Now showing items 2705-2724 of 5101

  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ภายใต้สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พ.ศ.2540 

   จงกล เลิศเธียรดำรง; Jongkol Lertiendumrong; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ภายใต้สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พ.ศ.2540การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยภายใต้สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งคุ้มครองข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ ...
  • ค่าใช้จ่ายของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกับการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 

   จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; นพคุณ ธรรมธัชอารี; อรอนงค์ วลีขจรเลิศ; พัชนี ธรรมวันนา; สุพล ลิมวัฒนานนท์; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; Chulaporn Limwattananon; Noppakun Thammatacharee; Onanong Waleekhachonloet; Patchanee Thamwanna; Supon Limwattananon; Samrit Srithamrongsawat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-06)
   เป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษแล้วที่ค่าใช้จ่ายของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งใช้ระบบการจ่ายเงินแบบปลายเปิดเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังที่ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสูงกว่าผู้ป่วยใน การวิเคราะ ...
  • ค่าใช้จ่ายงานวิจัยสุขภาพ กรณีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

   กิตตินันท์ อนรรฆมณี; Kittinan Anakamanee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาแหล่งเงินวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 2. ศึกษาวิธีการจัดสรรเงินของสวรส. และ 3. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดจากเงินสนับสนุนการวิจัยของสวรส. การศึกษาทำโดยรวบรวมข้อมูลจากเอ ...
  • ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   สุพล ลิมวัฒนานนท์; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา; พรพิศ ศิลขวุธท์; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Supon Limwattananon; Chulaporn Limwattananon; Areewan Cheawchanwattana; Pornpit Silkavute; Viroj Tangcharoensathien (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-06)
   ยาซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกมีแบบแผนการใช้ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่แตกต่างจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การศึกษานี้วิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา 57 เดือน ระหว่างปี 2546 – 2550 และพยากรณ์การส ...
  • ค่าใช้จ่ายและการใช้ยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล : ผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   สุพล ลิมวัฒนานนท์; Suraphon Limwatananon; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Chulaporn Limwattananon; Supasit Pannarunothai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   การประเมินผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อค่าใช้จ่ายและลักษณะการใช้ของ 9 กลุ่มยาในการวิจัยนี้ อาศัยการวิเคราะห์แบบทุติยภูมิสำหรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสั่งใช้ยาแก่ผู้ป่วยนอกระหว่างปีงบประมาณ 2543-2545 ...
  • ค่าใช้จ่ายและคุณภาพชีวิตที่สูญเสียไปจากการป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 

   ชยันตร์ธร ปทุมานนท์; Jayanthon Patumanond; ชไมพร ทวิชศรี; ณัฐจาพร พิชัยณรงค์; สมศักดิ์ ธรรมธิติวัฒน์; ดุสิต สุจิรารัตน์; Chamaiporn Tawichasri; Natchaporn Pichainarong; Somsak Thamthitiwat; Dusit Sujirarat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าใช้จ่าย และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ และปัจจัยที่มีอิทธิพล เพื่อประมาณความสูญเสียทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่สูญเสียไปของผู้ป่วยโรคปอดอุดก ...
  • ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานตามหลักการจัดกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกเพื่อการจ่ายเงินที่โรงพยาบาลบางบัวทอง 

   กิตติยา ชูโชติ; Kittiya Choochote; นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-12)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยเบาหวานตามแนวคิดการจัดกลุ่มโรคเรื้อรังและวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง รวบรวมข้อมูลการรับบริการของผ ...
  • งาน R2R ในบริการระดับทุติยภูมิ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; Supattra Srivanichakorn (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 2 : R2R in Secondary care แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย R2R 10 กรณีศึกษาที่ได้รับร ...
  • งาน ความดีหล่อเลี้ยงชีวิต 

   สันติ ลาภเบญจกุล (โรงพยาบาลลำสนธิ จ.ลพบุรี, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง เครือข่ายที่มีชีวิต: เครือข่าย R2R ภาคกลาง: R2R ใครๆ ก็ทำได้ ง่ายจะตาย วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30-11.00 น. ณ Jupiter11 อาคารชาแลนเจอร์ ...
  • งานดูแลวัยรุ่น โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 

   ดวงดาว ศรียากูล (โรงพยาบาลเพชรบูรณ์, 2560-07-06)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 10 “ทศวรรษ R2R พัฒนาคนไทยสู่สังคม 4.0” ห้องย่อย "บทบาทของ สวรส ต่อการต่อยอด R2R to policy" วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 14.30 ...
  • งานด้านสุขภาพองค์กรปกครองท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

   สมชาย เอี่ยมเอิบ (ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จ.ปทุมธานี, 2555-07-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • งานประจำสู่งานวิจัย (R2R) กับการปรับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุข 

   ธวัชชัย กมลธรรม (สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข, 2556-08-01)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หัวข้อ R2R เครื่องมือเสริมสมรรถนะบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขในยุคปฏิรูปบทบาทกระทรวง วันที่ 1 สิงหาคม ...
  • งานวิจัยด้านสุขภาพ เปลี่ยนชีวิตคนไทยอย่างไร 

   นเรศ ดํารงชัย (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS), 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • งานวิจัยด้านสุขภาพเปลี่ยนชีวิตคนไทยอย่างไร 

   กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์; Krisada Ruangareerat (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • งานวิจัยที่ควรมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของไทย 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban (ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัยเปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก 

   ทิศนา แขมมณี (2551-12-04)
   รายงานการวิจัยนี้เป็นการถอดเทปจากการบรรยายทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ในรายการ "หนูน้อยน่ารัก" ซึ่งจัดโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการศึกษาปฐมวัยภาควิชาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ...
  • งานวิจัยสุขภาพ เปลี่ยนชีวิตคนไทยยุค Covid-19 

   อรพรรณ โตสิงห์; Orapan Thosingha (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต (To the Next Decade : Enhance Research for Life) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ ...
  • งานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพสตรีไทยระหว่างปี พ.ศ. 2526-2537 

   ศิริพร จิรวัฒน์กุล (2541)
   งานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพของสตรีไทยในรอบ 12 ปี (พ.ศ.2526-2537) ที่ผ่านมานั้นมีด้วยกันทั้งสิ้น 564 เรื่อง พบว่าส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 95.04 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในขณะที่มีงานวิจัยเชิงคุณภาพเพียงร้อยละ 3.9 หรือเพียง ...
  • งานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพสตรีไทยระหว่างปี พ.ศ.2526-2537 

   ศิริพร จิรวัฒน์กุล; Siriporn Chirawatkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   Research on Thai Women's Health During 1993-1995This descriptive study. "Research on Thai Women's Health During 1993-1995" aims to collect and establish a database on women's health research conducted in Thai society and ...
  • งานวิจัยเขตสุขภาพ ปรับชีวิตคนในเขตให้เปลี่ยนได้อย่างไร 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paiboon Suriyawongpaisarn (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2557-09-05)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี