Now showing items 1-16 of 16

  • การจัดบริการและต้นทุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ 

   จเร วิชาไทย; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; วัชรา ริ้วไพบูลย์; สุกัลยา คงสวัสดิ์; นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์; แพรว เอี่ยมน้อย; พัฒนาวิไล อินใหม (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-12)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองภายหลังถูกจำหน่ายจากโรงพยาบาลในจังหวัดตัวอย่างที่มีการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูฯ ค่อนข้างก้าวหน้า (กาฬสินธุ์ เลย ...
  • การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีศึกษา พ.ศ. 2538 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangchroensathien; นวลอนันต์ ตันติเกตุ; สุกัลยา คงสวัสดิ์; ถาวร กมลทิพย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
   การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ กรณีศึกษา พ.ศ.2538 : an enquiry on civil servant medical benefit scheme: the case of Phitsanulok Province 1995การศึกษานี้เป็นการวิจัยจากเอกสารโดยเฉพาะเอกสารทางการเงิน ...
  • การประเมินเพื่อพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : การอภิบาล ศักยภาพ และประสิทธิผล 

   เพ็ญแข ลาภยิ่ง; วีระศักดิ์ พุทธาศรี; สุกัลยา คงสวัสดิ์; พันทิพย์ ธรรมสโรช; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ; สุธีรดา ฉิมน้อย (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-10)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็น การอภิบาลระบบการสร้างเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่ (area based PP) ศักยภาพองค์กรในการอภิบาลระบบฯ และประสิทธิผลในการดำเนินงานตอบสนองต่อสภาพปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ...
  • การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangchroensathien; นวลอนันต์ ตันติเกตุ; สุกัลยา คงสวัสดิ์; ถาวร กมลทิพย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
  • การสำมะโนโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ปี พ.ศ.2535 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangcharoensathien; สุกัลยา คงสวัสดิ์; นวลอนันต์ ตันติเกตุ; ศศิเพ็ญ โมไนยกูล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
   การสำมะโนโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ปีพศ.2535 การสำมะโนโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ได้ใช้กรอบตัวอย่างโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่มีเตียงจำนวนทั้งสิ้น 320 แห่ง จากกองการประกอบโรคศิลปะในช่วงต้นปีงบประมาณ พศ. 2535 โดยทอดแบบสอบถาม ...
  • การใช้เครื่องสลายนิ่วในประเทศไทย ประสิทธิภาพและความเสมอภาค 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangcharoensathien; สุกัลยา คงสวัสดิ์; พินทุสร เหมพิสุทธิ์; นวลอนันต์ ตันติเกตุ; งามจิตต์ จันทรสาธิต (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ; สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข, 2536)
   The use of extra corporeal shock wave lithotripters in Thailand: efficiency and equityBased mainly on hospital statistics, this study aims to collect(a) financial data from Extra Corporeal Shock Wave Lithotripter (ESWL) ...
  • ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์ต้นทุนของสถานบริการสาธารณสุข 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul; อดิศวร์ หลายชูไทย; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; สุกัลยา คงสวัสดิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   เอกสารฉบับนี้เป็นการสรุปความรู้เบื้องต้นที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต้นทุน ซึ่งนำแนวคิดทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และด้านการบัญชีมาอธิบายควบคู่กันไป เพื่อลดความสับสนแก่ผู้ศึกษา
  • ความเป็นธรรมทางสุขภาพ : การประเมินระดับครัวเรือน 

   Suphasit Panarunothai; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์; สุกัลยา คงสวัสดิ์; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; วิรัชดา สุทธยาคม; พิชญ์ รอดแสวง; Dirak Phatamasiriwat; Sukanya Khongsawat; Sumrit Sritamrongsawat; Wiratda Sutayakhom; Phi Rodsawaeng (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นนโยบายสำคัญอย่างหนึ่งที่องค์การอนามัยโลกเสนอแนะแก่รัฐบาลทั้งประเทศพัฒนาและกำลังพัฒนา ประเทศไทยดำเนินนโยบายนี้ทั่วประเทศอย่างรวดเร็วฉับไวเพียงหนึ่งปีหลังจากรัฐบาลใหม่ได้ชัยชนะเสียงข้างมากจากการ ...
  • ความเป็นธรรมทางสุขภาพระดับครัวเรือน : การสำรวจครัวเรือนรอบที่ 2 และการตรวจร่างกายครั้งที่ 1 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai; ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์; สุกัลยา คงสวัสดิ์; Direk Patamasiriwat; Sukalaya Kongsawatt (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต้องการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไม่เป็นอุปสรรคกีดขวาง การศึกษาครั้งนี้เพื่อประเมินผลของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี 2546 โดยการสำรว ...
  • คุณภาพบริการโรงพยาบาลในสายตาผู้ป่วย 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; สุกัลยา คงสวัสดิ์ (2539)
   การสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพบริการของโรงพยาบาล งานวิจัยนี้ได้ประเมินความคิดเห็นของผู้ป่วยต่อคุณภาพบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 9 แห่งในกรุงเทพฯ ...
  • งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; กันยา บุญธรรม; ทัศนีย์ ญาณะ; ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ; กฤษณา คำมูล; สุกัลยา คงสวัสดิ์ (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2553-10)
  • ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangchroensathien; สุกัลยา คงสวัสดิ์; สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา; ประภาพรรณ คำคม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538)
   ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์และประมาณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมศูนย์บริการ สาธารณสุขทุกแห่งในกรุงเทพมหานครจำนวน 60 แห่ง สังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยใช้ข้อมูลทางก ...
  • ผลกระทบของการออกนอกระบบราชการไปอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐต่อการจัดบริการทางสุขภาพภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (โครงการที่ 3) ปีที่ 2-3 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban; สุกัลยา คงสวัสดิ์; ภรณี เหล่าอิทธิ; Sukalaya Khongsawad; Porranee Laoitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   โครงการการศึกษาผลกระทบของการออกนอกระบบราชการไปอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐต่อการจัดบริการทางสุขภาพภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (โครงการที่ 3) ในปีที่ 2–3 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการติดตามศึกษาผลกระทบของการออกนอกระบบราชการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ...
  • ระบบ กลไก และวิธีการจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพ เพื่อความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ และคุณภาพ 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban; สุกัลยา คงสวัสดิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ และทบทวนรูปแบบต่างๆ ของระบบ กลไก วิธีการจ่ายค่าบริการสุขภาพ ที่เป็นประสบการณ์ในประเทศไทยและที่มีในต่างประเทศ พร้อมกับวิเคราะห์ผลกระทบของแต่ละรูปแบบต่อความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ ...
  • สถานการณ์ฉบับที่ี 10 : เสียงสะท้อนจากผู้ป่วย 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; สุกัลยา คงสวัสดิ์; Sara Bennett (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
   เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 10 : เสียงสะท้อนจากผู้ป่วย เสียงสะท้อนจากความคิดเห็นของผู้ป่วยที่มีต่อคุณภาพบริการที่ได้รับจากโรงพยาบาล แม้ว่าอาจจะไม่ได้สะท้อนถึงคุณภาพบริการทางการแพทย์โดยตรง ...
  • สำมะโนการโฆษณาอาหาร ยา และเครื่องสำอางในวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ พ.ศ. 2536 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangchroensathien; สุกัลยา คงสวัสดิ์; อารี แวดวงธรรม; ชาญชัย เอื้อชัยกุล; เยาวเรศ อุปมายันต์ (สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   สำมะโนการโฆษณาอาหาร ยาและเครื่องสำอางในวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ พ.ศ. 2536ผู้วิจัยได้ทำการสำมะโนการโฆษณาอาหาร ยาและเครื่องสำอางในวิทยุกระจายเสียงในรายการวิทยุทุกรายการ ตั้งแต่เปิดสถานีจนกระทั่งปิดสถานี เป็นจำนวนหนึ่งวันสถานี ...