Show simple item record

[Cost Estimation for Public Health Benefits Covering the Disadvantaged]

dc.contributor.authorศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัยen_US
dc.contributor.authorSupasit Pannarunothaien_US
dc.contributor.authorประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูลen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:20:44Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:36:03Z
dc.date.available2008-12-04T05:20:44Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:36:03Z
dc.date.issued1996en_US
dc.identifier.otherhs0043en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1602en_US
dc.description.abstractประมาณการค่าใช้จ่ายของชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุขสิทธิประโยชน์ ขั้นพื้นฐานครอบคลุมบริการการแพทย์ทุกอย่างที่ให้แก่ ผู้ที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูลวัตถุประสงค์การศึกษานี้เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐและ เอกชน จากการกำหนดสิทธิ-ประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมบริการการแพทย์ที่ ปัจจุบันภาครัฐให้แก่ผู้ที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูลและขยายให้ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ประมาณการค่าใช้จ่ายของชุดสิทธิประโยชน์พื้นฐานทางสาธารณสุขจาก บริการการแพทย์ที่ให้แก่ผู้ที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูล ในปัจจุบัน รัฐสามารถขยายหลักประกันนี้ให้ครอบคลุมประชาชนทุกคน เพื่อสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ได้ดังนี้ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชากรประมาณร้อยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศ โดยไม่ต้องรบกวนกลุ่มประชาชนที่มีหลักประกันดีอยู่แล้ว เช่น สวัสดิการข้าราชการ ประกันสังคม ชุดสิทธิประโยชน์ ได้แก่ บริการการแพทย์ทุกประการที่แพทย์/ผู้ประกอบเวชแฏิบัติมีความเห็นว่า จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย โดยผู้มีบัตรสวัสดิการประชาชนมีส่วนร่วมในการจ่ายค่ารักษาประมาณ ร้อยละ 5-10 ของค่ารักษาพยาบาล และผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการใด ๆ ต้องมีส่วนร่วมในการจ่าย ร้อยละ 10-20 ของค่ารักษาพยาบาล อาจจัดระบบบริการให้เป็นสภาพที่พึ่งได้ โดยการบริหารงานลักษณะของผู้ซื้อบริการจากเครือข่ายการให้บริการของกระทรวงสาธารณสุข ทบวงมหาวิทยาลัย หรือภาคเอกชนหรือโดยแบ่งงบประมาณออกเป็น 2 ส่วน เพื่อให้เกิด Primary care กับอีกส่วนที่เป็นการรักษาในโรงพยาบาล วิธีการที่เป็นไปได้ในงบประมาณขั้นต่ำ คือ จัด Primary care ที่มีเครือข่ายของภาคเอกชนและจำกัดการใช้บริการผู้ป่วยใน เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ งบประมาณที่ต้องการอยู่ระหว่าง 4-7 หมื่นล้านบาท(ตามราคาปี 2538) หมายถึงงบประมาณที่รวมต้นทุนทุกอย่างของการให้บริการ ตั้งแต่ค่าวัสดุ จนถึงเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าลงทุนต่าง ๆ หากเป็นดังนี้ หมายถึง การเปลี่ยนวิธีการงบประมาณสาธารณสุขใหม่หมด โรงพยาบาลจะบริหารงานด้วยงบเริ่มต้นเป็น 0(Zero budget) และได้เงินทุนอุดหนุนมากขึ้น ตามผลงานการให้บริการ ส่วนงบประมาณ primary care สามารถจัดให้ล่วงหน้าตามจำนวนประชากรที่รับผิดชอบได้ งบประมาณดังกล่าวอยู่ในความสามารถของรัฐที่สามารถดำเนินการได้โดย การสร้างกลไกการบริหารงบประมาณ และการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพ ส่วนความเต็มใจของรัฐที่จะสร้างหลักประกัน อยู่ที่รัฐให้ความสำคัญกับความเป็นธรรม ด้านการคลังสาธารณสุขเพียงใดen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent1807533 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectPublic Health -- Cost Benefit Analysisen_US
dc.subjectHealth Servicesen_US
dc.titleประมาณการค่าใช้จ่ายของชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุข สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานครอบคลุมบริการการแพทย์ทุกอย่างที่ให้แก่ ผู้ที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูลen_US
dc.title.alternative[Cost Estimation for Public Health Benefits Covering the Disadvantaged]en_US
dc.identifier.callnoW74 ศ246ป 2539en_US
dc.subject.keywordประมาณการค่าใช้จ่ายen_US
dc.subject.keywordสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานen_US
.custom.citationศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, Supasit Pannarunothai and ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล. "ประมาณการค่าใช้จ่ายของชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุข สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานครอบคลุมบริการการแพทย์ทุกอย่างที่ให้แก่ ผู้ที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูล." 1996. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1602">http://hdl.handle.net/11228/1602</a>.
.custom.total_download56
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year0
.custom.downloaded_fiscal_year1

Fulltext
Icon
Name: hs0043.pdf
Size: 1.827Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record