Now showing items 1-1 of 1

    • การศึกษาปัจจัยเสี่ยงช่วงตั้งครรภ์และช่วงขวบปีแรก กับการเกิดเมตาบอลิกซินโดรมและโรคหลอดเลือด เมื่ออายุ 30 ปี 

      กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม; Kittipan Rerkasem; ปิยะมิตร ศรีธรา; Piyamitr Sritara; อัมพิกา มังคละพฤกษ์; Ampica Mangklabruks; ศักดา พรึงลำภู; Sakda Pruenglampoo; อมราภรณ์ ฤกษ์เกษม; Amaraporn Rerkasem; กรองพร องค์ประเสริฐ; Krongporn Ongprasert; สุชยา ลือวรรณ; Suchaya Luewan; กนกวรรณ กุลประชากานต์; Kanokwan Kulprachakarn; วสันต์ ภาคลักษณ์; Wason Parklak; ศศิณัฏฐ์ พงษ์ธรรม; Sasinat Pongtam (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-03)
      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุตรที่มีน้ำหนักแรกคลอดน้อยกับกลุ่มอาการเมตาบอลิกซินโดรมของบุตรที่ได้ศึกษาน้ำหนักแรกเกิดเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ทั้งนี้ยังทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่า ...