Now showing items 4615-4634 of 5213

  • สิทธิมนุษยชนกับสุขภาพ : บทสำรวจเบื้องต้นเพื่อทบทวนและท้าทายองค์ความรู้ 

   สุรสม กฤษณะจูฑะ; Surasom Krisanajuta; สันติพงษ์ ช้างเผือก; ธวัช มณีผ่อง; อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล; รัชนี นิลจันทร์; Santipong Changphueak; Tawan Maneephong; Unchai Chaimburanakul; Ratchanee Ninchan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   งานวิจัยชิ้นนี้ มุ่งศึกษาทบทวนแนวความคิดว่าด้วย “สิทธิมนุษยชน” และ “สุขภาพ” เพื่อนำมาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผสมผสาน และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองแนวคิดข้างต้น โดยใช้กรอบคิดเรื่อง “การนิยามความหมายทางสังคม” ...
  • สิทธิสุขภาพ สิทธิมนุษยชน 

   สุรสม กฤษณะจูฑะ; ธวัช มณีผ่อง; สันติพงษ์ ช้างเผือก; อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล; รัชนี นิลจันทร์ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550-10)
   การผสมผสานสิทธิมนุษยชนกับสุขภาพในสังคมไทย ดูเหมือนว่าจะไม่ได้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน การทุ่มเถียงระหว่างแพทย์ในฐานะผู้รักษากับคนไข้และคนรอบข้างในประเด็น “สิทธิผู้ป่วย” เป็นตัวอย่างของความไม่ลงรอยนี้ ฝ่ายหนึ่งเรียกร้องคว ...
  • สิทธิในสุขภาพ : จากเสรีนิยม สู่ชุมชนนิยม 

   ศรีประภา เพชรมีศรี; Sriprapha Petcharamesree (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   งานวิจัย สิทธิในสุขภาพ : จากเสรีนิยม สู่ชุมชนนิยม มีเป้าหมายที่การพิเคราะห์สาระของสิทธิมนุษยชนในแนวคิดทฤษฎีเสรีนิยมและชุมชนนิยม การศึกษาพยายามพิจารณาว่าจากสมมุติฐานที่มาที่แตกต่างกัน คือในขณะที่เสรีนิยมเน้นเสรีภาพของปัจเ ...
  • สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพ : มิติเชิงพื้นที่และข้อเสนอเชิงระบบ 

   รัฐพล อ้นแฉ่ง; วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์; ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-06)
   ในปัจจุบันข่าวคราวปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมของสังคมไทยได้รับการกล่าวถึงน้อยลง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมจะหมดไป ในทางตรงกันข้าม ปัญหามลพิษกลับปรากฏอยู่ในพื้นที่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศมากขึ้นโดยไม่เป็นข่าว ...
  • สี่ปีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รายงานการดำเนินงาน พ.ศ.2536-2539 

   สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์; ดวงพร เฮงบุณยพันธ์; Somsak Chunharas (โครงการสำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
  • สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์เพื่อข่าวสุขภาพเพื่อประชาชน 

   สุภิญญา กลางณรงค์; Supinya Khlangnarong; โสวรรณ คงสวัสดิ์; พวงพนา คุณวัฒน์; Sowan Khongsavad; Phuangpana Khunwat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   รายงานการวิจัยเรื่อง สื่อวิทยุโทรทัศน์เพื่อข่าวสารสุขภาพเพื่อประชาชน จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจรายวิทยุและรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวเนื่องการสุขภาพของคนไทย โดยเน้นที่รายการเพื่อสุขภาพโดยตรง ทั้งนี้เริ่มจากการสำรวจผังรายการโดยภาพรวม ...
  • สื่อสารด้วยใจได้สุขภาพดี 

   แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน, 2552-03)
   สื่อสารด้วยใจได้สุขภาพดี เป็นหนังสือที่เปิดด้วย เรื่องเล่า ประสบการณ์จากข้อเขียนของคน ผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพ ต่างชาติพันธุ์ แต่มารวมกันและขอเรียกตัวเองว่า “นักสื่อสารสุขภาพ” มีเป้าหมายร่วมกัน คือ การพึ่งพากันเองในชุมชนด้านสุขภาพ ...
  • สื่อสารสังคมเพื่อการเรียนรู้วิถีอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

   มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554)
  • สุขภาพ อุดมการณ์ และยุทธศาสตร์ทางสังคม 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   หนังสือ สุขภาพ อุดมการณ์ และยุทธศาสตร์ทางสังคม จะแสดงให้เห็นว่า สุขภาพคืออะไร ระบบสุขภาพคืออะไร และทำไมสุขภาพจึงควรเป็นอุดมการณ์และยุทธศาสตร์ทางสังคม หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คนไทยเข้าใจ และเกิดความบันดาลใจว่าเรื่อง ...
  • สุขภาพกับความสูญเสีย : ลำดับเหตุและปัจจัยทำร้ายคนไทย 

   จิตร สิทธีอมร; Chirt Sitthi-Amorn; วัฒนา ส.จั่นเจริญ; วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • สุขภาพของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

   โชคชัย มานะธุระ; Chokchai Manatura (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การศึกษาเชิงพรรณนาด้านสุขภาพของคนงานในโรงงานอุดสาหกรรม 8 แห่งในอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤมภาคม 2550 เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพด้านสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของคนงาน 2,227 คน โดยใช้แบบสอบถามและกา ...
  • สุขภาพคนไทย 2551 

   ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา; ชาย โพธิสิตา; กฤตยา อาชวนิจกุล; อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์; กุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล; ปาณฉัตร เสียงดัง; สุภรต์ จรัสสิทธิ์; Churnrurtai Kanchanachitra; Chai Podhisita; Kritaya Archavanitkul; Umaporn Pattaravanich; Kullawee Siriratmongkon; Pannachat Seangdung; Suporn Jarassit (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2551)
   รายงานสุขภาพคนไทย 2551 หรือเป็นเล่มที่ 5 ที่ได้รายงานต่อสาธารณะ ในบทความเล่มนี้ได้พูดถึงภาวะโลกร้อนที่จะช่วยสร้างพลังผลักดันให้คนในสังคมไทยได้เกิดความตระหนักถึงปัญหา และการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการหาคำตอบ ...
  • สุขภาพคนไทยร่วมสร้างมิติใหม่ในอาเซียน 

   สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล; Somkiat Wattanasirichaigoon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • สุขภาพจิตของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอชไอวี โรงพยาบาลโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 

   สุทธิพงษ์ ปิ่นแก้ว; Suthipong Pinkaew (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การวิจัยเชิงพรรณนา โดยการสำรวจแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสุขภาพจิตของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอชไอวี โรงพยาบาลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยที่มารับยาต้านเอชไ ...
  • สุขภาพจิตประชากรอายุ 15-59 ปี อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

   ปวิตร วณิชชานนท์; Pawit Vanichanon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   สถิติประชาชนอายุ 15-59 ปี ไปรับบริการที่โรงพยาบาลละงู เนื่องจากปัญหาสุขภาพจิตมีแนวโน้มสูงขึ้น โดย พ.ศ.2547, 2548 และ 2549 มีอัตรา 3,219.54, 3,538.6 และ 4,625.00 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและจากการฆ่า ...
  • สุขภาพชายแดน: การข้ามพรมแดนเพื่อมารับบริการสุขภาพในประเทศไทยของผู้ป่วยจากประเทศเมียนมาร์ ลาวและกัมพูชา 

   ณิภัทรา หริตวร; ชนินตร์นันทร์ สุขเกษม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561)
   สถานการณ์สาธารณสุขชายแดนเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนเนื่องจากมีความแตกต่างทางบริบททางสังคมวัฒนธรรม ภูมิประเทศ การเมืองและเศรษฐกิจ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศ เมียนมาร์ กัมพูชา ลาวและมาเลเซีย ...
  • สุขภาพทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุของผู้พิการ 

   เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์; อุบลพรรณ ธีระศิลป์ (สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ, 2554-11)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มคนพิการ 2. ศึกษาสุขภาวะทางเพศ และประสบการณ์ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในประเด็นประสบการณ์เรื่องเพศภาวะ เพศวิถี อนามัยเจริญพันธุ์ ...
  • สุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ จากปรัชญาสู่ปฏิบัติการสุขภาพมิติใหม่ 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; ประชาธิป กะทา (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550-11)
   แม้ว่าระบบการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ หรือ Primary Care จะถูกกล่าวถึงและนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาได้ระยะหนึ่งแล้ว แต่แนวคิดเรื่องการดูแลสุขภาพปฐมภูมิก็ยังขาดการทำคว ...
  • สุขภาพประชาชนไทย: เรากำลังจะไปทางใด 

   ยงยุทธ ขจรธรรม (2551-12-04)
   การเปลี่ยนผ่านด้านต่าง ๆ ในประเทศไทย ส่งผลกระทบอย่างไรต่อสุขภาพของคนไทย จำเป็นจะต้องทบทวนให้รู้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อระบบสาธารณสุขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
  • สุขภาพสังคม ความขัดแย้ง ความรุนแรง กับระบบบริการสุขภาพ 

   ไพศาล วิสาโล ,พระ; ชัยวัฒน์ สถาอานันท์; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; นารี เจริญผลพิริยะ; กิตติชัย งามชัยพิสิฐ; เมธัส อนุวัตรอุดม; ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ; ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ; นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550-10)
   หนังสือเรื่อง สุขภาพสังคม: ความขัดแย้ง ความรุนแรงกับระบบบริการสุขภาพ นี้ เป็นผลจากโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้กระบวนการสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในระบบสุ ...