Now showing items 1-20 of 42

  • Global Warming and Human Health 

   Somchai Bovornkitti; สมชัย บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
  • Global Warming and Malaria Update 

   สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)
  • Global Warming VS. Climate Change 

   Somchai Bovornkitti; สมชัย บวรกิตติ (Health Systems Research Institute, 2552)
  • Mesothelioma without Exposure to Asbestos in Thailand 

   Somchai Bovornkitti; สมชัย บวรกิตติ (Health Systems Research Institute, 2554-03)
  • กรณีอ้างอิงเมโสเธลิโอมา 

   สมชัย บวรกิตติ; อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   ผู้เขียนได้ยินได้ฟังนักวิชาการไทยหลายท่านวิจารณ์บ่อยๆ ว่าผู้นิพนธ์ไทยมักไม่อ้างอิงผลงานเขียนของคนไทย อ้างแต่ผลงานของต่างชาติ เร็วๆ นี้ผู้เขียนไปอ่านพบบทความรายงานผู้ป่วย เรื่อง มะเร็วเยื่อหุ้มปอดจากการทำงานในประเทศไทย ...
  • การบริโภคเนื้อวัวกับภาวะโรคร้อน 

   สมชัย บวรกิตติ; สายชล เกตุษา; Somchai Bovornkitti; Saichol Ketsa (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-03)
  • การบัญญัติศัพท์ภาษาไทย 

   สมชัย บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552 ราชบัณฑิตยสถานได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบัญญัติศัพท์และการจัดทำพจนานุกรมเฉพาะสาขาวิชา ซึ่งมีวิทยากรบุคลากรวิชาการของราชบัณฑิตยสถาน 7 ท่าน เป็นผู้อภิปราย ผู้เขียนได้เข้ ...
  • การประชุมนานาชาติเพิ้งบำบัดเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 9 

   สมชัย บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   ผู้เขียน (สมชัย บวรกิตติ) ได้รับเชิญให้บรรยายเรื่อง เผิ้งบำบัด ในการประชุมนานาชาติเผิ้งบำบัดเพื่อสุขภาพครั้งที่ 9 (9th International Conference on Apitherapy Health Care)ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ...
  • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแก๊สเรดอนกับมะเร็งปอด การสำรวจที่จังหวัดเชียงใหม่ 

   สมบัติ บุญญประภา; Sombat Boonyaprapa; ไพทูรย์ วรรณพงษ์; Paitoon Wanapongse; อรรถพล ชีพสัตยากร; Atttapon Cheepsattayakorn; ศรีสุดา แซ่อึ้ง; Sriduda Saeung; บรรทม โสลา; Boontham Sola; สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   รายงานนี้เสนอส่วนหนึ่งของผลงานในโครงการการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสแก๊สเรดอนในอาคารที่อยู่อาศัยกับมะเร็งปอด ในพื้นที่สำรวจ 3 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น โดยการวัดระดับแก๊สเรดอนในบ้านที่อยู่อาศัยประจำ ...
  • การแก้ปัญหา 

   อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ; สมชัย บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-12)
  • กำเนิดเส้นใยหินในปอด 

   สมชัย บวรกิตติ; สายชล เกตุษา; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-12)
  • คลังเลือด 

   สมพล พงศ์ไทย; สมชัย บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   blood bank มักถูกบัญญัติเป็นคำไทยว่า ธนาคารเลือด แต่มีผู้บัญญัติว่า คลังเลือด เป็นศัพท์บัญญัติที่ถูกต้องกว่า โดยให้เหตุผลว่า ธนาคาร น. (ธน+อคาร) (ธน, ธน- น. ทรัพย์สิน) ซึ่งหมายถึงนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ฯลฯ ...
  • ความสามัคคีในหมู่คณะ : กรณีการเลือกตั้งผู้บริหาร 

   สมชัย บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
  • คำพ้องต่างๆ 

   สมชัย บวรกิตติ; อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
  • จดหมายเหตุทางแพทย์ฯ 

   สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
  • ต้นฉบับบทความวิชาการ 

   สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)
  • ต้นแบบตัวเลขอารบิก 

   สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   เลขอารบิกในหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อ 40 ปีมาแล้ว ที่แสดงกำเนิดตัวเลข 1 ถึง 0 ว่าเกิดจากรูปสัญลักษณ์ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่อาศัยจำนวนมุม 1 มุมจนถึง 9 มุม เป็นตัวเลข 1-9 ตามลำดับ สำหรับเลข 0 นั้นไม่มีมุมเลยจึงเป็นรูปไข่ ...
  • ประเทศไทยร้อนขึ้นหรือ 

   สมชัย บวรกิตติ; เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์; Somchai Bovornkitti; Benjalak Karnchanasest (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
  • ผู้นิพนธ์ร่วม 

   สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
  • พยัญชนะไทยที่ใช้ทับศัพท์ต่างประเทศ 

   สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)