Show simple item record

How to conserve Tajean River for young generations by community

dc.contributor.authorเด่นศิริ ทองนพคุณth_TH
dc.contributor.authorDensiri Thongnoppakunen_US
dc.contributor.authorอธิวัฒน์ พันธ์ประชาth_TH
dc.contributor.authorประเชิญ คนเทศth_TH
dc.contributor.authorสุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์th_TH
dc.contributor.authorAtiwat Phaphachaen_US
dc.contributor.authorPhachoen Khontheten_US
dc.contributor.authorSurasak Khangsupawiphaten_US
dc.contributor.authorชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐมen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:20:46Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:35:51Z
dc.date.available2008-12-04T05:20:46Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:35:51Z
dc.date.issued2547en_US
dc.identifier.otherhs1119en_EN
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1606en_US
dc.description.abstractรายงาน คนลุ่มน้ำท่าจีน เรื่องของคนที่ต้องการจัดการน้ำเอง ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม เป็นองค์กรเล็กที่เกิดจากการรวมตัวของภาคประชาชนอันประกอบด้วย บ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งทุกคนมีสํานึกร่วมกันในด้านความต้องการจะฟื้นฟูกู้วิกฤตแม่น้ำท่าจีนที่เริ่มเน่าเสีย โดยมีเป้าหมายหลักคือ การสร้างคนให้ฉลาด เรียนรู้และเท่าทันกับสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนไป ซึ่งส่งผลกระทบกับแม่น้ำท่าจีนและสุขภาพของประชาชน โดยใช้แม่น้ำท่าจีนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสอนคนโดยผ่านเยาวชนทุกระดับไปสู่ผู้ปกครองชุมชนแบบการมีส่วนร่วม ไปจนถึงการขยายเครือข่ายกระจายทุกพื้นที่ จนทุกโรงเรียนริมแม่น้ำท่าจีนต้องสร้างหลักสูตรรักแม่น้ำท่าจีน ไว้สอนเยาวชนโดยมีแม่น้ำท่าจีนเป็นห้องเรียนธรรมชาติ ทำให้เป็นศูนย์ร้อยรักรวมใจของคนทุกเพศทุกวัย จากการรวมตัวร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมแก้ไขปัญหา เป็นเวลากว่า 5 ปี ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐมได้มีพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่ให้โอกาสคนท่าจีนได้มีพื้นที่ร่วมคิด ร่วมค้นหา จุดดี จุดด้อยขององค์กร โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์ตัวตนคนท่าจีน หลังจากคนท่าจีนได้หันกลับมาสังเคราะห์ตัวตนจึงเกิดการยอมรับจุดด้อยและพร้อมที่ปรับเปลี่ยน ส่วนจุดดีที่มีอยู่ก็พร้อมที่จะเผยแพร่ต่อสังคมเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนอื่นๆ ต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent4744030 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพen_US
dc.subjectน้ำen_US
dc.subjectการอนุรักษ์น้ำen_US
dc.subjectแหล่งน้ำen_US
dc.subjectแม่น้ำท่าจีนen_US
dc.subjectปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health: SDH)th_TH
dc.titleคนลุ่มน้ำท่าจีน เรื่องของคนที่ต้องการจัดการน้ำเองth_TH
dc.title.alternativeHow to conserve Tajean River for young generations by communityen_US
dc.identifier.callnoWA675 ด883ค 2547en_US
dc.identifier.contactno46ข114en_US
dc.subject.keywordปัญหาแม่น้ำท่าจีนen_US
.custom.citationเด่นศิริ ทองนพคุณ, Densiri Thongnoppakun, อธิวัฒน์ พันธ์ประชา, ประเชิญ คนเทศ, สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์, Atiwat Phaphacha, Phachoen Khonthet, Surasak Khangsupawiphat and ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม. "คนลุ่มน้ำท่าจีน เรื่องของคนที่ต้องการจัดการน้ำเอง." 2547. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1606">http://hdl.handle.net/11228/1606</a>.
.custom.total_download29
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year0
.custom.downloaded_fiscal_year0

Fulltext
Icon
Name: hs1119.pdf
Size: 4.152Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record