Show simple item record

Deliberative action : civil society and health systems reform in Thailand

dc.contributor.authorโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์th_TH
dc.contributor.authorKomatra Chuengsatiansupen_US
dc.contributor.authorสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพth_TH
dc.contributor.authorSociety and Health Instituteen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:20:24Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:31:06Z
dc.date.available2008-12-04T05:20:24Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:31:06Z
dc.date.issued2547en_US
dc.identifier.otherhs1125en_US
dc.identifier.otherhe0107en_US
dc.identifier.otherhe0125en_US
dc.identifier.otherhs1125en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1555en_US
dc.description.abstractรายงานวิจัยฉบับนี้เป็นรายงานวิจัยหลักของแผนงานวิจัยประชาสังคมกับการปฏิรูประบบสุขภาพ ที่ได้ดำเนินการในระหว่างปี พ.ศ. 2545-2546 โดยมีเป้าหมายที่จะเก็บเกี่ยวบทเรียนการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปสุขภาพ โดยทำการศึกษาและประมวลประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการปฏิรูประบบสุขภาพขององค์กรภาคประชาสังคมรวม 20 กรณีศึกษานอกเหนือจากกรณีศึกษาแล้ว การศึกษาวิจัยบทบาทประชาสังคมยังครอบคลุมไปกับการทบทวนและวิเคราะห์แนวคิด (Concept paper) ที่เกี่ยวข้องกับประชาสังคมและการเมืองภาคพลเมือง 6 เรื่อง และยังมีเอกสารวิชาการที่ศึกษาเฉพาะประเด็น (Commissioned paper) อีก 4 เรื่อง ซึ่งผลงานเหล่านี้เป็นของนักคิด นักวิชาการ และนักปฏิบัติการที่มีบทบาทในการเมืองภาคประชาชน ความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในปริมณฑลสุขภาพในช่วง 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ การศึกษาวิจัยและการทบทวนประสบการณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประชาสังคมไทยและการเมืองภาคประชาชน โดยที่ผ่านมาการทบทวนบทเรียนประชาคมมักเน้นหนักไปที่การสาธยาย และการสดุดีความเข้มแข็งของประชาคมที่ประสบความสำเร็จ รายงานวิจัยที่นำเสนอในฉบับนี้ไม่มีเจตนาจะเล่าซ้ำเรื่องที่เล่ากันอยู่แล้ว แต่ต้องการนำเสนอรายละเอียดแนวคิดใหม่ๆ กลไก และกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างมีการต่อสู้ต่อต้าน/ต่อรอง มากกว่าที่จะเลือกเสนอภาพสุดท้ายที่สวยงาม โดยกระบวนการวิจัยทั้งในส่วนของการทบทวนองค์ความรู้รวมทั้งกรณีศึกษาเป็นการศึกษาเพื่อเข้าใจถึงธรรมชาติของประชาสังคมไทย โดยมีความพยายามที่จะสร้างแนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับประชาสังคมให้ชัดเจน รวมทั้งศึกษาพัฒนาการประชาสังคมและกระบวนการปฏิบัติการของประชาสังคมในฐานะการเมืองภาคประชาชน ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยเน้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ถึงบทบาทของประชาสังคมที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิรูประบบสุขภาพในที่ต่างๆ ทั่วโลกเปรียบเทียบกับกรณีที่เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนทัศน์สุขภาพ ประวัติศาสตร์การแพทย์การสาธารณสุขไทย งานสุขภาพชุมชน สันติวิธีกับการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข สุขภาวะทางจิตวิญญาณกับการตายอย่างสันติ และการวิจัยเรื่องประชาสังคมกับระบบสุขภาพภาคประชาชนซึ่งได้ทำการติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาสังคมด้านสุขภาพ และมีผลการศึกษาวิจัยจำนวนหนึ่งจะทำการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.description.sponsorshipสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติen_US
dc.description.sponsorshipสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์en_US
dc.description.sponsorshipมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์en_US
dc.format.extent3414250 bytesen_US
dc.format.extent358022 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languageengthaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพen_US
dc.subjectHealth Civil Societyen_US
dc.subjectHealth Systems Reformen_US
dc.subjectHealth Care Reformen_US
dc.subjectHealth Servicesen_US
dc.subjectประชาสังคมด้านสุขภาพen_US
dc.subjectการปฏิรูประบบสุขภาพen_US
dc.subjectอนามัย, บริการen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleขับเคลื่อนวาระสุขภาวะไทย : ประชาสังคมกับการปฏิรูประบบสุขภาพth_TH
dc.title.alternativeDeliberative action : civil society and health systems reform in Thailanden_US
dc.identifier.callnoWA525.JT3 ก941ข 2547en_US
dc.identifier.callnoWA525.JT3 K81d 2004en_US
dc.identifier.contactno46ค021en_US
dc.subject.keywordCivil Societyen_US
dc.subject.keywordHealth Policyen_US
dc.subject.keywordประชาสังคมen_US
dc.subject.keywordการขับเคลื่อนการปฏิรูปสุขภาพen_US
dc.subject.keywordระบบสุขภาพไทยen_US
.custom.citationโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, Komatra Chuengsatiansup, สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ and Society and Health Institute. "ขับเคลื่อนวาระสุขภาวะไทย : ประชาสังคมกับการปฏิรูประบบสุขภาพ." 2547. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1555">http://hdl.handle.net/11228/1555</a>.
.custom.total_download239
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month3
.custom.downloaded_this_year29
.custom.downloaded_fiscal_year34

Fulltext
Icon
Name: hs1125.pdf
Size: 1.574Mb
Format: PDF
Icon
Name: he0107.pdf
Size: 375.4Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record