Now showing items 1-11 of 11

  • Drug Price and Access 

   เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2009-08-26)
  • การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; สุพล ลิมวัฒนานนท์; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา; สมชาย สุริยไกร; นุศราพร เกษสมบูรณ์; ชะอรสิน สุขศรีวงศ์; เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข; ศิริพา อุดมอักษร; สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์; รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์; อรอนงค์ วลีขจรเลิศ; นพคุณ ธรรมธัชอารี; อัญชลี จิตรักนที; อรลักษณ์ พัฒนาประทีป (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2012-08)
   รายงานฉบับนี้ นำเสนอลักษณะการควบคุมราคายาของหน่วยงานในประเทศที่พัฒนาแล้ว และวิเคราะห์ประสบการณ์การควบคุมราคายาในประเทศไทยที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการควบคุมราคายาในอนาคต ข้อเสนอส่วนหนึ่งได ...
  • การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ 

   นุศราพร เกษสมบูรณ์; รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์; อินทิรา กาญจนพิบูลย์; ศิริพา อุดมอักษร; อัญชลี จิตรักนที (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2012-06)
   การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติปี 2553 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและวางระบบการจัดการข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ โดยมีแนวคิดสำคัญคือ มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับ ...
  • การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจยา 

   ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร; Duangtip Hongsamoot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1999)
   การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจยา การวิเคราะห์ทางการเงิน ( Financial analysis ) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อดูผลประกอบการของนิติบุคคลจากงบดุลและงบกำไรขาดทุน การศึกษานี้ได้ใช้ข้อมูลงบดุลและงบกำไรขาดทุนที่กฎหมายกำ ...
  • การศึกษาความเป็นไปได้ในการคำนวณดัชนีราคายา ผู้ให้บริการสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทยจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันปี 2555 

   สุพล ลิมวัฒนานนท์; อรอนงค์ วลีขจรเลิศ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2013-03)
   ระบบการติดตามราคายามี 2 แบบ คือ ระบบการติดตามราคายาที่เน้นการรายงานราคายาแต่ละรายการ หรือตามกลุ่มยาที่สนใจ ซึ่งในประเทศไทยมีการติดตามราคาจัดซื้อยาโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ระบบการรายงานแบบสมัครใจส่งให้ศูนย์ ...
  • การศึกษาระบบ-ระเบียบการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลรัฐบาล ระยะเวลา : กรกฎาคม 2549-สิงหาคม 2550 

   เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์; ศนิตา หิรัญรัศมี; จิราภรณ์ อุษณกรกุล; ภูรี อนันตโชติ; ชมภูนุช สุคนธวารี; สุธีรา เตชคุณวุฒิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2007)
   การจัดซื้อยาเป็นไปตามระเบียบจัดซื้อพัสดุซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับให้การจัดซื้อจัดหายาของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ได้ยาที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม ทันเวลา และโปร่งใส ตรวจสอบได้ ...
  • ความชอบและความเต็มใจจ่ายค่ายาของผู้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีศึกษายากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitors (Statins) 

   ภัสสรานิจ พรรณรังษี; ธนเทพ วิชญากร; สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2013)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชอบและความเต็มใจจ่ายค่ายาของผู้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการโดยใช้ยากลุ่ม statin เป็นกรณีศึกษา การศึกษานี้แบ่งเป็น 2 ตอนหลักๆ โดยที่ในตอนแรกได้มีการหาคุณลักษณะที่สำคัญของยากลุ่ม ...
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามราคาและวิเคราะห์ขีดความสามารถในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยาของภาครัฐตามแนวทางของ PAC 

   รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์; นุศราพร เกษสมบูรณ์; ศิริพา อุดมอักษา; อินทิรา กาญจนพิบูลย์; ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง (2012)
   กลไกการควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นมาตรการที่ใช้กันทั่วไปเพื่อให้ระบบประกันสุขภาพมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการเหล่านี้ ถ้าผู้ให้บริการขาดศักยภาพในการจัดการ ผลกระทบจะเกิดกับคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพในการจั ...
  • ราคายานำเข้าจากสหรัฐอเมริกา 

   ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร; Duangtip Hongsamoot; Schondemeyer, Stephen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1999)
   การศึกษาราคายานำเข้าจากสหรัฐอเมริกาการศึกษาราคายานำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเป็นการเปรียบเทียบราคายาที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาแล้วนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษามี 209 รายการ มาดำเนินการเปรียบเทียบราคายาได้ ...
  • รายงานการศึกษาราคายานำเข้าจากสหรัฐอเมริกา 

   ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร; Duangtip Hongsamoot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1999)
   การศึกษาราคายานำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเป็นการเปรียบเทียบราคายาที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาแล้วนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษามี 209 รายการ มาดำเนินการเปรียบเทียบราคายาได้ 3 วิธีคือ การเปรียบเทียบความแต ...
  • วิธีการกำหนดราคายาสำหรับการจ่ายเงินคืน 

   ชะอรสิน สุขศรีวงศ์; วรรณสุดา งามอรุณ; สัญชัย จันทร์โต (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2012-06)
   มาตรการกำหนดราคาซึ่งมีประสิทธิภาพหลายวิธี ที่รัฐบาลไทยควรเลือกใช้เพื่อแก้ปัญหางบประมาณที่จ่ายในการคืนเงินค่ายา การวิจัยนี้ต้องการเปรียบเทียบมูลค่าการประหยัดงบประมาณของรัฐบาลเมื่อใช้มาตรการต่างๆในการกำหนดราคาคืนเงินค่ายา ...