Now showing items 1-12 of 12

  • การคลังสุขภาพ : การปฏิรูปด้านยาสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

   เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
  • การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ : ยุทธวิธีในการปฏิรูประบบสุขภาพ 

   เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์; เดชรัต สุขกำเนิด (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547-10)
  • การทดลองใช้และประเมินผลตัวชี้วัดสำหรับงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาล 

   ภูรี อนันตโชติ; จิราภรณ์ อุษณกรกุล; เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์; อินทิรา กาญจนพิบูลย์; ทวีพงษ์ อารียโสภณ; สุธีรา เตชคุณวุฒิ; ชมภูนุช สุคนธวารี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   ตัวชี้วัดจัดเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นระดับจุลภาคหรือในระดับมหภาค ซึ่งระบบสารสนเทศตัวชี้วัดดังกล่าวต้องมีความเป็ ...
  • การปฏิรูประบบสุขภาพ : ประสบการณ์จาก 10 ประเทศ 

   เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์; Sauwakon Ratanawijitrasin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การปฏิรูประบบสุขภาพ: ประสบการณ์จาก 10 ประเทศเป็นการสังเคราะห์บทเรียนการปฏิรูประบบสุขภาพของต่างประเทศจำนวน 10 ประเทศคือ ประเทศเยอรมนี อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีนไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา ...
  • การวิจัยและพัฒนาสารสนเทศระบบยาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ยา ระยะเวลา : กรกฎาคม 2549-สิงหาคม 2550 

   เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์; ภูรี อนันตโชติ; อินทิรา กาญจนพิบูลย์; จิราภรณ์ อุษณกรกุล; ศนิตา หิรัญรัศมี; ทวีพงษ์ อารียโสภณ; สุธีรา เตชคุณวุฒิ; ชุมพูนุช สุคนธวารี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การใช้ยาอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่อผลลัพธ์ของการบริบาลผู้ป่วย และของการดำเนินงานระบบสุขภาพ การใช้ยาเกินจำเป็นและใช้ต่ำกว่าที่จำเป็น มีผลต่อคุณภาพการรักษา ในขณะเดียวกัน การใช้ยาที่ไม่เหมาะสม ย่อมมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายสุขภาพด้วย ...
  • การศึกษาระบบ-ระเบียบการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลรัฐบาล ระยะเวลา : กรกฎาคม 2549-สิงหาคม 2550 

   เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์; ศนิตา หิรัญรัศมี; จิราภรณ์ อุษณกรกุล; ภูรี อนันตโชติ; ชมภูนุช สุคนธวารี; สุธีรา เตชคุณวุฒิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การจัดซื้อยาเป็นไปตามระเบียบจัดซื้อพัสดุซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับให้การจัดซื้อจัดหายาของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ได้ยาที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม ทันเวลา และโปร่งใส ตรวจสอบได้ ...
  • การศึกษาส่วนร่วมจ่ายค่ายาในระบบประกันสุขภาพของ 10 ประเทศ 

   เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์; ภูรี อนันตโชติ; ศิริตรี สุทธจิตต์; อุบลพรรณ ธีระศิลป์; พลอยวรงค์ เหลืองไตรรัตน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา, 2550)
   ระบบประกันสุขภาพไทย ควรมีการเก็บส่วนร่วมจ่ายหรือไม่และอย่างไร เป็นคำถามนโยบายที่สำคัญคำถามหนึ่งในการจัดระบบประกันสุขภาพ ส่วนร่วมจ่ายยาเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีการอภิปรายกัน การเก็บส่วนร่วมจ่ายในบริการสุขภาพเป็นนโยบายที่มีใ ...
  • ความต้องการสารสนเทศอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย ระยะเวลา : กรกฎาคม 2549-สิงหาคม 2549 

   เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์; ศนิตา หิรัญรัศมี; ภูรี อนันตโชติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   ด้วยนโยบายแห่งชาติด้านยาของทั้ง 2 ฉบับ คือ ฉบับปี พ.ศ.2525 และฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2536 ได้กำหนดให้มีการการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องกับอุุตสาหกรรมยาในประเทศไทย ...
  • พัฒนาการของระบบบริการ(Service development) 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; จเด็จ ธรรมธัชอารี; สุรจิต สุนทรธรรม; ปิยะนารถ จาติเกตุ; ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์; ปัทมา ศิริเวช; กันต์ เชิญรุ่งโรจน์; พิรัส ประดิษฐวณิช; เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   เอกสารและบทวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับระบบหลักประกันสุขภาพเล่มนี้ เป็นบทสังเคราะห์ทางวิชาการที่จะนำเข้าสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักวิชาการที่หลากหลายในการประชุมวิชาการ พลังปัญญา : สู่การพัฒน ...
  • ระบบหลักประกันสุขภาพ : ประสบการณ์จาก 10 ประเทศ 

   เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544-04)
   การเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพของไทย นอกจากจะเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสของการปฏิรูปด้านต่างๆ ในสังคมไทยแล้ว ยังเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการปฏิรูประบบสุขภาพของนานาประเทศในโลกในช่วงกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเคลื่อนไหวเพื ...
  • เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศเภสัชกรรมโรงพยาบาล และการจัดทำฐานข้อมูลและระบบสืบค้นงานวิจัยเกี่ยวกับระบบยาในประเทศไทย 

   เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์; Sauwakon Ratanawijitrasin; ภูรี อนันตโชติ; ทวีพงษ์ อารียโสภณ; จิราภรณ์ อุษณกรกุล; ศนิตา หิรัญรัศมี; อินทิรา กาญจนพิบูลย์; Puree Anantachoti; Tweepong Ariyasopon; Jiraporn Usanakornkul; Sanita Hiranrasamee; Inthira Kanjanapiboon; ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา; Pharmaceutical System Research and Intellience Center (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   โครงการเครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศเภสัชกรรมโรงพยาบาล เป็นแนวคิดใหม่ในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม (rational use of drugs) ที่พัฒนาระบบการสนับสนุนโรงพยาบาลในการติดตามการใช้ยา โดยการสร้างกลไกการวิเคราะห์การใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ...
  • เครือข่ายร้านยา-โรงพยาบาลในระบบบริการสาธารณสุขแบบครบวงจร 

   เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ (2541)
   คำว่า "ระบบบริการสาธารณสุขครบวงจร (Integrated Health Service System)" เป็นแนวคิดใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นภายในทศวรรษนี้ หมายถึงรูปแบบบริการสาธารณสุขที่ประกอบด้วยบริการหลากหลาย ซึ่งจัดโดยหน่วยบริการหลายหน่วย แต่มีการประสานเชื่ ...