Now showing items 1-6 of 6

  • การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในภาคเหนือ พ.ศ.2537-2538 : การศึกษาเชิงปริมาณ 

   อภินันท์ อร่ามรัตน์; Aphinan Aramrat; พงศ์เทพ วิวรรธนเดช; กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร; อัญชลี สิงหเนตร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996)
   การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในภาคเหนือพ.ศ.2537-2538 : การศึกษาเชิงปริมาณการศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมมือวิจัยปัญหาดังกล่าว ทั่วประเทศ โดยใช้โครงร่างการวิจัยเดียวกันใช้แบบฟอร์มและวิธีการ ...
  • การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2537-2538 

   วิชัย เอกพลากร; Wichai Aekplakorn; ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์ภิลาส; แสงโฉม เกิดคล้าย; นฤมล ศิลารักษ์; วัชรี แก้วนอกเขา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996)
  • คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

   ปัฐยาวัชร ปรากฏผล; Padthayawad Pragodpol; เยาวดี สุวรรณนาคะ; อรุณี ไชยฤทธิ์; บุญสืบ โสโสม; สราวุฒิ สีถาน; มยุรี สร้อยศรีสวัสดิ์; สำราญ จันทร์พงษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015)
   โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งโรคนี้ก่อให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์และภาวะแทรกซ้อนที่อวัยวะสำคัญที่ผู้ป่วยต้องจัดการ ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย วัตถุประ ...
  • วิถีชีวิตและวิถีสุขภาพของคนงานก่อสร้างในภาคเหนือ 

   อัญชลี สิงหเนตร-ฤนาท; Anchalee Singhanatr-runat; ณัฐยา ศักดิ์สูง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996)
   วิถีชีวิตและวิถีสุขภาพของคนงานก่อสร้างในภาคเหนือการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาบริบทและกลไกที่เป็นตัว กำหนดวิถีชีวิตและวิถีสุขภาพของคนงานก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง1.ลักษณะของงานก่อสร้างและแ ...
  • สถานะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรวัยแรงงานไทย 

   สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์; Somkiat Sirirattanapruk; ศิริลักษณ์ สิมะพรชัย; อรสา โฆวินทะ; สมาน ฟูตระกูร; ทิชาพงษ์ หาญสรกานนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2000)
   ประชากรวัยแรงงานเป็นกลุ่มประชากรหลักในการสร้างผลผลิต และต้องดูแลกลุ่มประชากรวัยอื่น ๆ ของประเทศ ดังนั้นสถานะสุขภาพของประชากรวัยแรงงานสามารถบ่งบอกถึงสภาวะสุขภาพของประชากรไทยรวมทั้งประเทศ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ ...
  • สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอบเขตอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

   จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์; สุนทร เหรียญภูมิการกิจ; ชาติวุฒิ จำจด; นัยนา พันโกฏิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-09)
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาพรรณนาภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาพ ระดับคุณภาพชีวิต และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 943 คน ที่อาศัยอยู่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแ ...