Now showing items 1-7 of 7

  • HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 : ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความเป็นธรรม 3 กองทุนสุขภาพ 

   พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; Pongpisut Jongudomsuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-11)
   นำเสนอเนื้อหาที่เป็นประเด็น สำคัญระดับชาติที่ต้องได้รับการปฏิรูปเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดแก่ ประชาชน นั่นคือ การจัดการระบบบริหารทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ ประกอบด้วย กองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ กองทุนสวัสดิการรักษาพย ...
  • การคุ้มครองผู้บริโภคในระบบประกันสุขภาพที่เหมาะสม 

   ยุพา วงศ์ไชย; สุพร กระจ่างพืช; ศศิชา ว.บาลิการ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-09)
   การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเป็นมาตรการหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางสังคมหลักใหญ่เป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคฯ ประเทศไทยมีกฎหมายกําหนดสิทธิผู้บริโภคด้านสุขภาพหลายฉบับ รวมทั้งกําหนดกลไกให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ...
  • การจัดและการใช้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กอายุ 0-5 ปี ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   ประคิณ สุจฉายา; Prakin Suchaxaya; ศรีมนา นิยมค้า; Srimana Niyomkar; อมรรัตน์ งามสวย; Amornrat Ngamsuoy (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   เด็กอายุ 0-5 ปี เป็นเด็กที่มีพัฒนาการและการเจริญเติบโตรวดเร็ว และมีปัญหาความเสี่ยงด้านสุขภาพและด้านพัฒนาการต่างๆ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในเด็กกลุ่มนี้จึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการดูแลเด็ก งานวิจัยเชิงพรรณานาน ...
  • การมีส่วนร่วมจ่ายค่าบริการสุขภาพ ประสบการณ์จาก 10 ประเทศ 

   กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   ค่าใช้จ่ายสุขภาพของประเทศที่เพิ่มขึ้น เกินกว่าอัตราที่งบประมาณที่มีอยู่จะเพียงพอให้การสนับสนุน ทำให้เริ่มเกิดคำถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมจ่ายค่าบริการสุขภาพ รายงานนี้เป็นการนำเสนอผลการสังเคราะห์ประสบการณ์ต่างประเทศ ...
  • การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   วินัย ลีสมิทธิ์; สงครามชัย ลีทองดี; วรรณภา บำรุงเขต; สุธีรดา ฉิมน้อย (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2554-09)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบเขตสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับบริบทประเทศไทย โดยกำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะไว้ 4 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาแนวคิดและความเข้าใจเรื่องเขตสุขภาพที่ถูกต้อง (2) หารูปแบบการอภิบาลระบบเขตสุขภาพ ...
  • ผู้ป่วยภาวะไตล้มเหลวเรื้อรังภายใต้นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2548 

   กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; Krit Pongpirul; อรอุมา ช่วยเรือง; Onuma Chuayruang; อลีน่า กรรณสูต; Alina Kanasuta (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การศึกษาสถานการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะไตล้มเหลวเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยในของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2548 เลือกผู้ป่วยที่มีรหัสการวินิจฉัยเป็นภาวะไตล้มเหลวเรื้อรัง ...
  • รายงานการติดตามและประเมินผลระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 1 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute; องค์การอนามัยโลก; World Health Organization (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   การวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 1 มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระดับพื้นที่ ได้แก่ (1) การดำเนินตามนโยบายและกา ...