Show simple item record

Oganizational culture

dc.contributor.authorโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์th_TH
dc.contributor.authorKomatra Chuengsatiansupen_US
dc.contributor.authorคณะกรรมการปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กร กระทรวงสาธารณสุขen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:21:26Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:37:21Z
dc.date.available2008-12-04T05:21:26Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:37:21Z
dc.date.issued2008-12-04T05:21:26Zen_US
dc.identifier.otherhs1292en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1698en_US
dc.description.abstract1. หลักการและเหตุผล ระบบราชการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านโครงสร้างและระบบงาน จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมขององค์กรร่วมด้วย จึงจะก่อให้เกิดผลในการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและแบบแผนปฏิบัติที่สืบมายาวนาน และต้องสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรใหม่ๆ ที่เอื้อต่อการทำงานให้บรรลุตามอุดมคติและภารกิจขององค์กร 2. เป้าหมาย เป็นรากฐานของการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนโดยยึดคุณธรรม ความดี เหตุผลและความถูกต้องทางวิชาการ 3.วัตถุประสงค์ มี 5 ข้อดังนี้ เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการราชการสาธารณสุข เพื่อสร้างวัฒนธรรมการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขมีวัฒนธรรมการตัดสินใจด้วยข้อมูลและความรู้ เพื่อส่งเสริมแบบแผนประเพณีที่ดีงามในสังคมสาธารณสุข เพื่อสร้างกลไกการทำงานการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 4.ปรัชญาและแนวคิด ก.วัฒนธรรม จำแนกได้เป็น 3 ระดับ คือ พฤติกรรมการแสดงออก ,ค่านิยม ทัศนคติ และวิธีคิด ,โลกทัศน์หรือกระบวนทัศน์อันเป็นฐานคติของวิธีคิด การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรจำเป็นต้องดำเนินการทั้งสามระดับอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว เพื่อให้ได้ผลระยะยาว จำเป็นต้องมีโครงสร้างหรือกลไกดำเนินการที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ข. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรสัมพันธ์เชื่อมโยงกับโครงสร้างองค์กร การปฏิรูปโครงสร้างและระบบงาน จึงจำเป็นต้องใส่ใจกับมิติของวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวโยงกับโครงสร้างด้วย ค. อำนาจเป็นมิติที่สำคัญของวัฒนธรรม อำนาจก่อตัวจากการอิงอาศัยวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับอำนาจ ผู้นำองค์กรคือผู้ใช้อำนาจในระบบบริหารจึงมีความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีธรรมาภิบาล ง. การเปลี่ยนแปลงให้ถึงโลกทัศน์หรือกระบวนทัศน์ (รากฐานของวัฒนธรรม) เริ่มจากการสร้างแม่แบบของความคิดใหม่ (Exemplar) ซึ่งเป็นตัวแทนกระบวนทัศน์หรือวัฒนธรรมใหม่ควบคู่ไปกับการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อให้แม่แบบของความคิดใหม่ถูกถ่ายทอดและเรียนรู้ ดังนั้นการสร้างตัวแบบและเวทีเพื่อการเรียนรู้ จึงมีความสำคัญต่อการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร 5. ยุทธศาสตร์หลัก มี 5 ข้อ ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเสริมสังคมคุณธรรมและระบบธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมต้นแบบทางวัฒนธรรมและกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างวัฒนธรรมการให้บริการที่มีคุณภาพ เคารพในคุณธรรมแห่งวิชาชีพ และเป็นระบบบริการที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเสริมขนบธรรมเนียมและแบบแผนประเพณีที่ดี และสร้างสรรค์ในสังคมราชการสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมราชการสาธารณสุข วัฒนธรรมราชการสาธารณสุขพัฒนาและปรับแก้มาจากเกณฑ์วัฒนธรรมการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลักคือวัฒนธรรมทั่วไป วัฒนธรรมเฉพาะเรื่อง มี 7 เรื่อง ดังนี้ วัฒนธรรมการต้อนรับเมื่อไปราชการ วัฒนธรรมการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ วัฒนธรรมการบริหารงานบุคคล (การแต่งตั้งโยกย้าย) วัฒนธรรมการใช้สรรพนาม คำ พฤติกรรมและการติดต่อสัมพันธ์ วัฒนธรรมการตั้งชื่อห้อง อาคาร สถานที่ราชการ วัฒนธรรมหลังออกราชการ- วัฒนธรรมการให้บริการแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการผลักดันและมีกลไกให้การสร้างเสริมวัฒนธรรมราชการสาธารณสุขเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและเกิดผลในทางปฏิบัติได้จริง ควรจัดตั้งเป็น“สำนักสร้างเสริมวัฒนธรรม” ขึ้นเป็นองค์กรในกำกับกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำงานสอดคล้องและประสานเชื่อมโยงกันอย่างบูรณาการร่วมกันกับการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่และโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข สำหรับเกณฑ์วัฒนธรรมราชการสาธารณสุขนั้น เพื่อนำไปสู่การบังคับใช้และมีผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เห็นควรสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบและประกาศใช้ให้เกิดผลจริงth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent540529 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.subjectการบริหารสาธารณสุขen_US
dc.subjectวัฒนธรรมองค์การen_US
dc.subjectระบบราชการen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.subjectระบบวิจัยสุขภาพ (Health Research System)th_TH
dc.titleรายงานการปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กรกระทรวงสาธารณสุขth_TH
dc.title.alternativeOganizational cultureen_US
dc.identifier.callnoWA20.5 ก941ร 2549en_US
dc.identifier.contactno49ข029en_US
dc.subject.keywordวัฒนธรรมราชการen_US
.custom.citationโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, Komatra Chuengsatiansup and คณะกรรมการปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กร กระทรวงสาธารณสุข. "รายงานการปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กรกระทรวงสาธารณสุข." 2008. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1698">http://hdl.handle.net/11228/1698</a>.
.custom.total_download158
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month2
.custom.downloaded_this_year3
.custom.downloaded_fiscal_year6

Fulltext
Icon
Name: hs1292.pdf
Size: 578.8Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record