Now showing items 1-4 of 4

  • การทบทวนตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ 

   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. สำนักยา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555)
   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการพิจารณาทบทวนประกาศระบุตำรายา USP และ BP สมควรมีการปรับปรุงเป็นฉบับใหม่หรือไม่ 2. เพื่อหาข้อมูลในการพิจารณาว่าสมควรเพิ่ม European Pharmacopoeia เป็นตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศด้วยหรือไม่
  • การทบทวนองค์ความรู้และประสบการณ์ของต่างประเทศ และประเทศไทยในการทบทวนทะเบียนตำรับยาและระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   ยุพดี ศิริสินสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552-10)
   รายงานการทบทวนองค์ความรู้และประสบการณ์ของต่างประเทศและประเทศไทยในการทบทวนทะเบียนตำรับยาและระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบทบทวนทะเบียนตำรับยา โดยมีสาระสำคัญแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ...
  • การพัฒนาการทบทวนทะเบียนตำรับยา กรณีศึกษายาแอสไพริน 

   วรสุดา ยูงทอง; นิธิมา สุ่มประดิษฐ์; วรรณนิษา เถียรทวี; นิพัทธ์ สุขแสนสำราญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553)
   การพัฒนาการทบทวนทะเบียนตำรับยา: กรณีศึกษายาแอสไพริน มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนให้ได้บริโภคยาแอสไพรินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างมีประสิทธิผล ปลอดภัย และเป็นการทดลองรูปแบบการพัฒนางานทบทวนทะเบียนตำรับยาให้ ...
  • การพัฒนารูปแบบการทบทวนทะเบียนตำรับยาและการนำไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบทบทวนทะเบียนตำรับยา 

   วินิต อัศวกิจวิรี; วรสุดา ยูงทอง; อนันต์ชัย อัศวเมฆิน; อัญชลี จิตรักนที; สุจิรา นิพัทธพิมพ์ใจ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-09)
   ด้วยทะเบียนตำรับยามีอายุใช้ได้ตลอดเวลาส่งผลให้มียาจำนวนหนึ่งที่อาจมีสมดุลของประโยชน์กับความเสี่ยงแตกต่างจากเดิม สาเหตุหนึ่งเกิดจากการมีวิถีการขึ้นทะเบียนแตกต่างจากสากล เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องมีการทบทวน ...