Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ระดับโมเลกุลเพื่อบ่งชี้การตอบสนองต่อการรักษาแบบจำเพาะบุคคลในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชาวไทย (ปีที่ 3) 

   นรวรรธน์ พวงวรินทร์; Naravat Poungvarin; วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต; Vichien Srimuninnimit; รุจิรา เรืองจิระอุไร; Ruchira Ruangchira-urai; วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์; Virote Sriuranpong; ชนพ ช่วงโชติ; Shanop Shuangshoti; ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา; Thanyanan Reungwetwattana; พิมพิณ อินเจริญ; Pimpin Incharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-07)
   โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของประชากรไทย การรักษาโรคมะเร็งแบบจำเพาะต่อบุคคล (personalized cancer medicine) ด้วยยารักษาแบบมุ่งเป้า (targeted therapy) เป็นแนวทางการรักษาแนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำลายเซลล์มะเร็ง ...
  • การพัฒนายาแอนติบอดีต้นแบบต่อ PD-1 เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็งแบบภูมิคุ้มกันบำบัด 

   ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล; Trairak Pisitkun; ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์; Nattiya Hirankarn; ชาติกร บุญไกร; Chatikorn Boonkrai; ทศพล วงศ์ทางประเสริฐ; Tossapon Wongtangprasert; ธนปติ ผาคำ; Tanapati Phakham; ฑิตยา อุดมสรรพ์; Thittaya Audomsun; ชฎาพร อรรถกิจบัญชา; Chadaporn Attakitbancha; พิจิตรา แซ่เล้า; Pijitra Saelao (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
   โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหลักในประเทศไทย ซึ่งวิธีการรักษาหลักของโรคมะเร็งนอกจากการผ่าตัด การใช้ยาเคมีบำบัด การฉายแสง และการใช้ฮอร์โมนแล้ว ยังมีการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการรักษา ...