Show simple item record

Investigate : health information system's problems in Yasothorn

dc.contributor.authorสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรth_TH
dc.contributor.authorYasothorn Provincial Health Officeen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:19:56Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:30:00Z
dc.date.available2008-12-04T05:19:56Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:30:00Z
dc.date.issued254-?en_US
dc.identifier.otherhs0849en-EN
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1489en_US
dc.description.abstractสภาวะสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การบริหารงานสาธารณสุขในทุกระดับจึงจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่มีความถูกต้อง ครอบคลุม ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and development) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขในจังหวัดยโสธร พัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลการให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในชุมชน และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านสาธารณสุขแต่ละระดับต่อเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น ได้ศึกษาสถานปัญหาระบบข้อมูลสารสนเทศของ 9 อำเภอ ประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 9 แห่ง และสถานีอนามัย 110 แห่ง โดยการประชุมกลุ่ม (Group discussion) เจ้าหน้าที่ผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารในทุกระดับจำนวน 143 คน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาสารสนเทศสาธารณสุขของ 4 แผนงานหลัก คืองานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานสร้างภูมิคุ้มกันโรคและข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณสุข จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ใช้บริการข้อมูล 70 คน จาก 143 คน ได้มาร่วมกันพัฒนาแบบทะเบียนรายงานและแบบสำรวจ แล้วนำเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ใน 20 สถานีอนามัยพื้นที่ทดลอง เป็นเวลา 3 เดือน และนิเทศประเมินผลคุณภาพของเครื่องมือเดือนละครั้ง แล้วประเมินผลการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุข โดยประเมินคุณภาพของเครื่องมือในด้านความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ได้ใจความ ทันเวลาและทันสมัย ประเมินความคลาดเคลื่อนของข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณสุขโดยการสำรวจซ้ำ (Remuneration surveys) โดยการตรวจคุณภาพข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน ของสถานีอนามัย กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการศึกษาพบว่าปัญหาของระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขของ 4 แผนงานหลัก คือ ทะเบียนและรายงานมีปริมาณมากถึง 48 ฉบับ 1,785 รายการ ข้อมูลซ้ำซ้อนไม่ครอบคลุม ความถี่ในการรายงานมากเกินไป และมีหน่วยงานหลายระดับเกี่ยวข้องในการใช้ทะเบียน 1 รายงาน ซึ่งหลังจากพัฒนาเครื่องมือแล้ว สามารถลดรายงานลงเหลือ 23 ฉบับ (ลดลงร้อยละ 52.1) และลดจำนวนรายการเหลือ 766 รายการ (ลดลงร้อยละ 57.1) และในด้านคุณภาพการบันทึกรายงานของสถานีอนามัยทดลอง 20 แห่ง พบว่างานข้อมูลพื้นฐานที่มีการบันทึกครบทุกสถานีอนามัย (ร้อยละ 100) เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นการบันทึกกิจกรรมการรักษาพยาบาลประจำครอบครัวซึ่งบันทึกร้อยละ 55.3 ของสถานีอนามัย และรายงานการเกิด-การตาย-ย้ายออก ซึ่งบันทึกร้อยละ 57.9 ข้อมูลส่วนใหญ่มีการบันทึกครบถ้วนมากขึ้น ยกเว้นทะเบียนผู้ป่วยทั่วไป ซึ่งมีความครบถ้วน ร้อยละ 83.3 เมื่อเปรียบเทียบผลการบันทึกในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าข้อมูลที่บันทึกในสถานีอนามัยกลุ่มทดลองมีความครบถ้วนในการบันทึกมากกว่า ข้อมูลที่ได้จากสถานีอนามัยเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) อย่างไรก็ตามพบว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนทั้งที่บันทึกโดยสถานีอนามัยทดลองและสถานีอนามัยควบคุม แต่ข้อมูลทางด้านสวัสดิการของสมาชิกในครัวเรือนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัยทดลองมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์และการประมวลผลth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.description.sponsorshipองค์การอนามัยโลกen_US
dc.format.extent1592393 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรen_US
dc.subjectYasothonen_US
dc.subjectการบริหารสาธารณสุขen_US
dc.subjectสารสนเทศen_US
dc.subjectการค้นข้อสนเทศen_US
dc.subjectยโสธรen_US
dc.titleการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศจังหวัดยโสธรth_TH
dc.title.alternativeInvestigate : health information system's problems in Yasothornen_US
dc.description.abstractalternativeIt’s well know that socioeconomic, politic, culture and environment have impact on health status of the people Thus, quality information which, is correct, precise, relevant, reliable and timeliness is essential for public health administration. This research and development study aimed to investigate: health information system’s problems in Yasothorn, to develop proper forms and records for data collection and reporting health information, and to evaluate health information users’ satisfaction on information collected from the developed forms and records. The research was conducted in 9 districts of Yasothorn which, consisted 8 community hospitals, 9 district health offices and 110 health centers Group discussions among 143 health personnel who used health information at all levels were conducted to identify health information problems. The study focused on the health information problems of 4 major health tasks: basic information for public health; maternal and child health, family planning; and immunization. The researchers purposively selected 70 health personnel who involved in the health information system’s problem indentification to help developed proper health information reports and forms. These developed records and reports were used in 20 health centers of 2 experimental districts for 3 months. The health personnel in the experimental group were supervised on how to use the developed reports and records and monitored every month. The results were compared with 10 health centers in 2 control districts, which used the ordinary reports and records. There was no supervision and monitoring by the research team in the control group. The quality of health information collected from those developed reports and records was evaluated in term of correctness, reliable, reliable, relevant, preciseness, completeness, up to date, and timeliness. Rrnumberation surveys were conducted to evaluate quality of individual and family’s health information collected by the experimental and control health centers. Questionnaires were used the developed forms and records The results showed that the existing health information system has 48 reports and 1785 items. There were also some repetition, not thorough, too frequently collected and there were so many office and institution involved in data using. The developed health information reports and records could reduced the records from 48 records to 23 records (52.1 percent reduction) and reduced items from 1,785 items to 766 items (57.1 percent reduction) For the quality of health information, most information concerning basic health information was completely recorded (100 percent) in all experimental health centers excepted for the report of health service for families. There were only 55.3 percent of health centers which completely recorded health care for family while 57.9 of the health centers complete reported on birth, death, migrate-in and migrate-out. Most of information was improved in completeness except for the general patient record, which were only 60 percent completed. These health information was helpful excepted the record of health services for family which was 83.3 percent used. The health information collected in the experimental health centers is significantly (p<0.05) better for its completeness, convenient for record than information of the control health centers. Information from both experimental and control health centers had problems of preciseness However, information concerning welfare of family members were significantly different (p<0.05) between the experimental and control groups. Health personnel were highly satisfied with health information collected from the developed records and form especially for its usefulnessen_US
dc.identifier.callnoW26.55.I4 ส691ก [254-?]en_US
dc.identifier.contactno38ค045en_US
dc.subject.keywordHealth Information Systemen_US
dc.subject.keywordระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขen_US
.custom.citationสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร and Yasothorn Provincial Health Office. "การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศจังหวัดยโสธร." 254-. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1489">http://hdl.handle.net/11228/1489</a>.
.custom.total_download247
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year7
.custom.downloaded_fiscal_year10

Fulltext
Icon
Name: hs0849.pdf
Size: 1.239Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record