Now showing items 1-1 of 1

    • รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ประสานการส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 6 

      เกศรินทร์ ไทยศรีวงศ์; Kessarin Thaisriwong; ยุพเยาว์ วิศพรรณ์; Yupayao Witsapan; บัญชา พร้อมดิษฐ์; Bancha Promdit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี, 2559)
      การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ประสานการส่งต่อระดับจังหวัดและระดับเขตตามกรอบการบริหารจัดการ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ ...