Show simple item record

[Review of International Health Laws Respective to Health Promoting Funds]

dc.contributor.authorศิระ บุญภินนท์en_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:17:56Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:33:03Z
dc.date.available2008-12-04T05:17:56Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:33:03Z
dc.date.issued2541en_US
dc.identifier.otherhs0452en_EN
dc.identifier.otherhs0452en_EN
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1206en_US
dc.description.abstractกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพ งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ทั่วไปในการค้นหากลไก และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ต่อการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพให้ประสพความสำเร็จ และมีวัตถุประสงค์เฉพาะคือ 1. ประมวลลักษณะข้อกฎหมาย และมาตรการทางกฎหมายที่สามารถส่งผลถึงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ในเรื่อง การบริโภคยาสูบ อาชีวอนามัย และอุบัติภัยจราจร ที่มีอยู่ในกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย 2. เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมาย และกลไกทางกฎหมาย ของไทยกับต่างประเทศ ในเรื่องทั้ง 3ระบุกลไกและโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นสิ่งที่สามารถนำความสำเร็จมาสู่การส่งเสริมสุขภาพ สำหรับประเทศไทยการศึกษา เป็นการวิจัยเอกสารทั้งหมดผลปรากฎว่า1. มาตรการทางกฎหมายที่สามารถส่งผลถึงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ตามปรัชญาการส่งเสริมสุขภาพ แนวใหม่ กฎหมายต้องสนับสนุนกิจกรรมหลักต่อไปนี้สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการมีสุขภาพดีเสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็งพัฒนาทักษะส่วนบุคคลปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพ 2. มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริโภคยาสูบของต่างประเทศเช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และฟินแลนด์ ได้เน้นไปที่การจัดตั้งองค์กรอิสระ จากแหล่งเงินทุนของรัฐบาล เพื่อให้องค์กรเหล่านั้น ได้มีกิจกรรมเพื่อรณรงค์อย่างต่อเนื่องให้สังคมได้ตระหนักถึงพิษภัยของการบริโภคยาสูบ และให้ประชาชนตระหนักถึงการละเมิดกฎหมาย เพื่อให้ทุกคนเชื่อฟังและเคารพกฎหมาย ซึ่งจะเป็นผลให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของกฎหมายสหรัฐอเมริกานั้น เป็นการส่งเสริมให้ทุกคนกระตือรือร้นที่จะรักษาสิทธิของตน กลไกของกฎหมายในประเทศดังกล่าว ย่อมส่งผลให้มีการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล ให้คุ้นเคยกับมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองความปลอดภัยจากการได้รับควันจากยาสูบ อันนำไปสู่แนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ 3. มาตรการทางกฎหมาย เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ของประเทศต่าง ๆ เป็นมาตรการที่ทางราชการบังคับให้นายจ้าง ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการต่าง ๆ ให้เป็นการเอื้ออำนวยต่อสุขภาพ อันเป็นกิจกรรมตามแนวทางส่งเสริมสุขภาพส่วนหนึ่ง แต่กฎหมายของสหรัฐอเมริกาเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ ด้วย นับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะส่วนบุคคล และเสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้ตระหนักในความปลอดภัย พร้อมกันไป อันเป็นผลต่อการส่งเสริมสุขภาพ 4. มาตรการทางกฎหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน ของหลายประเทศ ได้เน้นให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กฎหมายบัญญัติอย่างจริงจัง โดยรัฐถือเป็นความรับผิดชอบต่ออุบัติภัยต่าง ๆ ที่เกิดจากการจราจรโดยตรง ขณะเดียวกันก็มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนได้ตระหนักในอันตรายที่เกิดอุบัติภัยนั้น ๆ โดยไม่ต้องคำนึงถึงการตำหนิผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจากภัยดังกล่าว บางประเทศเช่น นิวซีแลนด์ ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อระดมทุนมาใช้จ่ายส่งเสริมการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมสุขภาพในที่สุด 5. กลไกทางกฎหมายของไทยที่จะสามารถนำความสำเร็จมาสู่การส่งเสริมสุขภาพได้ ก็คือผู้บริหารทุกระดับต้องเกิดความตระหนักและมีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมสุขภาพผลจากการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารจะนำไปสู่การผลักดันนโยบาย การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพต้องจัดการบริหารโครงสร้างขององค์กรในการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นออกกฎหมายระดมทุน เพื่อนำมาใช้รณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในหมู่ประชาชนทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จัดตั้งหน่วยงานอิสระเพื่อดำเนินการ ประสานงานจากทุกภาคในสังคม การสร้างเครือข่ายประชาสังคม การเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนรูปแบบต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล ให้มีพฤติกรรมคุ้นเคยตามมาตรการความปลอดภัยต่างๆ ในทุกเรื่องที่นำมาศึกษา ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นกระบวนการเพิ่มสมรรถนะให้ประชาชนมีความสามารถควบคุมและเสริมสร้างสุขภาพของคน ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นผลมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ อันจะเป็นการบรรลุปรัชญาของการส่งเสริมสุขภาพได้en_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent1048496 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectHealth Promotionen_US
dc.subjectกฎหมายสาธารณสุขen_US
dc.subjectการส่งเสริมสุขภาพen_US
dc.titleการทบทวนกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมสุขภาพen_US
dc.title.alternative[Review of International Health Laws Respective to Health Promoting Funds]en_US
dc.identifier.callnoWA540 ศ237ร 254...en_US
dc.subject.keywordกองทุนส่งเสริมสุขภาพen_US
dc.subject.keywordกฎหมายการส่งเสริมสุขภาพen_US
.custom.citationศิระ บุญภินนท์. "การทบทวนกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมสุขภาพ." 2541. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1206">http://hdl.handle.net/11228/1206</a>.
.custom.total_download125
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month1
.custom.downloaded_this_year3
.custom.downloaded_fiscal_year3

Fulltext
Icon
Name: hs0452.pdf
Size: 616.7Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record