Now showing items 2845-2864 of 5262

  • จะดึงดูดแพทย์จบใหม่ไปทำงานที่ชนบทได้อย่างไร: การใช้เครื่องมือทดลองการตัดสินใจเลือกงาน 

   นงลักษณ์ พะไกยะ; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; ฑิณกร โนรี; สัญญา ศรีรัตนะ; อภิชาติ จันทนิสร์; Nonglak Pagaiya; Viroj Tangcharoensathien; Tinnakorn Noree; Sanya Sriratana; Apichart Chantanitr (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-03)
   ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทนั้นต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน แม้ปัจจุบันมีแพทย์เข้าไปทำงานในชนบททุกปี แต่อัตราแพทย์ลาออกจากชนบทมีประมาณ 11% จึงจำเป็นที่จะต้องมีการค้นหาวิธีที่จะดึงดูดและธำรงรักษาแพทย์ในพื้นที่ชนบท ...
  • จะผ่านพ้นวิกฤตโลก โควิด 19 ระบาด ด้วยฐานความรู้และการปฏิบัติ 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-03-31)
   การศึกษาประวัติศาสตร์โรคระบาดระดับโลกนั้น เริ่มจากมีการระบาดของกาฬโรค ไข้หวัดรัสเซีย ไข้หวัดสเปน ไข้หวัดเอเชีย โรคเอดส์ ไข้หวัดหมู จนถึง โรคโควิด 19 ในปัจจุบัน ซึ่งฐานความรู้และการปฏิบัติที่มนุษยชาติใช้เพื่อการหลุดพ้นจาก ...
  • จัดการความรู้ จัดการเครือข่าย : ข้อเสนอปฏิรูประบบและกลไกภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน 

   สุภาภรณ์ ปิติพร; Suphaporn Pitiporn; ดิสทัต โรจนาลักษณ์; กรกนก ลัธธนันท์; โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   การอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ใหม่ด้านสุขภาพ ที่เกิดขึ้นในวงการสาธารณสุขโดยรวม และในหน่วยงาน องค์กร และบุคลากรที่ทํางานด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุ ...
  • จัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ 

   วรรณิพา ทองสิมา (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2557-10-29)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 2 วันที่ 29-31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย กาเด้น
  • จัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ 

   วลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์; Walaithip Chotiwongpipat (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2557-08-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 18 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมารวย กาเด้น
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538-08)
   - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเสนอเป้าหมายและแนวทางของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข - ศ.นพ.ประเวศ วะสี ชี้การวิจัยกับอนาคตของระบบสาธารณสุข - ระบบยาของประเทศไทย งานวิจัยที่ท้าทายการพัฒนา - วิจารณ์ร่างแผนพัฒนาการวิจัยระบบสาธารณสุข ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 1 ฉบับที่ 11-12 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539-06)
   - 13 จังหวัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภูมิภาค - ชุดงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ - วิสัยทัศน์และการปฏิรูปการส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538-08)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขมองอนาคตเรื่องการกระจายอำนาจ ระดมความคิดจากนักวิชาการหลากสาขา - โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างเหมาะสมในประเทศไทย - เตรียมเสนอผลการสำรวจสภาวะสุขภาพพร้อมพัฒนาก้าวใหม ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538-10)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจัดประชุมวิชาการ ปฏิรูปเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาระบบ -ดูแลสุขภาพโดยชุมชนได้อย่างไร - การผ่าตัดวิถีชีวิตชุมชนชนบท - แนวคิดและประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพโดยชุมชน
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 1 ฉบับที่ 7-8 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539-02)
   - เปิดระบบสาธารณสุขในอุดมทัศน์สู่การปฏิรูปเพื่อสุขภาพ - การสร้างประชาสังคมเพื่อสุขภาพ - นวัตกรรมการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพ - การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพ - ปฏิรูประบบเพื่อสุขภาพจำเป็นจริงหรือ - ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539-07)
   - เครือข่ายผู้หญิงกับสุขภาพ เสนอ สองรื้อ สองเริ่ม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้หญิงไทย – เปิดตัว 5 นักวิจัยที่ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข – เปิดวิสัยทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพกับทิศทางงานวิจัย – ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540-04)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหนุนวิจัยเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่ สกัดเด็กและผู้หญิงจากบุหรี่ข้ามชาติ - สถานการณ์การจัดการกองทุนเพื่อสุขภาพของประชาชน - ไปดูธนาคารแห่งขุนเขาที่บ้านคีรีวง - ประกาศให้ทุนสนับสนุนการทบทวนสถานการณ์ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540-05)
   - ข้อเสนอสุขภาพคนไทยกับรัฐธรรมนูญใหม่ ลดบทบาทรัฐ เพิ่มบทบาทประชาสังคม ส่งเสริมแนวคิดสิทธิมนุษยชน - กรอบความคิดของดร.เกษียร เตชะพีระ และ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ เรื่อง รัฐ สิทธิ กับสุขภาพ - การพัฒนาคู่มือการให้บริการเวชกรรมป ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539-08)
   - กระทรวงสาธารณสุขเปิดทางแพทย์เกษียณอายุ ร่วมรักษาผู้ป่วย แก้ปัญหาแพทย์ขาดแคลนในโรงพยาบาลรัฐ – เครือข่ายส่งเสริมเวชปฏิบัติจัดประชุมพัฒนาคุณภาพการทำเวชปฏิบัติ – การประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคอีสาน ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539-09)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสรุปกรอบการดำเนินงานรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) – ประเด็นการวิจัย/กิจกรรม ตามกรอบการดำเนินงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข – ประสบการณ์การบริหารทุนวิจัยและการพัฒนาองค์กรวิจัย ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539-10)
   - โครงการวิจัยกระจายอำนาจฯ ผนึกชุมชนวิชาการ เร่งพัฒนาบทบาทอบต.ด้านสาธารณสุข – นักวิจัยอาวุโสชี้ 4C ปัจจัยแห่งความสำเร็จของนักวิจัย – การทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรม สุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงาน ก้าวที่นำไปสู่การพัฒนาชุดก ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539-11)
   - ประชุมเครือข่ายส่งเสริมเวชปฏิบัติชู Systematic Review พัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วย – สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามข้อตกลงสนับสนุนทางวิชาการด้านการวิจัยระบบสาธารณสุขระดับพื้นที่ – ที่ทำการใหม่สถ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539-12)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขร่วมกับรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาแนวทางปรับระบบบริหารและโครงสร้างเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลรัฐ – ทุนสนับสนุนโครงการเครือข่ายส่งเสริมเวชปฏิบัติ – การมีส่วนร่วมของคนงานในการพัฒนาคุณภาพบริการใน ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540-01)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจับมือคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอแนวนโยบายรัฐด้านสุขภาพ - สิทธิด้านสุขภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันถูกละเลย - ก้าวแรกของโครงการพัฒนาคุณภา ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540-02)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขก้าวสู่โลกอินเทอร์เน็ต ให้บริการข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขผ่านเว็บไซต์ www.hsri.or.th - ประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ภาคเหนือ - สถาบันสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ ...