Now showing items 1-14 of 14

  • Patterns of Outpatient Services and Charge for Patients Enrolled in the Universal Health Coverage Scheme 

   คเณศ สัมพุทธานนท์; Kanet Sumputtanon; นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-03)
   Background: In 2011, the Universal Health Coverage (UHC), which is a public health insurance scheme, covered approximately 48.3 million (74.3%) of the Thai population. This study aims to examine the patterns of outpatient ...
  • Users's satisfaction towards the Health Equity Fund: a case study at Nong District Hospital, Savannakhet, Lao PDR 

   Saysong Somsamouth; Nilawan Upakdee; Supasit Pannarunothai (Health Systems Research Institute, 2559-12)
   The Health Equity Fund is a social assistance scheme for the poor whose income is lower than the poverty eradication target in Lao PDR and unable to enroll in any kind of health insurance. Health Equity Fund (HEF) is a ...
  • การกระจายร้านยากับความต้องการด้านสุขภาพในประเทศไทย 

   สุมน นิติการุญ; Sumon Nitikarun; นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-03-31)
   ร้านยาเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่ให้บริการยาและสุขภาพเบื้องต้นในชุมชน การกระจายร้านยาในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการเภสัชกรรมชุมชนได้ง่ายขึ้น และมีความปลอดภัยจากการใช้ยามากขึ้น วัตถุประสงค์ ...
  • การคาดการณ์กำลังคนสำหรับการวางแผนอัตรากำลังเภสัชกรในประเทศไทย 

   พิศาลสิทธ์ ธนวุฒิ; Pisansit Thanawut; นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-09)
   บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกล่าวถึงวิธีการคาดการณ์กำลังคน และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตรากำลังเภสัชกรที่พบในประเทศไทยและต่างประเทศ วิธีการกำหนดอัตรากำลังคนเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์กำลังคน ซึ่งมีหลายวิธี เช่น ...
  • การคาดการณ์อัตรากำลังเภสัชกรสาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาลใน 20 ปี (พ.ศ. 2558-2578) 

   นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee; พิศาลสิทธ์ ธนวุฒิ; Pisansit Thanawut (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-03)
   การคาดการณ์อัตรากำลังเภสัชกรเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนและจัดสรรอัตรากำลังเภสัชกร ประเทศไทยมีเภสัชกรทำงานในสาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาลมากที่สุด การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์อัตรากำลังเภสัชกรสาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาลใน 20 ...
  • การตอบสนองของโรงพยาบาลต่อนโยบายห้ามเบิกค่ายากลูโคซามีนในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

   นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee; สิริมาส ปานแสง; Sirimas Pansang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-09)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการตอบสนองของโรงพยาบาลต่อนโยบายห้ามเบิกค่ายากลูโคซามีน ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับเชิงคุณภาพ โดยส่งแบบสำรวจมูลค่าและปริมาณการสั่งใช้ยาก่อนและหลังนโยบายฯ 6 เดือน ไปยังโรงพยาบาลศูนย์ ...
  • การประยุกต์ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นเพื่อการจัดซื้อยาภาครัฐ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลนำร่อง 

   นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee; อนันต์ชัย อัศวเมฆิน; Anunchai Assawamakin; วีณา พร้อมประเสริฐ; Weena Promprasert; วราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์; Warawan Chungsivapornpong; จตุพร สุมิตสวรรค์; Jatuporn Sumitsawan; ไพรัช ไล้ทอง; Pairat Laitong; ชัยวัฒน์ บูรณะชนอาภา; Chaiwat Booranachonarpa; มนตรี พันธุ์ธรรม; Montri Phantham; สุมาลี สงวนศักดิ์; Sumalee Sanguansak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทำให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์นอกจากจะพิจารณาเกณฑ์ราคา ยังสามารถพิ ...
  • การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจัดทำบัญชีรายจ่ายด้านยาแห่งชาติ (ระยะที่ 1) 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai; ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล; Piyameth Dilokthornsakul; นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee; นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์; Nantawarn Kitikannakorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567-02)
   รายจ่ายด้านยาเป็นสัดส่วนสำคัญในระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของทุกประเทศ การติดตามรายจ่ายด้านยาอย่างต่อเนื่องเป็นเป้าหมายของการวิจัยนี้ การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจัดทำบัญชีรายจ่ายด้านยาแห่งชาติ (ระยะที่ 1) ออกแบบสำหรับการดำเนิน ...
  • การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกของแรงงานต่างด้าว อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2557-2558 

   รัฐกรณ์ ดอนลาดลี; Rattagorn Donladlee; นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-03)
   ประเทศไทยมีแรงงานงานต่างด้าวเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมากทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2557 มีการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จทำให้มีแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนและทำประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ...
  • ความเป็นธรรมด้านสุขภาพในผู้สูงอายุไทยภายใต้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 

   เมธิณี อินทรเทศ; Methinee Intarates; วินัย ลีสมิทธิ์; Vinai Leesmidt; ธีรพล ทิพย์พยอม; Teerapon Dhippayom; นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-06)
   ภูมิหลังและเหตุผล: ความเป็นธรรมทางสุขภาพ คือ การปราศจากช่องว่างเชิงระบบในการจัดสรรทรัพยากร การเข้าถึงและการใช้บริการสุขภาพ ผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นโรคเรื้อรังประเภทโรคไม่ติดต่อ (non-communicable diseases: NCDs) หลายโรคร่วมกันได้สูง ...
  • ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานตามหลักการจัดกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกเพื่อการจ่ายเงินที่โรงพยาบาลบางบัวทอง 

   กิตติยา ชูโชติ; Kittiya Choochote; นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-12)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยเบาหวานตามแนวคิดการจัดกลุ่มโรคเรื้อรังและวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง รวบรวมข้อมูลการรับบริการของผ ...
  • ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก 

   สุชาติ เปี่ยมปรีชา; Suchat Piempreecha; ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์; Tawatchai Yingtaweesak; อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin; นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-06-30)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก ในมุมมองของผู้ให้บริการ โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ ...
  • ระบบการจัดกลุ่มผู้ป่วยนอก : ความเป็นไปได้จากฐานข้อมูลประกันสุขภาพในประเทศไทย 

   นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเป็นไปได้ในการจัดกล่มผู้ป่วยนอกจากฐานข้อมูลประกันสุขภาพในประเทศไทย โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดกลุ่มผู้ป่วยนอกของบริษัท 3M และการจัดกลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิกของมหาวิทยาลัยจอนห์ฮอบกินส์เป ...
  • วิธีการหาจุดตัดสำหรับกลุ่มผู้ป่วยตกเกณฑ์ในระบบกลุ่มโรคร่วม 

   นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-06)
   บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและนำเสนอถึงวิธีการหาค่าจุดตัดสำหรับกลุ่มผู้ป่วยตกเกณฑ์ ซึ่งจะทำให้ทราบถึงหลักการ แนวคิดและประสบการณ์การใช้ในต่างประเทศ ผู้ป่วยตกเกณฑ์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ วันนอนตกเกณฑ์และต้นทุนตกเกณฑ์ ...