Now showing items 1-1 of 1

    • รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการสนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

      วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช; Wimolrat Puwarawuttipanit; จงกลวรรณ มุกสิกทอง; ศรินรัตน์ ศรีประสงค์; วารุณี พลิกบัว; ปิโยรส เกษตรกาลาม์; สิริกาญจน์ หาญรบ; วิภารัตน์ ศรีสุวรรณ; ลินจง โปธิบาล; จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช; สุนิภา ชินวุฒิ; ธวัชชัย สัตยสมบูรณ์; ปทุมทิพย์ อดุลวัฒนศิริ; ศรีสุดา เอกลัคนา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
      การศึกษาครั้งนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อศึกษา รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการสนับสนุนการจัดการตนเอง โดยคัดเลือกงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และไม่ได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งเป็นรายงานวิจัยที่ทำในประเทศไทยและต ...