Now showing items 1-5 of 5

  • การทบทวนวรรณกรรมและสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคในระบบสุขภาพ 

   ชะอรสิน สุขศรีวงศ์; วราวุธ เสริมสินสิริ; สัญชัย จันทร์โต; วัชรินี เกิดเยี่ยม; สุธาทิพย์ ธนภาคย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-04)
   การคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง การปกป้องดูแลผู้บริโภค ให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรม และประหยัดจากการบริโภคสินค้าและบริการ แม้ว่าจะมีการดำเนินการของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังมีรายงานว่าผู้บริโภคมีค ...
  • การปฏิรูปความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศไทย 

   วินิต อัศวกิจวิรี; Vinit Usavakidviree; ชะอรสิน สุขศรีวงศ์; Cha-oncin Sooksriwong; ฟ้าใส จันท์จารุภรณ์; Farsai Chanjaruporn; วราวุธ เสริมสินสิริ; Varavoot Sermsinsiri; คัคนางค์ โตสงวน; Kakanang Tosanguan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-04)
   ประเทศไทยยังขาดระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพและต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและมีแนวโน้มที่สูงขึ้น พึ่งพาตนเองได้น้อย ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิรูป ...
  • การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทของ วิชาชีพ และลักษณะของสถานบริการสุขภาพ : กรณีศึกษา ร้านส่งเสริมเภสัช 

   วราวุธ เสริมสินสิริ; Warawut Sermsinsiri (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   ร้านส่งเสริมเภสัช ตั้งอยู่เลขที่ 255/47 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่บริเวณตลาดสดสี่มุมเมือง มีผู้คนสัญจรไปมาคับคั่ง ร้านส่งเสริมเภสัชเป็นร้านขายยาเอกชน เจ้าของรายเดียว เวลาทำการ 7.30 - 20.00 ...
  • การเปรียบเทียบผลของการจ่ายและการไม่จ่ายยาปฏิชีวนะของร้านยาในโรคที่พบบ่อยต่อสุขภาพและความพึงพอใจของผู้ป่วย 

   วิรัตน์ ทองรอด; Wirat Tongrod; กฤติน บัณฑิตานุกูล; Krittin Bunditanukul; กิติยศ ยศสมบัติ; Kitiyot Yotsombut; วราวุธ เสริมสินสิริ; Varavoot Sermsinsiri; ณีรนุช ทรัพย์ทวี; Niranut Subthawee; สมบัติ แก้วจินดา; Sombat Kaeochinda; นิธิมา สุ่มประดิษฐ์; Nithima Sumpradit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-06)
   ร้านยาเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิที่สำคัญ แต่ร้านยาหลายแห่งยังจ่ายยาปฏิชีวนะในโรคที่พบบ่อยซึ่งส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้ เช่น โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรคท้องร่วงเฉียบพลัน และแผลเลือดออก สาเหตุสำคัญ คือ ...
  • ข้อตกลง TRITs : สิทธิบัตรยาและผลกระทบทางสุขภาพ 

   นุศราพร เกษสมบูรณ์; Nusaraporn Kedsomboon; รัษวร ใจสะอาด; วราวุธ เสริมสินสิริ; กรแก้ว จันทภาษา; ทิพาพร กาญจนราช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   เมื่อคนเราเจ็บป่วย สิ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้คือ ยารักษาโรค แต่ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศอาจจะทำให้คนเจ็บป่วยต้องเสียชีวิต เพราะไม่มีเงินซื้อยาที่ราคาแพงขึ้น ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ ข้อตกลง TRIPs ...