Browsing Articles by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1995-08)
  - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเสนอเป้าหมายและแนวทางของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข - ศ.นพ.ประเวศ วะสี ชี้การวิจัยกับอนาคตของระบบสาธารณสุข - ระบบยาของประเทศไทย งานวิจัยที่ท้าทายการพัฒนา - วิจารณ์ร่างแผนพัฒนาการวิจัยระบบสาธารณสุข ...
 • ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1995-08)
  - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขมองอนาคตเรื่องการกระจายอำนาจ ระดมความคิดจากนักวิชาการหลากสาขา - โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างเหมาะสมในประเทศไทย - เตรียมเสนอผลการสำรวจสภาวะสุขภาพพร้อมพัฒนาก้าวใหม ...
 • ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1995-10)
  - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจัดประชุมวิชาการ ปฏิรูปเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาระบบ -ดูแลสุขภาพโดยชุมชนได้อย่างไร - การผ่าตัดวิถีชีวิตชุมชนชนบท - แนวคิดและประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพโดยชุมชน
 • ยุวดี คาดการณ์ไกล; ชูชัย ศุภวงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996)
  เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 5 : สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ มลพิษทางน้ำ : การจัดการโดยหลักเศรษฐศาสตร์และผลกระทบต่อสุขภาพ
 • วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996)
  เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 8 : สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
 • ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996)
  เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ลำดับที่ 1 : สถานการณ์บุหรี่ สถานการณ์การสูบบุหรี่ของคนไทย สถานการณ์การสูบบุหรี่ของโลก ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของทั่วโลก ธุรกิจบุหรี่กับการทำลายป่า
 • ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996)
  เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 : สถานการณ์อุบัติเหตุ สถานการณ์อุบัติเหตุยานยนต์ในประเทศไทย เปรียบเทียบอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยยานพาหนะต่างๆ มูลค่าที่สูญเสียไปจากอุบัติเหตุยานยนต์ ...
 • ยุวดี คาดการณ์ไกล; ชูชัย ศุภวงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996)
  เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 4 สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ มลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ
 • จันทร์เพ็ญ ชูประภาพรรณ; มงคล ณ สงขลา; นภาพร ชโยวรรณ; อรุณ จิรวัฒน์กุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996)
  เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 6 : การสำรวจสุขภาพผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2538
 • จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996)
  เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 7 : การสำรวจปัญหาสังคมและสุขภาพของคนงานก่อสร้าง ความปลอดภัยของการทำงาน สภาพที่พักอาศัย พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ปัญหาสังคม
 • ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996-02)
  - เปิดระบบสาธารณสุขในอุดมทัศน์สู่การปฏิรูปเพื่อสุขภาพ - การสร้างประชาสังคมเพื่อสุขภาพ - นวัตกรรมการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพ - การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพ - ปฏิรูประบบเพื่อสุขภาพจำเป็นจริงหรือ - ...
 • ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996-06)
  - 13 จังหวัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภูมิภาค - ชุดงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ - วิสัยทัศน์และการปฏิรูปการส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย ...
 • ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996-07)
  - เครือข่ายผู้หญิงกับสุขภาพ เสนอ สองรื้อ สองเริ่ม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้หญิงไทย – เปิดตัว 5 นักวิจัยที่ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข – เปิดวิสัยทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพกับทิศทางงานวิจัย – ...
 • ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996-08)
  - กระทรวงสาธารณสุขเปิดทางแพทย์เกษียณอายุ ร่วมรักษาผู้ป่วย แก้ปัญหาแพทย์ขาดแคลนในโรงพยาบาลรัฐ – เครือข่ายส่งเสริมเวชปฏิบัติจัดประชุมพัฒนาคุณภาพการทำเวชปฏิบัติ – การประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคอีสาน ...
 • ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996-09)
  - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสรุปกรอบการดำเนินงานรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) – ประเด็นการวิจัย/กิจกรรม ตามกรอบการดำเนินงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข – ประสบการณ์การบริหารทุนวิจัยและการพัฒนาองค์กรวิจัย ...
 • ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996-10)
  - โครงการวิจัยกระจายอำนาจฯ ผนึกชุมชนวิชาการ เร่งพัฒนาบทบาทอบต.ด้านสาธารณสุข – นักวิจัยอาวุโสชี้ 4C ปัจจัยแห่งความสำเร็จของนักวิจัย – การทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรม สุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงาน ก้าวที่นำไปสู่การพัฒนาชุดก ...
 • ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996-11)
  - ประชุมเครือข่ายส่งเสริมเวชปฏิบัติชู Systematic Review พัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วย – สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามข้อตกลงสนับสนุนทางวิชาการด้านการวิจัยระบบสาธารณสุขระดับพื้นที่ – ที่ทำการใหม่สถ ...
 • ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996-12)
  - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขร่วมกับรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาแนวทางปรับระบบบริหารและโครงสร้างเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลรัฐ – ทุนสนับสนุนโครงการเครือข่ายส่งเสริมเวชปฏิบัติ – การมีส่วนร่วมของคนงานในการพัฒนาคุณภาพบริการใน ...
 • ชูชัย ศุภวงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1997)
  เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขฉบับที่ 17 : การกระจายอำนาจด้านงบประมาณสาธารณสุขและเงินบำรุงจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค สถานการณ์ทั่วไปของกระบวนการจัดทำและพิจารณาคำของบประมาณ ระบบบริหารจัดการงบประมาณและเงินบำรุงของสำ ...
 • จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1997)
  เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 9 : การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต