Now showing items 1-6 of 6

  • การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์; หทัยชนก สุมาลี; ภูษิต ประคองสาย; วลัยพร พัชรนฤมล; จิรบูรณ์ โตสงวน; นุชรี ศรีวิโรจน์; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; วินัย ลีสมิทธิ์; พินิจ ฟ้าอำนวยผล; นุศราพร เกษสมบูรณ์; บุญชัย กิจสนาโยธิน; ครรชิต สุขนาค; จเด็จ ธรรมธัชอารี; วีระศักดิ์ พุทธาศรี; สงครามชัย ลีทองดี; Hughes, David (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-03)
   ทำการประเมินในปี พ. ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ ประเมินว่าการปฏิรูปในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีประเด็นใดบ้างที่ประสบผลสำเร็จ และประเด็นใดบ้างที่ไม่ประสบผลสำเร็จ ...
  • การศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของประเทศไทย 

   ถาวร สกุลพาณิชย์; พัฒนาวิไล อินใหม; อรรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล; บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ; เอื้อมพร พิชัยสนิธ; ภัททา เกิดเรือง; ครรชิต สุขนาค; ขวัญพลอย ชีช้าง (ส่วนงานสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-09)
   ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เริ่มมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลง มีค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม สำหรับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนไป การศึกษาครั้งนี้ ...
  • การสนับสนุนธรรมภิบาลของ อบต.และการมีส่วนร่วมของประชาชน : การเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น ระยะที่ 2 

   ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์; Direk Patamasiriwat; ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ; วรรณา พงษ์ถิ่นทองงาม; วิทยา คามุณี; ครรชิต สุขนาค; ธนวัฒน์ ขวัญบุญ; Natachet Phulcharoen; Wanna Phongthinngam; Witaya Damunee; Khanchit Suknak; Thanawat Khanbun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นองค์กรน้องใหม่ อยู่ในระยะของการเปลี่ยนผ่าน (transitional state) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจจากส่วนกลางให้กับท้องถิ่น ในแง่หนึ่งได้มีมาตรการเพิ่มพลังให้ท้องถิ่น (empowerment) ...
  • การสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองเขตสุขภาพที่ 3 

   ภูดิท เตชาติวัฒน์; Phudit Tejativaddhana; อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์; Apichart Wisitwong; ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ; Paitoon Ongate; พัชรินทร์ สิรสุนทร; Patcharin Sirasoonthorn; ทวีศักดิ์ นพเกษร; Tawesak Nopkesorn; วินัย ลีสมิทธิ์; Vinai Lee-smidt; ครรชิต สุขนาค; Kanchit Sooknak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-11)
   การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 โดยศึกษาเฉพาะระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดกำแพงเพชร เก็บข้อมูลโดยการทบทวนเอกสาร ...
  • การใช้ต้นแบบเครื่องชี้วัดและระเบียบวิธีวัดประสิทธิภาพในสถานพยาบาล 

   ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์; เฉลิมพล แจ่มจันทร์; ครรชิต สุขนาค; ชาญวิทย์ ทระเทพ; วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ; ผลิดา ภูธรใจ; พัชนี ธรรมวันนา; นัฐนี บัณฑะวงศ์; สุพินดา สาทรกิจ (สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2552-06)
   การศึกษาวิจัยติดตามประเมินประสิทธิภาพสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลอื่นๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสถานพยาบาลของรัฐดังกล่าว ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลที่ได้มาจ ...
  • รูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลเพื่อผู้ประกันตน 

   นิพิฐ พิรเวช; ถาวร สกุลพาณิชย์; ครรชิต สุขนาค; สถาพร ปัญญาดี; บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ; อุทุมพร วงษ์ศิลป์; ณัฏฐ์นิธิมา แจ้งประจักษ์ (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559)
   การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อผู้ประกันตนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานและความเป็นไปได้ทางการเงินในการจัดตั้งโรงพยาบาลประกันสังคม โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การทบทวนเอกสารเกี่ยวกั ...