Now showing items 4575-4594 of 5230

  • สวัสดิการสังคมและการดูแลสุขภาพอย่างไม่เป็นทางการ: กรณีศึกษาการใช้การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดเงินค่าชดเชยในประเทศไทย 

   วัชรา ริ้วไพบูลย์; กันยารัตน์ ปนสูงเนิน; ซัสมิทา แชทเทอร์จี; อาทร ริ้วไพบูลย์; Wachara Riewpaiboon; Kanyarat Ponsoongnern; Susmita Chatterjee; Arthorn Riewpaiboon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-03)
   การศึกษานี้ประเมินการดูแลอย่างไม่เป็นทางการแก่คนพิการอันเนื่องมาจากโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย โดยการใช้วิธีสินค้าตัวแทนในการประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินของการดูแล ซึ่งใช้ราคาตลาดของแรงงานที่ใกล้เคียงกับกิจกรรมการดูแลในการคำนวณต้นทุน ...
  • สสส.กับทิศทางเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

   ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ; Sirikiat Liangkobkit (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2559-08-01)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2559 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
  • สะท้อนคิดบทเรียนการพัฒนา HPP-HIA : แสงนำทางสู่ก้าวย่างใหม่ 

   นุศราพร เกษสมบูรณ์; Nusaraporn Kessomboon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากผลกระทบของนโยบาย แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จึงได้มีการพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) ...
  • สังคมปรนัยกับการวิจัยจากงานประจำ 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; Komatra Chuengsatiansup (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 1 : R2R in Primary care แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย R2R ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ...
  • สังคมผู้สูงอายุ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-11-10)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัยผลกระทบและภาระการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้วัฒนธรรมไทย อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4028
  • สังคมภาคเหนือในยุคทักษิโณมิกส์และการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ 

   ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี; Pinkaew Lueangaramsri (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคชนบทที่เกิดขึ้นในรัฐบาลยุคของนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ที่ได้ทุ่มเทเงินภาครัฐทั้งในและนอกงบประมาณแผ่นดินในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบทวิวิถี (dual ...
  • สังคมไทยกับใยหิน 

   อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ; สมชัย บวรกิตติ; Athasit Vejjajiva; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-12)
  • สังคมไทยจะสร้างกลไกป้องกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบตามมาตรา 5.3 ของกรอบ WHO FCTC อย่างไร 

   ไพศาล ลิ้มสถิตย์; Paisan Limstit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-03)
   กรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO Framework Convention on Tobacco Control) เป็นกฎหมายระหว่างประเทศฉบับแรกขององค์การอนามัยโลก เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนด้วยการออกมาตรการควบคุมการยาสูบต่าง ๆ ...
  • สังเคราะห์ทางเลือกรูปแบบกระจายอำนาจด้านบริการสุขภาพ 

   ปรีดา แต้อารักษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอทางเลือกการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ วิธีการศึกษาใช้การประยุกต์วิธีการคุณภาพเป็นหลัก โดยการวิเคราะห์และทบทวนเอกสาร (Documentary review) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ร่วมกับกระบ ...
  • สังเคราะห์นโยบายสาธารณะ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paiboon Suriyawongpaisarn; อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร; Amarint Takinsthira; วิชุดา โค้วธนพานิช; Wichuda Kowthanapanich; ไท ชาญกล; Tai Chankol; ชัชวาล สิมะสกุล; Chachawal Simasakul; ปาริชาติ พัฒนะเมฆา; Parichart Patanameka (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   รายงานนี้มุ่งหมายเพื่อเสนอผลการประเมินสถานภาพปัจจุบันของการดำเนินการตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และเสนอแนะทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ การศึกษาดำเนินโดยรวบรวมรายงานการวิจัยและเ ...
  • สังเคราะห์บทเรียนการพัฒนาระบบส่งต่อคนไข้ภาคเหนือตอนบน 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; ธรณี กายี; นเรนทร์ โชติรสนิรมิต; ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์; ศรีสกุล ทิพย์กมล; กรองกาญจน์ สุธรรม; วิศิษฎ์ ตั้งนภากร; รัศมี ตันศิริสิทธิกุล; Paibul Suriyawongpaisal; Toranee Kayee; Narain Chotirosniramit; Yuttasart Janthip; Srisakul Thipkamol; Krongkarn Sutham; Visit Tangnapakorn; Rassamee Tansirisithikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-03)
   มีคำกล่าวว่า “คำทำนายอนาคตที่แม่นยำที่สุด คือ การสร้างอนาคตที่อยากเห็น” นั่นเอง บทสังเคราะห์ความรู้ฝังลึกและความรู้เชิงประจักษ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยในภาคเหนือตอนบนในรายงานนี้สะท้อนความพยายามของผู้เกี่ยวข้อง ...
  • สังเคราะห์บทเรียนการรับมือมหาอุทกภัย 2554 

   คณะทำงานสังเคราะห์บทเรียนการรับมืออภิมหาอุทกภัย 2554 (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-09)
   เพื่อแปรวิกฤตมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 ให้เป็นโอกาส ระหว่างเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2555 คณะทำงานสังเคราะห์บทเรียนฯ ได้สืบค้นหลักฐานจากแหล่งต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แล้วประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์เรียบเรียงเป็นรายงาน ...
  • สังเคราะห์ประสบการณ์ ความรู้ ครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาระบบดูแลประชากร โดยหน่วยบริการปฐมภูมิ 

   สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554)
   ครอบครัวนับเป็นหน่วยย่อยที่สุดในชุมชน แต่เป็นหน่วยสำคัญที่สุดในการบ่มเพาะมนุษย์เข้าสู่สังคม ดังนั้นหากครอบครัวเข้มแข็ง ทุกๆ คนหรือสมาชิกทุกคนในครอบครัวเข้มแข็ง มีพลัง มีปัญญา มีทักษะในการดำเนินชีวิต ก็จะสามารถฝ่าฟันสิ่งเ ...
  • สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R 

   วิจารณ์ พานิช; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; จรวยพร ศรีศศลักษณ์; วิรุฬ ลิ้มสวาท; สมพนธ์ ทัศนิยม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-07)
   ทีมงานจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จากงานประจำสู่งานวิจัย” ครั้งที่ 3 เชื่อว่าในผลงาน R2R มีความริเริ่มสร้างสรรค์แฝงฝังอยู่ จึงได้แบ่งงานกันทำ จัดการวิเคราะห์ผลงาน R2R ที่ส่งเข้าประกวดแต่ละกลุ่มเพื่อค้นหาคุณค่าในผลงาน ...
  • สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554 

   สมพนธ์ ทัศนิยม; สมบูรณ์ เทียนทอง; ทัศนีย์ ญาณะ; วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ; ตรึงตา พูลผลอำนวย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-07)
   สรุปวิเคราะห์และรวบรวมผลงานวิจัยต่างๆ ที่มีผู้ส่งเข้าประกวดในปี 2554 เป็นคลังความรู้สำหรับผู้สนใจสามารถใช้ต่อยอดการทำงานด้านความรู้ และปฏิบัติการบนฐานความรู้ให้มีความคืบหน้าต่อไป
  • สังเคราะห์ภาพรวมของปัญหาและทางเลือกในการแก้ไขอุบัติเหตุจรจร 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paiboon Suriyawongpaisarn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   สังเคราะห์ภาพรวมของปัญหาและทางเลือกในการแก้ไขอุบัติเหตุจราจรการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลสถานการณ์และแนวโน้มอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทยประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรสังเคร ...
  • สังเคราะห์ระบบการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภค 

   กมลทิพย์ แจ่มจันทร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   วัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการวิจัยสังเคราะห์ระบบการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคไว้ 5 ประการคือ วิเคราะห์ทบทวนองค์ความรู้ และสถานการณ์ผู้บริโภคและปัจจัยที่เอื้อต่อการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภควิเคราะห์บทบาท ภาระหน้าที่ของทุ ...