Browsing Articles by Title

Sort by: Order: Results:

 • พรชัย สิทธิศรัณย์กุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-12)
  1,3-บิวทาไดอีนส่วนใหญ่ใช้ในการกระบวนการผลิตยางสังเคราะห์และพอลิเมอร์ สารนี้เป็นสารก่อมะเร็งที่องค์การนานาชาติด้านการวิจัยมะเร็งไม่ระบุอวัยวะ บทความนี้ได้ทบทวนการผลิต การสัมผัส การประเมินการสัมผัสและผลการสัมผัสบิวทาไดอีน
 • Paola Luzzatto (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-06)
 • เนติมา คูนีย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-12)
  ปัจจุบันมะเร็งเต้านมยังคงเป็นสาเหตุการตายในอันดับต้นๆของหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม หากตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก พบว่ามีโอกาสหายและสามารถลดอัตราการตายจากโรคได้ ดังนั้น การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจึงเป็นเรื่องสำคัญ ...
 • รวินันท์ ศิริกนกวิไล (2008-12-04)
  ผู้เขียนเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายให้เกิดความคิดเห็นที่ตรงกันในเรื่องโครงการ Area-Based เพื่อให้ได้มาซึ่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อแนะนำเพิ่มเติมภายหลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์โครงการนี้อย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้รู้และผู้ ...
 • Hawkins, Loraine; Jaruayporn Srisasalux; Sutayut Osornprasop (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-06)
  This research was undertaken to evaluate the devolution of health centers and hospital autonomy in Thailand. The assessment team conducted literature and document review and interviews with the Provincial Health Office ...
 • กฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์; Kridsada Sirichaisit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2013-06)
  การวิจัยย้อนหลังเชิงพรรณนานี้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาที่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนได้รับยาละลายลิ่มเลือด (door-to-needle time) ในการให้ยาละลายลิ่มเลือดแก่ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในโรงพยาบาลบึงกาฬ ...
 • Vatinee Sukmak; วาทินี สุขมาก; Jaree Thongkam; จารี ทองคำ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-03)
  This study analyzes actual inpatient expenditures by different health insurances for schizophrenic patients in Thailand. A total of 3,896 schizophrenia admissions at Khonkaen Rajanagarindra Psychiatric Hospital between ...
 • Nara Kingkaew; นรา กิ่งแก้ว; Burachat Sangtong; บุรฉัตร สังข์ทอง; Waraya Amnuaiphon; วราญา อำนวยผล; Jessada Jongpaibulpatana; เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ; Amornrat Anuwatnonthakate; อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์ (Health Systems Research Institute, 2008)
 • อมร เหล็กกล้า; จันทิรา สุทธิกรชัย; ยุบลรัตน์ สุวรรณคีรี; พันธ์พบ เลิศลายต่วน; เยาวลักษณ์ สุขธนะ (Health Systems Research Institute, 2009-12)
  Cryptosporidium parvum is one of the leading causes of opportunistic infections among HIV/AIDS patients. Due to the small size of its oocysts, detection of this protozoan requires special staining and laboratory expertise. ...
 • Jintana Jankhotkaew; Peter Schröder-Bäck; Helmut Brand; Yongyuth Pongsupap; Sumalee Pratoomnun; จินตนา จันทร์โคตรแก้ว; ยงยุทธ พงษ์สุภาพ; สุมาลี ประทุมนันท์ (Health Systems Research Institute, 2011-06)
  Background: This study focuses on an evaluation of the universal health care coverage among low income groups by using four selected characteristics of good governance: equity, efficiency and effectiveness, participation ...
 • Yupapun Munkratok; Vithaya Kulsomboon; Yupadee Sirisinsuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-06)
  Background: Essential drugs in Subclass 4 are high-cost drugs (HCDs). Their use was an important factor in influencing pharmaceutical expenditure. Exploring drug items, extent of their use, and the difference in their use ...
 • Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2007)
 • สมชัย บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2010-06)
 • Somchai Bovornkitti (Health Systems Research Institute, 2009-09)
 • Toussaint,L.F. (Health Systems Research Institute, 2009-09)
  There is already an abundance of publications on climate change and global warming. Most, but not all, support the theory that carbon dioxide emissions are the prime cause. There is anecdotal and some scientific evidence ...
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2008-12-04)
  ปัจจุบันหลายหน่วยงานตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสร้างหลักประกันให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพเป็นเรื่องจำเป็น ปัญหาก็คือระบบและวิธีการที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไร ...
 • สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล; Somkiat Wattanasirichaigoon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-11)
  แบ่งบันความรู้จากเวทีงานประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 "วิจัยเปลี่ยนชีวิต" นำเสนอคุณค่างานวิจัยที่ไม่ใช่เพียงแค่งานวิจัย แต่เป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และระบบสุขภาพโดยรวม ...
 • พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; Pongpisut Jongudomsuk; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2012-06)
  สำหรับฉบับนี้ ถือเป็นฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2555 ที่มาพร้อมกับสาระความรู้ที่เข้มข้น ซึ่งจะได้นำมาแบ่งปันกันในฉบับนี้ โดยเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ...
 • พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; Pongpisut Jongudomsuk; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2012-07)
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคน ด้านสุขภาพ (สวค.) ได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการ ‘สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการ ถ่ายโอนสถานีอนามัย’ ขึ้นมา ...
 • พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; Pongpisut Jongudomsuk; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2012-08)
  ฉบับนี้นำเสนอเรื่อง ‘แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพ แห่งชาติ พ.ศ.2550-2559’ เป็นรายงานพิเศษ เนื่องในโอกาสที่แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ดำเนินงานมาได้ 5 ปีหรือถือเป็นครึ่งทางของแผน ดังนั้นจึงได้มีการประเมินผลการดำเนิ ...