Now showing items 1-9 of 9

  • การขับเคลื่อนเขตสุขภาพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

   รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง; Rapeesupa Wangcharoenrung (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07-08)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต (To the Next Decade : Enhance Research for Life) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ ...
  • การจัดทำกลไกการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการในพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง 

   รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง; Rapeesupa Wangcharoenrung; อนันตโชค โอแสงธรรมนนท์; Anantachoke Osangthammanont; ดาวุด ยูนุช; Dawud Unuch; ต้องการ จิตเลิศขจร; Tongkarn Jitlerdkajorn; สุทธิ สืบศิริวิริยะกุล; Sutthi Suebsiriviriyakul; ปนัสยา เทพโพธา; Panatsaya Thepphotha; ฉัตรวลี เมธาสถิตย์สุข; Chatwalee Maethastidsook; เศรษฐการ หงษ์ศิริ; Settakarn Hongsiri; วจิตรวดี พุกทอง; Jitwadee Puktong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-03)
   การดำเนินการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอมาตรการนำร่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเขตสุขภาพนำร่อง (Regulatory Sandbox) รวมทั้งการกำหนดเกณฑ์/ตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ...
  • การทบทวนและจัดทำข้อเสนอโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

   รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง; Rapeesupa Wangcharoenrung; สุทธิ สืบศิริวิริยะกุล; Sutthi Suebsiriviriyakul; ฉัตรวลี เมธาสถิตย์สุข; Chatwalee Maethastidsook; กษมา ปัดทุม; Kasama Patthum; ธนวรรธน์ จาดศรี; Thanawat Chatsri (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-07)
   จากกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวง มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการประจ ...
  • การออกแบบระบบและกลไกในการขับเคลื่อนเขตสุขภาพที่ 6 

   รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง; Rapeesupa Wangcharoenrung; ดาวุด ยูนุช; Dawud U-nuch; ผาณิต ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา; Phanit Chairungrojpanya; ต้องการ จิตเลิศขจร; Tongkarn Jitlerdkajorn; สุทธิ สืบศิริวิริยะกุล; Sutthi Suebsiriviriyakul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-09)
   ในช่วงที่ผ่านมาของการขับเคลื่อนให้เกิดเขตสุขภาพนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาเขตสุขภาพอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การดำเนินการที่ผ่านมามีความไม่คล่องตัวในทางปฏิบัติหลายประการที่ทำให้การดำเนินการตามข้อเ ...
  • ข้อเสนอการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความเพียงพอและยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ 

   รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง; Rapeesupa Wangcharoenrung (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-12)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: การดูแล สุขภาพแบบมุ่งเน้นคุณค่า” (Universal Health Coverage: Value Based Healthcare) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ...
  • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว. 

   ปาริชาต สุวรรณผล; Parichat Suwanpon; ดลฤดี ศรีศุภผล; Donrudee Srisuphol; วรรณศิริ นิลเนตร; Wansiri Nilnate; รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง; Rapeesupa Wangcharoenrung (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-02)
   การวิจัยนี้เป็นการศึกษาที่ผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจและสัมภาษณ์เชิงลึก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของคนพิการ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกา ...
  • มุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน 

   รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง; Rapeesupa Wangcharoenrung (มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2556-05-27)
   เอกสารนำเสนอประกอบเวทีวิชาการ : วิกฤติ P4P “ระดมพลังปัญญาร่วมหาทางออก” วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ
  • สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว 

   ปาริชาต สุวรรณผล; Parichat Suwanpon; ดลฤดี ศรีศุภผล; Donrudee Srisuphol; วรรณศิริ นิลเนตร; Wansiri Nilnate; รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง; Rapeesupa Wangcharoenrung (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   การวิจัยนี้เป็นการศึกษาที่ผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจและสัมภาษณ์เชิงลึก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของคนพิการ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกา ...
  • หลักการเงินและการคลังสำหรับเขตสุขภาพ 

   รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง; Rapeesupa Wangcharoenrung (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556-12-25)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1 วันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข