Now showing items 2904-2923 of 5230

  • ชุดเครื่องมือวัดความเป็นธรรมเพื่อประเมินผลการปฏิรูประบบสุขภาพไทย 

   สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; Samrit Srithamrongsawats; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   ชุดเครื่องมือวัดความเป็นธรรมเพื่อประเมินผลการปฏิรูประบบสุขภาพไทย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการนำเครื่องมือนี้ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิรูประบบสาธารณสุขของจังหวัดภายใต้โครงการปฏิรูประบบสาธารณสุขที่ได้รับการสนับสนุ ...
  • ชุมชนกับการคัดกรองโรคเบาหวาน 

   รัชฏาพร รุญเจริญ; Ratchadaporn Runcharoen; อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์; จำนันต์ ผิวละออ; ประนอม พริยานนท์; ภัทรพล คันศร; เลียง อุปมัย; ธีรพล เศรษฐศรี; แจ่มจันทร์ ศรีนัตน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   มาตรการหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมโรคเบาหวานคือ การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ณ สถานบริการสุขภาพ จากจำนวนผู้ป่วยที่มีรายงานต่ำกว่าพื้นที่อื่นๆ ของหมู่บ้านสนามแจ้ง ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ โรงพยาบาลขุนหาญจึงได้ทำการศึกษาการมีส่วนร่วมของ ...
  • ชุมชนกับการจัดการอาหารปลอดภัย 

   ละมัย เวทำ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปือ จังหวัดน่าน, 2555-07-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • ชุมชนกับการปกครองชีวญาณ : กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีในภาคเหนือของประเทศไทย 

   ทานาเบ, ชิเกฮารุ; Tanabe, Shikeharu (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   หนังสือเล่มนี้ เป็นการศึกษาทางด้านมานุษยวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจกับความพยายามในการดำรงไว้ซึ่งการมีชีวิตและสุขภาพที่ดีของตนเองเมื่อต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยและความทุกข์ภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของร ...
  • ชุมชนกับการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 

   วิเชียร อันประเสริฐ; Wichean Unprasert (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   การศึกษาเรื่องชุมชนกับการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรครั้งนี้ เป็นงานศึกษาโดยใช้วิธีการสืบคืนข้อมูลจากการพูดคุยกับชาวบ้านในฐานะที่เป็นเกษตรกรที่ทำการผลิตในระดับชุมชน โดยเน้นไปที่เกษตรกรในฐานะผู้ใช้สารเคมี การศึกษาครั้งนี้เป็น ...
  • ชุมชนท่าไห ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพจิต 

   อุไรวรรณ ศรีระบุตร (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไห จังหวัดอุบลราชธานี, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง ขยายคุณค่างานประจำ: R2R พัฒนาระบบบริการ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Jupiter4-5 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • ชุมชนร่วมสร้างสุขภาพเด็ก 0-12 ปี บ้านน้ำคา หมู่ที่ 1 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

   กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ; Kittisak Khasetsinsombat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   โครงการวิจัยชุมชนร่วมสร้างสุขภาพเด็ก 0-12 ปี หมู่บ้านน้ำคา หมู่ที่ 1 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเด็กขาดสารอาหาร ในเด็ก 0 – 5 ปี ของบ้านน้ำคา ระดับ 1 ไม่เกินร้อยละ ...
  • ชุมชนร่วมสร้างสุขภาพเด็ก 0-12 ปี บ้านน้ำคา อ.เชียงกลาง 

   ชูชีพ ปัญญานะ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545-08)
  • ชุมชนวิชาการ : บทเรียนจากพื้นที่ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (2551-12-04)
   บทความนี้ได้สรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การใช้การวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่" เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2537 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ...
  • ช่วงชั้นทางสังคม ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม และการอธิบายถึงความเป็นประชากรกลุ่มเปราะบางในสังคม 

   นิสาพร วัฒนศัพท์; Nisaporn Wattanasupt; ฐานิดา บุญวรรโณ; Thanida Boonwanno; ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ; Siwaporn Chaicharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-12)
   บทความนี้มีเป้าหมายที่จะใช้มโนทัศน์ช่วงชั้นทางสังคมมาอธิบายความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อทำความเข้าใจว่าใครคือประชากรกลุ่มเปราะบางในสังคม โดยใช้การทบทวนวรรณกรรมในส่วนของแนวคิด/ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่ใช้อธิบายและจัดช่วง ...
  • ช่วงเวลา เหตุผล และปัจจัยในการเริ่มต้นนมผงช่วง 6 เดือนแรกหลังคลอด 

   นิศาชล เศรษฐไกรกุล; Nisachol Cetthakrikul; กิติพร ทัพศาสตร์; Kitiporn Tupsart (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-06)
   ช่วง 6 เดือนแรกของชีวิตเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทารกควรได้กินนมแม่อย่างเดียวเพื่อให้ทารกได้รับประโยชน์และภูมิคุ้มกันสูงสุดจากน้ำนมของแม่ อย่างไรก็ตาม มีเด็กจำนวนมากได้กินนมผงในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื ...
  • ช่องทางการสื่อสารของเครือข่าย R2R อุบลศรีโสธรเจริญ 

   ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • ช่องว่างและโอกาสในการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทย ตามชุดข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยเรื่องการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในเด็ก 

   นงนุช ใจชื่น; Nongnuch Jaichuen; วาทินี คุณเผือก; Watinee Kunpeuk; สิรินทร์ยา พูลเกิด; Sirinya Phulkerd; ทักษพล ธรรมรังสี; Thaksaphon Tammarungsi (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-09)
   การทำการตลาดและการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ไขมันและเกลือสูงเป็นปัจจัยแวดล้อมสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและสุขภาพของเด็ก การประชุมสมัชชาอนามัยโลกปีพ.ศ.2553 ได้มีมติรับรองชุดข้อเสนอแนะว่าด้วยเรื่อ ...
  • ช่องว่างในการควบคุมกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรีและกลยุทธ์ของธุรกิจน้ำเมา 

   ไพศาล ลิ้มสถิตย์; Paisan Limstit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-03)
   บทความกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี ของประเทศไทยและต่างประเทศ โดย นงนุช ใจชื่น และคณะ มีเนื้อหาน่าสนใจ แต่ยังขาดข้อมูลสำคัญ คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจาการควบคุมเครื่องดื่มท ...
  • ช่องว่างในการเข้าถึงบริการจิตเวชและภาระทางเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 2 

   ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์; Tawanchai Jirapramukpitak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562)
   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์และสังคมจากการป่วยทางจิตเวชเรื้อรังระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ และรักษาล่าช้า ระหว่างผู้ที่ป่วยตั้งแต่อายุน้อยและอายุมากและระหว่างผู้ที่ป่วยมานานและไม่นาน ...
  • ช่องว่างในการเข้าถึงบริการจิตเวชและภาระทางเศรษฐศาสตร์: การศึกษาระยะยาวในชุมชน 

   ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560)
   วัตถุประสงค์ 1) เพื่อค้นหาความชุกของปัญหาจิตเวชที่พบบ่อยและมีภาระโรคสูงในชุมชน เช่น โรคซึมเศร้า ประสบการณ์อาการโรคจิต ความผิดปกติพฤติกรรมการดื่มสุราและสารเสพติด 2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อปัญหาสุขภาพจิต 3) ...
  • ซีโรทัยป์และการดื้อยาของเชื้อซัลโมเนลล่าที่แยกได้จากอุจจาระและเลือดของผู้ป่วยจังหวัดตรัง พัทลุง และสงขลา 

   สุภาภรณ์ นิยมแก้ว; Supaporn Niyomkaew; พรเพ็ญ สังยวน; Pornpen Sangyuan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-06)
   ซีโรทัยป์ (Serotype) ของเชื้อซัลโมเนลล่า (Salmonella spp.) ที่แยกได้จากอุจจาระและเลือดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลภายในจังหวัดตรัง พัทลุงและสงขลาจำนวน ๕๑๗ ตัวอย่าง เป็นเพศหญิง : เพศชาย เท่ากับ ๑ : ๐.๙๘ อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง ๘๘ ...
  • ญาณินทร์ เบด เตียงป้องกันและรักษาแผลกดทับ 

   ญาณินทร์ อุทโยภาศ (โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 3 : R2R in Tertiary care แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย R2R 9 กรณีศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น ...
  • ฐานข้อมูลกลางเพื่อการกำหนดกลไกการกำหนดราคาและกลไกการจ่าย 

   บุญชัย กิจสนาโยธิน; Boonchai Kijsanayotin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
  • ฐานข้อมูลการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ : การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ 

   ณัฏฐิญา ค้าผล; ระพีพรรณ ฉลองสุข; เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ; สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย; ผกามาศ ไมตรีมิตร; น้ำฝน ศรีบัณฑิต; Nattiya Kapol; Rapeepun Chalongsuk; Yaowalak Amrumpai; Surasit Lochid-amnuay; Pagamas Maitreemit; Namfon Sribundit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)
   การประเมินเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบายในการจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามปัญหาในการเข้าถึงงานวิจัยและความรู้ความเข้าใจในงานด้านการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ...