Show simple item record

กฏบัตรออตตาว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอแนะต่อนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

dc.contributor.authorดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจth_TH
dc.contributor.authorDuangchai Rungrotcharoenkiten_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:19:56Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:18:31Z
dc.date.available2008-12-04T05:19:56Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:18:31Z
dc.date.issued2548en_US
dc.identifier.otherhs1328-4en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1488en_US
dc.description.abstractคําประกาศอัลมา-แอตตา (The Declaration of Alma-Ata) ในทศวรรษที่ผ่านมาถือเป็นก้าวสําคัญในการเคลื่อนไหวเรื่อง สุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for All) นับตั้งแต่มีการเริ่มต้นประชุมสมัชชาสุขภาพโลกเมื่อค.ศ. 1977 การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการสร้างความยอมรับเรื่องสุขภาพในฐานะเป้าประสงค์หลักของสังคม เป็นการปูทิศทางใหม่ให้กับนโยบายด้านสุขภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ความร่วมมือระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคม และการสาธารณสุขขั้นมูลฐานเจตนารมณ์ของอัลมา-แอตตาได้รับการสืบต่อเข้าสู่กฎบัตรในการสร้างเสริมสุขภาพที่จัดขึ้น ณ. เมืองออตตาวา ปีค.ศ. 1986 กฎบัตรนี้ได้สร้างสิ่งท้าทายต่อการก้าวเข้าสู่การดําเนินงานด้านสาธารณสุขในรูปแบบใหม่ที่เน้นเรื่องความยุติธรรม และความเท่าเทียมกันในสังคม โดยกําหนดให้เป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการในลําดับต้นๆ รวมถึงการใช้กระบวนการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเป็นสื่อกลางในการดําเนินภารกิจให้บรรลุเป้าประสงค์ กฎบัตรออตตาวาได้ระบุภารกิจหลักในการสร้างเสริมสุขภาพดังนี้ • สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ • สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวย • พัฒนาทักษะส่วนบุคคล • เสริมความเข้มแข็งของชุมชน • การปรับทิศทางการบริการด้านสาธารณสุขth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectHealth Promotionen_US
dc.subjectการสร้างเสริมสุขภาพen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleกฏบัตรออตตาว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอแนะต่อนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพth_TH
dc.identifier.callnoWA590 ด164ก 2548en_US
dc.identifier.contactno48ข016-4en_US
dc.subject.keywordกฎบัตรออตตาวาen_US
.custom.citationดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ and Duangchai Rungrotcharoenkit. "กฏบัตรออตตาว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอแนะต่อนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ." 2548. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1488">http://hdl.handle.net/11228/1488</a>.
.custom.total_download147
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year12
.custom.downloaded_fiscal_year2

Fulltext
Icon
Name: hs1328-4.pdf
Size: 176.7Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record