Now showing items 1-20 of 20

  • การคาดประมาณการเกิดโรค 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen (2537)
   ความถูกต้องของการตัดสินใจสำหรับเหตุการณ์ในอนาคตขึ้นอยู่กับความแม่นยำของการคาดการณ์หรือการทำนายอนาคต บทความนี้แสดงให้เห็นข้อจำกัดและศักยภาพของการใช้วิธีการต่างๆ สำหรับการคาดการณ์และวิธีการนำไปใช้
  • การจัดการงานวิจัย กับนัก(ผู้)จัดการงานวิจัย 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-02-23)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 3 (Research Manager : RM)ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
  • การจัดการงานวิจัย กับนัก(ผู้)จัดการงานวิจัย 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-06-28)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์
  • การประเมินผล : กลไกที่ทำให้ปรับตัวทันการณ์ 

   วิพุธ พูลเจริญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547-10)
  • การพัฒนากรอบการทำงานในระดับเขตสาธารณสุขจังหวัด และอำเภอ (ระยะที่ 1) 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen; เพ็ญศรี สงวนสิงห์; ธนาคม วงษ์บุญธรรม; มริน เปรมปรี; วรธันย์ นนทะบุตร (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.), 2558-07)
   การศึกษาโครงการพัฒนากรอบการทำงานในระดับเขตสาธารณสุข จังหวัด และอำเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันพัฒนารูปแบบ (Model) การจัดการกับปัญหาในระดับพื้นที่อำเภอ ในรูปของระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีองค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคประชาคม ...
  • การพัฒนายุทธศาสตร์ระบบการวิจัยคลินิกของประเทศไทย 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen; สรกนก วิมลมั่งคั่ง; Sornkanok Vimolmangkang; วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี; Wiroj Jiamjarasrangsi; เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์; Penchan Sherer; วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน; Wiwat Peerapatanapokin; ธนาคม วงษ์บุญธรรม; Thanakom Wongboontham (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   การปรับรื้อสร้าง (Transformation) ระบบและโครงสร้างทางสุขภาพให้สนองตอบต่อนโยบายแผนงานและยุทธศาสตร์ระยะยาว (20 ปี) ของประเทศไทยตามกระแสโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะนโยบายนวัตกรรมระบบสุขภาพให้ก้าวเท่าทันกับวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์เท ...
  • การศึกษาภูมิคุ้มกันโควิด-19 ในชุมชนจังหวัดปัตตานี 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen; ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา; Thiravat Hemachudha; อรัญ รอกา; Aran Roka; นินี สุไลมาน; Ninee Sulaiman; ณัฐวุฒิ ทองคง; Nattawut Thongkong; ฮาเซ็ม บีมา; Hasem Beema (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07)
   การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยในต้นปี 2563 และแพร่กระจายเป็นภัยคุกคามโลกอย่างกว้างขวาง (Pandemic) มีผู้ป่วยใน 2 ปี มากกว่า 500 ล้านคน และเสียชีวิตกว่า 6 ล้านคน ทุกประเทศต้องประก ...
  • ถอดบทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ 

   วิพุธ พูลเจริญ; บัณฑิต ศรไพศาล; เกษม เวชสุทธานนท์; สมใจ ประมาณพล; ษากุล สินไชย; กุลธิดา จันทร์เจริญ; เพ็ญศรี สงวนสิงห์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุช, 2547-10)
   หนังสือถอดบทเรียนการจัดการงานวิจัยเล่มนี้ เป็นความร่วมมือของทีมงานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ช่วยกันสรุปประสบการณ์จัดการงานวิจัยระบบสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายนักวิจัยหลากหลายสาขา เพื่อช่วยสะท้อนให้เข้าใจแนวคิดและวิ ...
  • ทิศทางการวิจัยของประเทศ 

   วิพุธ พูลเจริญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547-10)
  • นวัตกรรมทางการแพทย์: สู่การพลิกโฉมระบบสุขภาพ (Health Systems Transformation) และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต (To the Next Decade : Enhance Research for Life) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ ...
  • ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย 

   สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; ชัยยศ คุณานุสนธิ์; วิพุธ พูลเจริญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542-12-01)
  • พฤติกรรมจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนใน 8 จังหวัด ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2535-2536 

   ปรากรม วุฒิพงศ์; Prakom Wuthiwong; จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ; อรุณ จิรวัฒน์กุล; วิพุธ พูลเจริญ; วินัย สวัสดิวร (กระทรวงสาธารณสุข ; คณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติ, ม.ป.ป.)
   การศึกษาวิจัยพฤติกรรมจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนใน 8 จังหวัด ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2535-2536การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจต่อกฏจราจรที่สำคัญต่อการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่รถประเภทต่าง ๆ ...
  • ยุทธศาสตร์ และบทบาทจุดยืนของ สวรส. ในท่ามกลางวิวัฒนาการทางนโยบายสาธารณะ และโลกาภิวัตน์ 

   วิพุธ พูลเจริญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-09-30)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ดำเนินงานมาครบ 2 ทศวรรษ ใน พ.ศ. 2555 เป็นวาระสำคัญ และโอกาสที่จะทบทวนยุทธศาสตร์ และบทบาทจุดยืน (Position) ให้ตอบสนองต่อพันธกิจที่กำหนดขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโครงส ...
  • รายงานผลการสำรวจปัญหาสังคมและสาธารณสุขคนงานก่อสร้างในประเทศไทย พ.ศ.2538 

   จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ; Chanpen Choprapawon; ภิรมย์ กมลรัตนกุล; วีนัส อุดมประเสริฐกุล; วิพุธ พูลเจริญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   รายงานผลการสำรวจปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในประเทศไทย พ.ศ. 2538 การสำรวจแบบตัดขวางในเขตพื้นที่เมืองใหญ่ ๆ ของประเทศ อันได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่และพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหว ...
  • วิวัฒนาการของการควบคุมโรคเอดส์ในประเทศไทย : แบบอย่างของการ พัฒนาแนวคิดส่งเสริมสุขภาพ 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen; ปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา; วิภา ภาวนาภรณ์; วรัญญา เตียวกุล; ชวลิต ตันตินิมิตรกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   วิวัฒนาการของการควบคุมโรคเอดส์ในประเทศไทย : แบบอย่างของการพัฒนาแนวคิดส่งเสริมสุขภาพการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์วิวัฒนาการของการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในประเทศไทย นับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคเอด ...
  • วิสัยทัศน์การปฏิรูประบบสุขภาพจากมุมมองกลุ่มผู้นำประเทศด้านการพัฒนาสังคม 

   มัทนา พนานิรามัย; Mattana Pananiramai; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; กำจร ตติยกวี; จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; วิพุธ พูลเจริญ; สุภกร บัวสาย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสังเคราะห์วิสัยทัศน์ ปรัชญาและแนวความคิดรากฐานของการปฏิรูประบบสุขภาพสำหรับประเทศไทย และเพื่อจุดประเด็นทางสังคมให้การปฏิรูประบบสุขภาพเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และติดตามในลักษณะประเด็นสาธารณสุข ...
  • สถานการณ์ฉบับที่ 22 : สถานการณ์ของโรคเอดส์และการควบคุมโรคเอดส์ในประเทศไทย 

   วิพุธ พูลเจริญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
   เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 22 : สถานการณ์ของโรคเอดส์และการควบคุมโรคเอดส์ในประเทศไทย
  • สุขภาพ อุดมการณ์ และยุทธศาสตร์ทางสังคม 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   หนังสือ สุขภาพ อุดมการณ์ และยุทธศาสตร์ทางสังคม จะแสดงให้เห็นว่า สุขภาพคืออะไร ระบบสุขภาพคืออะไร และทำไมสุขภาพจึงควรเป็นอุดมการณ์และยุทธศาสตร์ทางสังคม หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คนไทยเข้าใจ และเกิดความบันดาลใจว่าเรื่อง ...
  • สู่การปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
  • สู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทางสุขภาพในประเทศไทย 

   เกษม วัฒนชัย; Kasem Wattanachai; วิพุธ พูลเจริญ; สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; เดชรัต สุขกำเนิด; ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   "สุขภาพ" ของมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงพลวัตกับปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ทั้งทางสังคม กายภาพ ชีวภาพ รวมทั้งระบบบริการสุขภาพ ดังนั้น การดำเนินการต่างๆ ล้วนแต่ก่อผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ...