Show simple item record

An integral study and the effects of medical ethics toward the project of baht 30 all medical treatment

dc.contributor.authorคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาภาพรวมและผลกระทบด้านจริยธรรมเกี่ยวกับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคth_TH
dc.contributor.authorแพทยสภาth_TH
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:20:24Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:31:38Z
dc.date.available2008-12-04T05:20:24Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:31:38Z
dc.date.issued2545en_US
dc.identifier.otherhs0952en-EN
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1556en_US
dc.description.abstractการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพรวมและผลกระทบทางด้านจริยธรรมของแพทย์เกี่ยวกับโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบได้ทราบอันจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูประบบสุขภาพต่อไป วิธีการและการดำเนินการ คณะอนุกรรมการฯ ที่ตั้งขึ้นประกอบด้วยแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน มาจากส่วนกลาง และภูมิภาคตลอดจนผู้แทนจากแพทยสภา นอกจากนี้ได้เชิญผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านระบาดวิทยา นักสถิติ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล มาร่างและจัดทำแบบสอบถามเพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการ ผลการศึกษา ในส่วนที่หนึ่ง : ข้อมูลทั่วไป จากจำนวนผู้ที่ตอบกลับมาทั้งหมดพบว่า แพทย์ชายตอบกลับมาคิดเป็นร้อยละ 21 ของแพทย์ชายทั่วประเทศ (17,095 คน) และแพทย์หญิงตอบกลับมา คิดเป็นร้อยละ 19 ของแพทย์หญิงทั้งหมด (8,834 คน) ซึ่งอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนประชากรแพทย์ในแต่ละกลุ่มอายุจากแพทยสภา พบว่าจำนวนผู้ที่ตอบกลับมามากที่สุด คือกลุ่มอายุ 50 – 59 ปี ร้อยละ 28.3, กลุ่มอายุ 40 – 49 ปี ร้อยละ 28.1, กลุ่มอายุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 20.4 , กลุ่มอายุมากกว่า 60 ร้อยละ 19.5, และกลุ่มอายุน้อยกว่า 30 ตอบกลับมาน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.5 ข้อมูลจากแพทยสภามีจำนวน แพทย์ทั่วไป 13,976 คน , ศัลยแพทย์รวมต่อยอดมี 3,759 คน, อายุรแพทย์รวมต่อยอดมี 3,541 คน , กุมารแพทย์มี 2,188 คน และสูตินรีแพทย์มี 1,730 คน ดังนั้น เมื่อเทียบเป็นร้อยละของแต่ละสาขาจะพบว่า สาขาหลักที่ตอบกลับมาเรียงจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ สาขาสูตินรีเวชร้อยละ 30.6 สาขากุมาร ร้อยละ 26.8 เมื่อสรุปเป็นสาขาหลักที่ตอบกลับมาพบว่า แพทย์ทั่วไปตอบกลับมามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 29.4 กุมารแพทย์ร้อยละ 10.7 สูตินรีแพทย์ร้อยละ 9.7 อายุรแพทย์ร้อยละ 8.7 และศัลยแพทย์ ร้อยละ 8.2 ในจำนวนแพทย์ 5,465 คน ที่ตอบกลับมาร้อยละ 90 ยังคงตรวจรักษาอยู่ ซึ่งถือได้ว่าเป็น Target group ที่ต้องการในการสำรวจครั้งนี้ ในส่วนสถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พบว่าร้อยละ 39.7 อยู่ในส่วนราชการ มีเพียงร้อยละ 21.1 ที่ทำงานโรงพยาบาลเอกชน ภูมิภาคที่ตอบกลับมามากที่สุด คือ ภาคกลาง ร้อยละ 22.7 และ กทม.ร้อยละ 22.7 เช่นกัน ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 14.0 ภาคเหนือ ร้อยละ 13.2 ภาคใต้ ร้อยละ 8.5 และภาคตะวันออก ร้อยละ 6.3 ส่วนที่สอง : การแสดงความคิดเห็น ความเห็นของแพทย์ที่ตอบกลับมา 5,464 คน เห็นด้วยในหลักการ นโยบายของโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ดังนี้ เห็นด้วยเป็นอย่างมาก ร้อยละ 23.2 เห็นด้วยปานกลาง ร้อยละ 36.2 เห็นด้วยน้อย ร้อยละ 38.4 สำหรับรูปแบบที่ทำอยู่ ร้อยละ 3.9 ของผู้ตอบ เห็นด้วยเป็นอย่างมาก ร้อยละ 18.5 เห็นด้วยปานกลาง และร้อยละ 75.2 เห็นด้วยน้อยมาก สรุปในภาพรวมได้ว่า แพทย์ที่ตอบกลับมา ร้อยละ 23.2 เห็นด้วยเป็นอย่างมากกับ นโยบายของโครงการ 30 บาท แต่ร้อยละ 75.2 ไม่เห็นด้วยกับรูปแบบที่ทำอยู่ และในส่วนความเห็นที่เกี่ยวกับแพทยสภา มีเพียงร้อยละ 2.3 ที่เห็นว่าแพทยสภาควรอยู่เฉยๆ ผู้ตอบที่เหลือมีความเห็นว่า ควรรวบรวมความเห็นนี้ส่งต่อรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 74.6 ให้เสนอผ่านสื่อมวลชน ร้อยละ 61.6 ให้ส่งต่อ สส., สว. และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ ร้อยละ 55.69 และเสนอให้จัดสัมมนาแพทย์ทั่วประเทศ ร้อยละ 53.6 ในส่วนของคำถามเปิด (ข้อที่ 10 ) ถามว่าโครงการนี้มีส่วนดีอย่างไร มีผู้แสดงความคิดเห็น 3,476 ราย คิดเป็น ร้อยละ 63.6 ของผู้ที่ตอบกลับมา ซึ่งได้สรุปความคิดเห็นออกเป็น 4,620 ความเห็น มีทั้งที่เสนอว่าดีและไม่ดี ส่วนมากจะเป็นเรื่องความคาดหวังของประชาชน ส่วนรายละเอียดของข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมีอยู่ในเอกสารส่วนที่สอง (หน้า 5 ) ในส่วนของคำถามเปิด (ข้อที่ 11 ) ถามว่าท่านคิดว่าโครงการนี้ประสบปัญหาเพราะเหตุใด มีผู้แสดงความคิดเห็น 3,608 ราย คิดเป็นร้อยละ 66 ของผู้ที่ตอบกลับมา ซึ่งได้สรุปความคิดเห็นออกเป็น 5,208 ความเห็น มีทั้งที่เห็นว่าดีและไม่ดี ส่วนมากจะเป็นเรื่องปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและระบบการบริหารจัดการ สรุปในส่วนที่สาม : เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติในโครงการ 30 บาท โดยตรง พบว่าร้อยละ 59.6 ของแพทย์ที่ตอบกลับมา ได้รับนโยบายจากผู้บริหารให้ลดค่าใช้จ่ายยาและเวชภัณฑ์ และร้อยละ 52.9 ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับจากผู้บริหารนี้ ร้อยละ 47.8 ของแพทย์ไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาคนไข้ไปจากเดิม ร้อยละ 39.0 ตอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษา ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผลการรักษา และมีเพียงร้อยละ 5.4 ที่ว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ในส่วนของการสืบค้นเพื่อวินิจฉัย ร้อยละ 50.9 ตอบว่าไม่เป็นผลดีต่อการวินิจฉัย ( จากการศึกษาในรายละเอียด พบว่ากลุ่มสาขาอายุรศาสตร์เห็นว่าไม่เป็นผลดีมากกว่าแพทย์สาขาอื่นๆ) ร้อยละ 31 ว่าเหมือนเดิม และมีเพียงร้อยละ 6 ว่าดีขึ้น ในความเป็นอิสระในการเลือกวิธีการรักษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 54.4 ตอบว่าน้อยลง ร้อยละ 39.9 ตอบว่าเหมือนเดิม และเมื่อถามถึงผลลัพธ์ของการรักษาพยาบาล ร้อยละ 67.3 ตอบว่าลดลง ร้อยละ 13.2 ตอบว่าเหมือนเดิม และมีเพียงร้อยละ 6.7 ที่ตอบว่าดีขึ้นth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent580368 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขen_US
dc.subjectระบบประกันสุขภาพen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการศึกษาภาพรวมและผลกระทบทางด้านจริยธรรมกับโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคth_TH
dc.title.alternativeAn integral study and the effects of medical ethics toward the project of baht 30 all medical treatmenten_US
dc.description.abstractalternativeAn Integral Study and the Effects of Medical Ethics Toward the Project of Baht 30 All Medical Treatment This study was conducted by the sub-committee of the Medical Council of Thailand in December 2002. It was undertaken to focus the impression towards medical treatment after which could result and affect the morality of medical practitioner in the project of Baht 30 for all treatment throughout Thailand. The subcommittee has distributed pre-test questionnaires to physicians in both the government and private sectors working in the central region and regional areas. Four hundred fifty questionnaires were administered and 125 sets (27.8%) responded. The answered questionnaires were analyzed for the content validity and test the reliability. The reliability of the questionnaires was 27.8% (more than 15%) which is considered to be reliable and valid according to statistical analysis. The subcommittee therefore distributed the questionnaires by using consensus. All questionnaires were delivered to all physicians as shown in the name-list of the Medilcal Council, a total of 25,885 sets. Ninety - four sets of questionnaires were returned for the reason of no recevier or respondents were not at home. Forty-one questionnaires were returned after the data have been analyzed. It was believed that 5,506 of the questionnaires reached the respondents with a total of 25,791 (21.4%) sets which is equally close to the pre-test study.Section 1 : General Information Only 21% of total male physicians (17,095) returned questionnaires and 8,834 (19%) were female physicians. Both of which is proportional. Comparing to the data, the highest number of physician who returned the questionnaires were between the age qroup of 50-59 years (28.3%), 40-49 years (28.1%), 30-39 years(20.4%), more than 60 years(19.5%) and less than 30 years (least returned) or (12.5%) Information obtained from the Medical Council was as follows : general physician (13,976), surgeons including (extended) sub specialty (3,759), internal medicine including extended specialty (3,541), pediatricians (2,188) and obstetricians and gynecologists (1,730). It was noted that general physicians returned most of the questionnaires (29.4%), pediatricians (10.7%) obstetricians and gynecologists (9.7%) internal medicine (8.7%) and surgeons (8.2%) Among 5,465 physicians, who responded the questionnaires, 90% still provide medical treatment of which was considered to be the target group of this survey study. Regarding the places, which provided medical treatment, 39.7% are in the government sectors, only 21.1% worked in private hospitals. Respondents from the central region (22.7%) and in Bangkok (22.7%) answered most of the questionnaires followed by the northeast region (14.0%), northern region (13.2%), the south (8.5%) and eastern region (6.3%) respectively. Part 2 : Sharing Views Among 5,464 physicians who responded agreed in principal and policy of the Baht 30 project all medical treatment. Those agreed most (23.2%), moderately agreed (36.2%), and few agreed (38.4%), Respondents mostly agreed (3.9%) with the present structure, 18.5% moderately agreed and very few agreed of 75.2% respectively. To conclude, 23.2% of respondents mostly agreed in the campaign of Baht 30 all medical treatment but 75.2% did not agreed with its structure. From the Medical Council's point of view, only 2.3% agreed that the Medical Council should stay stagnant while others reflected that the gathered opinions should be forwarded to the government and the Ministry of Public Health. Approximately, 74.6% proposed to forward through the media, 61.6% to members of the Partiament and the Senate and 58.69% to the Economic Council and 53.6% proposed to arrange a seminar for all physicians over the country. Part 3 : Administration of the Baht 30 Project Respondents of 59.6% have received the policy from the management team to reduce the medicine costs and suppiles and 52.9% performed according to the policy given by the administrator. A percentage of 47.8 of physicians did not change the method of treatment towards the patiens and 39.0% admitted their changes of medical treatment does not bring good results to the patient. Only 5.4% agreed the changes were good. For further search for this administration, 50.9% responded the study did not yield good results for further investigation, 31% responded no change and only 6% reponded improved. Regarding the freedom to choose the method of treatment according to medical standards, 54.4% responded lessened, 39.9% answered the same and inquired about the result of the medical treatment, 67.3% responded it was lessened, 13.2% the same and only 6.7% improved.en_US
dc.identifier.callnoW160 ก522 2545en_US
dc.identifier.contactno46ค013en_US
dc.subject.keywordEthics, Medicalen_US
dc.subject.keyword30 Baht Schemeen_US
dc.subject.keywordInsurance, Healthen_US
dc.subject.keywordประกันสุขภาพen_US
dc.subject.keyword30 บาท รักษาทุกโรคen_US
dc.subject.keywordผลกระทบด้านจริยธรรมen_US
.custom.citationคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาภาพรวมและผลกระทบด้านจริยธรรมเกี่ยวกับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค and แพทยสภา. "การศึกษาภาพรวมและผลกระทบทางด้านจริยธรรมกับโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค." 2545. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1556">http://hdl.handle.net/11228/1556</a>.
.custom.total_download85
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year0

Fulltext
Icon
Name: hs0952.pdf
Size: 638.2Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record