Now showing items 1-18 of 18

  • การประเมินการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; วิชุดา โค้วธนพานิช; ไท ชาญกล; ชัชวาล สิมะสกุล; ปาริชาติ พัฒนะเมฆา; อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร (2551-10-25)
   ในปี พ.ศ.2535 ประเทศไทยได้ก้าวกระโดดใหญ่อีกครั้งในการปฏิรูประบบการคลังสุขภาพกล่าวคือ การประกาศใช้ พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยมีเจตนารมย์เพื่อให้ความมั่นใจว่าประชาชนจำนวนกว่าหนึ่งล้านที่ได้รับบาดเจ็บจากการ ...
  • การประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ จังหวัดขอนแก่น 

   อรุณ จิรวัฒน์กุล; Aroon Chirawatkul; วีระชัย โค้วสุวรรณ; พีระพงศ์ บุญสวัสดิ์กุล; บัญศรี ปราญนศักดิ์; กัลยา พัฒนศรี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   Evaluation of emergency service system at the scene of Khon Kaen provinve This descriptive research aimed to evaluate emergency service system at the scene of Khon Kaen province. An evaluation issues emphasized on helping ...
  • การพัฒนารูปแบบการจัดระบบสร้างเสริมความปลอดภัยในรถยนต์โดยสารรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดเชียงราย 

   งามนิตย์ ราชกิจ; Ngamnith Ratchakit; พงศ์พันธุ์ เชิดชู; ภาสกร ณ พิกุล; สุริยา ทวีกุล; Phongpan Chirdchu; Passakorn Napikul; Suriya Taveekul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   การพัฒนารูปแบบการจัดระบบสร้างเสริมความปลอดภัยในรถยนต์โดยสารรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและหากลวิธีที่เหมาะสมในการจัดระบบสร้างเสริมความปลอดภัยในรถโด ...
  • การศึกษาเปรียบเทียบ การสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลขอนแก่น 

   วิทยา ชาติบัญชาชัย; Witaya Chadbanchachai; สุรชัย สราญฤทธิชัย; สุนันทา ศิริวัฒน์; จิราวดี ชุมศรี; ศิริกุล กุลเลียบ; Surachai Saranrittichai; Sunanta Sriwiwat; Jirawadee Chumsri; Sirikul Kulleub (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   The Comparative Study for Quality of Trauma Treatment Before and After the Revision of Trauma Audit, Khon Kaen HospitalsDuring 1994 – 1995, the preventable death rate of the Khon-Kaen Hospital dropped from 3.2% to 2.7%. ...
  • คุณภาพของข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนและสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย 

   ยอดพล ธนาบริบูรณ์; Yodphon Tanaboribun (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2548)
   รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสมบูรณ์คุณภาพของข้อมูลและเพื่อรวบรวม วิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุจราจร และความสัมพันธ์กับแนวโน้มการกระจายของปัจจัยเสี่ยงจากแหล่งข้อมูลที่มี เพื่อการวางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาแ ...
  • ปัจจัยเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนน 

   ยอดพล ธนาบริบูรณ์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2549-03)
   การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนนของการศึกษานี้ ใช้ข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance หรือ IS) จากโรงพยาบาล 28 แห่งทั่วประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2542 – 2546 (สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) ...
  • มาตรการทางกฎหมายเพื่อถนนปลอดภัย : เอกสารทบทวนความรู้ 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paiboon Suriyawongpaisarn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   มาตรการทางกฎหมายเพื่อถนนปลอดภัย กฎหมายเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์ ด้วยการควบคุมพฤติกรรมผู้ใช้ถนนและการจัดสรรทรัพยากรของรัฐเพื่อการดำเนินกิจกรรม กฏหมายนอกจากใช้ควบคุมพฤติกรรมผู้ใช้ยานพาหนะแล้วยั ...
  • สถานการณ์ของการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paiboon Suriyawongpaisarn; ซำแก้ว หวานวารี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538)
   สถานการณ์ของการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนับตั้งแต่ พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีผลบังคับ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2535 ยังไม่มีการประเมินอย่างเป็นระบบว่า เจตนารมย์ของกฏหมายนี้ได้รับการตอบสนองจากผู้เกี่ยวข้องเพียงใด ...
  • สถานการณ์ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 : อุบัติเหตุ 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 : สถานการณ์อุบัติเหตุ สถานการณ์อุบัติเหตุยานยนต์ในประเทศไทย เปรียบเทียบอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยยานพาหนะต่างๆ มูลค่าที่สูญเสียไปจากอุบัติเหตุยานยนต์ ...
  • สถานการณ์สถานะสุขภาพในเด็กและเยาวชน 

   ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   แนวโน้มของปัจจัยเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์สูง ในปี พ.ศ. 2539-2540 อัตราการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์สูงสุด และมีแนวโน้มที่ลดลงในปีต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบัน สถานการณ์ด้านทันตกรรมในเด็กและเยาวชนจะกล่าวถึงทั้งเรื่องของสภา ...
  • สถานการณ์สุขภาพในเขตภาคเหนือตอนบน 

   รัตนา พันธ์พานิช; Ratana Phanphanit; เกรียงไกร ศรีธนวิบุลชัย; เพ็ญประภา ศิวิโรจน์; Kiakrai Sritanawiboolchai; Penphapa Siwirot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   บทความนี้เป็นการศึกษาทบทวนสถานการณ์สุขภาพและแนวโน้มของปัญหาอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และระบบบริการสุขภาพ ประเด็นการทบทวนแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ แนวโน้มปัญหาสุขภาพ 2) ระบบบริการสุขภาพ และ 3) ...
  • สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน 

   ยอดพล ธนาบริบูรณ์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2549-02)
   ประเทศไทย มีจำนวนอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นเฉลี่ย 75,000 ครั้งต่อปี มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 13,000 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่าปีละ 900,000 ราย คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียประมาณ 100,000 ล้านบาทต่อปี ดังนั้น จึงอาจกล่า ...
  • สถานการณ์และสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลในประเทศไทย 

   อนุชา เศรษฐเสถียร; Anuchar Sethasathien; ธีระ ศิริสมุด; Teera Sirisamutr; พรทิพย์ วชิรดิลก; Porntip Wachiradilok; สุชาติ ได้รูป; Suchart Dairoob; ศิริชัย นิ่มมา; Sirichai Nimma (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-09)
   ผู้ปฏิบัติงานบนรถพยาบาลนอกจากจะปฏิบัติงานอย่างยากลำบากแล้ว ยังเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจราจร การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายและวิเคราะห์สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลจากฐานข้อมูลการเฝ้าระวังอุบัติเหตุรถพยาบาล ...
  • อัตราการใช้เข็มขัดนิรภัยในผู้ขับขี่รถยนต์ใน 4 จังหวัด, ประเทศไทย พ.ศ.2539 

   วิชัย เอกพลากร; Wichai Aekplakorn; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; อมรรัตน์ โพธิพรรค; พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์; กุลยา นาคสวัสดิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
   โครงการศึกษาอัตราการใช้เข็มขัดนิรภัยในผู้ขับขี่รถยนต์ใน 4 จังหวัด, ประเทศไทย พ.ศ.2539การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยในคนขับรถยนต์ และผู้โดยสารด้านหน้าของรถยนต์ประเภทต่าง ๆ ใน 4 จังหวัด คือ ...
  • อุบัติเหตุ ใช้เบาะนิรภัย เด็กตายลดลง 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-07-09)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์ : กรณีศึกษาของประเทศไทย อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4326
  • เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์ : กรณีศึกษาของประเทศไทย 

   วิทยา ชาติบัญชาชัย; Wittaya Chadbunchachai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่มีความสำคัญในระดับโลก ทั้งนี้อุบัติเหตุทางถนนในเด็กเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สำคัญของเด็ก สูงเป็นอันดับสองรองมาจากการจมน้ำ ซึ่งในประเทศไทยปี พ.ศ. 2553-2556 มีเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ...
  • โครงการประเมินกลยุทธ์และเทคโนโลยีในชุดโครงการถนนปลอดภัย 

   ลำดวน ศรีศักดา; Lumduan Srisakda; สุวิทย์ วรวิสุทธิกุล; วสันต์ จอมภักดี; พลกฤษณ์ กรุดพันธ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   โครงการประเมินกลยุทธ์และเทคโนโลยีในชุดโครงการ ถนนปลอดภัยโครงการประเมินกลยุทธ์และเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนองค์ความรู้และผลการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการศึกษาและนำมาใช้อย่างได้ผลในการลดอุบัติเหตุหรือเพิ่ ...