุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2000-08)
  - สิทธิและหน้าที่ของคนไทยในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ – เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โครงการแสวงหาต้นแบบโรงพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน –สัมภาษณ์ นพ.บรรลุ ศิริพานิช อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนของผลคือ... ...
 • นิภาพร ศรีณรงค์สุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2000-04)
  - การแพทย์ทางเลือก การตื่นตัวของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพแบบผสมผสาน – โครงการคัดเลือกโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น – เครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงาน – ขจัดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ สร้างมิติใหม่ระบบสุขภาพ – การเสวนาเรื่อง ครอบครัว ...
 • นิภาพร ศรีณรงค์สุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2000-02)
  - พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ คันเร่งขับเคลื่อนสู่การปฏิรูประบบสุขภาพ - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมผลักดัน 2 ร่างกฎหมาย กู้ทุกข์คนไทย ตั้งกองทุนลดเหล้า บุหรี่ และสร้างเสริมสุขภาพ – วิจัยชี้ชัด สวัสดิการคนไทยวัยทองถึงเ ...
 • นิภาพร ศรีณรงค์สุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1999-11)
  - เปิดเวทีขยายความ ประชาคม ทำไมจึงเป็นขุมพลังนำสู่สังคมสุขภาพดี – ชุดโครงการวิจัยต่างด้าวในไทย ชี้ช่องโหว่นโยบาย ฉายชะตากรรมเศร้า – เปิดเว็บสุขภาพ www.healthnet.in.th – รักษาสุขภาพดีกว่ารักษาโรค – เก็บตกจาก Hospital ...
 • ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1999-03)
  - ถนนปลอดภัย ไกลแค่ไหนก็ต้องไปให้ถึง – สารสุขภาพบนจอแก้ว – ระบบสวัสดิการและบริการสำหรับผู้สูงอายุไทยในทศวรรษหน้า – พัฒนาคุณภาพสถานเลี้ยงเด็กเพื่อคุณภาพชีวิตเด็กไทย – ปรอทวัดใจ : ตายก่อนเบิกทีหลัง – ความสุขที่วัดได้ ...
 • ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1999-02)
  - ผู้สูงอายุ 5 ล้านคน บนอัตราเพิ่ม 200% เมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยนไป อะไรที่ต้องเปลี่ยนตาม – อนาคตการพัฒนางานวิจัยในโรงพยาบาลศูนย์ – ร่วมกันสู่เส้นชัย ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข – เด็กไทยภายใต้ภายใต้วิกฤต : ผู้รับกรรมที่ไม่ได้ก่อ ...
 • ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1999-01)
  - สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ก้าวใหม่ในกระแสคุณภาพพุ่งสูง – Health workplace – นับถอยหลังสู่โรงพยาบาลอิสระในกำกับรัฐ สถาบันวิจัยเสนอรายงานสรุปผลโครงการ Health Management and Financing Study Project : HMFS – ...
 • ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998)
  – วิกฤตการคลังโรงพยาบาลรัฐ : ประเด็นปัญหาและทางออก
 • ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998)
  – โครงการ Health Management and Financing Study Project (HMFS) สรุปแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงพยาบาลของรัฐ เสนอระบบบริหารงานโรงพยาบาลอิสระ – ก้าวต่อไปบนเส้นทางสายคุณภาพ – 6 ปีที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปิดใจนพ.สมศักดิ์ ...
 • ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998-11)
  – ชี้มาตรการต่อรองราคายา ประหยัดงบประมาณได้ 25% แต่ยังมีช่องให้ทุจริต เสนอสาธารณสุขเร่งปรับปรุงระบบบริหารเวชภัณฑ์ – ปัญหายาของประเทศไม่ได้มีเพียงการจัดซื้อ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสนับสนุน 5 ชุดโครงการวิจัยด้านยา ...
 • ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998-10)
  - ความก้าวหน้าของ Health Management and Financing Study Project เสนอมาตรการการกระจายบุคลากรสาธารณสุข – สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขร่วมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ พร้อมทีมวิจัย ...
 • ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998-09)
  - วิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและสาธารณสุขจากวิกฤตเศรษฐกิจ แปรวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อพัฒนาระบบใหม่ – ลอยตัวในน้ำให้ได้ ก่อนจะว่ายน้ำให้สวย –โครงการพัฒนาเครื่องมือควบคุมการปฏิบัติงานโรงพยาบาลรัฐ – สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสนับสนุน ...
 • ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998-08)
  - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขร่วมกับบริษัทแมเนจเมนท์ ไซน์ส ฟอร์ เฮลธ์ (Management Sciences for Health-MSH) กำหนดกรอบการศึกษา 4 ประเด็นหลัก วางแนวปฏิรูประบบสาธารณสุขเสนอกระทรวงสาธารณสุข – ศักยภาพใหม่เพื่อระบบสาธารณสุขไทย – ...
 • พลอย กษมา แย้มดี; ยศวดี สนธิไชย (ตาแสง Studio, 2016-01)
  วารสารอยู่ดีดี จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เรื่องราวของการออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design : UD) ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาและตัวอย่างงานที่เกิดจากการแชร์ความรู้จากภาคีและเครือข่ายต่างๆ จากเวิร์คช็อฟ สุนทรยสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยน ...
 • สุธาสินี คำหลวง; Suthasinee Kumluang; ศิตาพร ยังคง; Sitaporn Youngkong; อินทิรา ยมาภัย; Inthira Yamabhai; ชุติมา คำดี; Chutima Kumdee; ทรงยศ พิลาสันต์; Songyot Pilasant; พิศพรรณ วีระยิ่งยง; Pitsaphun Werayingyong; ธนพร บุษบาวไล; Thanaporn Bussabawalai; ศรีเพ็ญ ตันติเวสส; Sripen Tantivess; ยศ ตีระวัฒนานนท์; Yot Teerawattananon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-09)
  การวิจัยด้านสุขภาพมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยค่อนข้างสูงในขณะที่ทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัด จึงจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการ รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของงานวิจัยด้ ...
 • ทรงยศ พิลาสันต์; Songyot Pilasant; อินทิรา ยมาภัย; Inthira Yamabhai; สุธาสินี คำหลวง; Suthasinee Kumluang; ชุติมา คำดี; Chutima Kumdee; ธนพร บุษบาวไล; Thanaporn Bussabawalai; พิศพรรณ วีระยิ่งยง; Pitsaphun Werayingyong; ศิตาพร ยังคง; Sitaporn Youngkong; ศรีเพ็ญ ตันติเวสส; Sripen Tantivess; ยศ ตีระวัฒนานนท์; Yot Teerawattananon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-09)
  โครงการจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยด้านสุขภาพเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบสุขภาพไทย ...
 • ภัทริยา อินทร์โท่โล่; Pattariya Intolo; ณัฐชยา สิรินิลกุล; Natchaya Sirininlakul; ณัฐริกานต์ ศักดิ์สนิท; Nattarikan Saksanit; พิชญา คงดนตรี; Pichaya Kongdontree; พิมพ์พิสุทธิ์ ธุวาทร; Phimpisut Thuwatorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-09)
  ปัญหาสุขภาพจากการใช้ smartphone เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การป้องกันมีความสำคัญและเร่งด่วน วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือ เพื่อศึกษาอาการปวดและการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณคอ ไหล่ แผ่นหลังส่วนบนและแขนส่วนบน ขณะใช้งาน ...
 • ชุติมา คำดี; Chutima Kumdee; อินทิรา ยมาภัย; Inthira Yamabhai; ศิตาพร ยังคง; Sitaporn Youngkong; สุธาสินี คำหลวง; Suthasinee Kumluang; ทรงยศ พิลาสันต์; Songyot Pilasant; พิศพรรณ วีระยิ่งยง; Pitsaphun Werayingyong; ธนพร บุษบาวไล; Thanaporn Bussabawalai; ศรีเพ็ญ ตันติเวสส; Sripen Tantivess; ยศ ตีระวัฒนานนท์; Yot Teerawattananon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-09)
  งานวิจัยในสาขาใดๆ ก็ตามควรได้รับการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์ของทั้งนักวิจัย หน่วยงานวิจัยและหน่วยงานให้ทุน รวมถึงประชาชน ปัจจุบันหน่วยงานให้ทุนในประเทศไทย ...

View more