Show simple item record

Institutional preparation and capacity building for Thailand's adoption of Clean Development Mechanism (CDM) Project

dc.contributor.authorสุธาวัลย์ เสถียรไทยth_TH
dc.contributor.authorSuthawan Sathirathaien_US
dc.contributor.authorสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมth_TH
dc.contributor.authorGovernance for Social Development and the Environment Instituteen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:21:54Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:44:49Z
dc.date.available2008-12-04T05:21:54Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:44:49Z
dc.date.issued2005en_US
dc.identifier.otherhs1181en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1757en_US
dc.description.abstractรายงานการวิจัย เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพและการวางยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการดำเนินโครงการ CDM” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสนอยุทธศาสตร์ในการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) ของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายและกรอบกติกาต่างๆ เพื่อที่จะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการเจรจาต่อรองในเรื่องต่างๆ และเป็นฐานการตัดสินใจเลือกโครงการที่จะก่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศโดยรวม โดยการศึกษาได้ใช้วิธีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ CDM ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนทบทวนและวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการของประเทศอุตสาหกรรมต่างๆ ผลการศึกษาพบว่าแม้การดำเนินโครงการ CDM จะก่อให้เกิดผลดีในแง่ที่ว่าประเทศไทยมีศักยภาพในด้านต่างๆ ที่เป็นโอกาสในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประทศ เป็นผลให้ประเทศไทยสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการได้มาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเงื่อนไขของพิธีสารเกียวโตที่กำหนดไว้ แต่ประเด็นสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงกรณีที่เราอาจต้องมีพันธกรณีในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต และการเสียโอกาสในด้านอื่นๆ หากเร่งรีบดำเนินโครงการ CDM ณ ขณะนี้โดยขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทางพื้นฐานที่จะนำไปสู่การคัดเลือกโครงการ CDM ที่จะให้มีการดำเนินการที่เหมาะสมและมีกรอบกติกาที่กำหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในใบรับรองหรือ CERs ระหว่างสิทธิของภาครัฐกับสิทธิของเจ้าของโครงการ CDM นอกจากนี้ กรอบกติกาดังกล่าวจะต้องสามารถทำให้กระบวนการในการดำเนินโครงการ CDM เป็นกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน มีความโปร่งใส มีกลไกในเชิงสถาบันที่สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้th_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent1771471 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectHealth Public Policy and Health Impact Assessmenten_US
dc.subjectHealth Lawen_US
dc.subjectEnvironmental Pollutionen_US
dc.subjectEnvironmental Healthen_US
dc.subjectนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพen_US
dc.subjectกฎหมายสาธารณสุขen_US
dc.subjectอนามัยสิ่งแวดล้อมen_US
dc.subjectสิ่งแวดล้อมเป็นพิษen_US
dc.subjectปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health: SDH)th_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการเพิ่มศักยภาพและการวางยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการดำเนินโครงการ CDMth_TH
dc.title.alternativeInstitutional preparation and capacity building for Thailand's adoption of Clean Development Mechanism (CDM) Projecten_US
dc.description.abstractalternativeResearch Title Institutional preparation and capacity building for Thailand’s adoption of Clean Development Mechanism (CDM) ProjectResearcher Suthawan Sathirathai, et al.Funding Health Systems Research InstituteYear 2004AbstractThe objective of the research report entitled “Institutional Preparation and Capacity Building for Thailand’s Adoption of Clean Development Mechanism (CDM) Project” is to present Thailand’s strategy for implementing the CDM project especially in the field of laws and regulations. This will be used as the main database for negotiations and a basis for decision-making concerning the selection of the projects for the benefit of the people and country. To carry out the study, the researchers organized fora for the exchange of views and knowledge on CDMs both in the public and private sectors. Other research methods used consist of the review and analysis of related laws as well as the collection of data on CDMs in industrialized countries. The outcome of the study shows that the implementation of CDM has enabled Thailand, which enjoys great potential for attracting foreign investments, to increase her capability of achieving sustainable development in line with the requirements of the Kyoto Protocol. Two main issues to be considered are, firstly, the fact that Thailand may have legally-binding targets for reducing greenhouse gas emissions in the future; secondly, the country may also lose other opportunities, should it expedite the implementation of CDM without careful consideration. It is therefore imperative to establish a basic guideline relating to the selection criteria for CDM projects to ensure that there are sound modalities and procedures as well as clear rules on the rights to issue Certified Emission Reductions (CERs) as far as national entities and CDM project owners are concerned. Besides, these rules should enhance the reliability and transparency of the CDM implementation process as well as provide the CDM process with institutional mechanisms to check the performance of related agencies and organizations.en_US
dc.identifier.callnoWA671 ส784ก 2548en_US
dc.identifier.contactno47ค042en_US
dc.subject.keywordClean Development Mechanism Projecten_US
.custom.citationสุธาวัลย์ เสถียรไทย, Suthawan Sathirathai, สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม and Governance for Social Development and the Environment Institute. "การเพิ่มศักยภาพและการวางยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการดำเนินโครงการ CDM." 2005. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1757">http://hdl.handle.net/11228/1757</a>.
.custom.total_download14
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month1
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year2

Fulltext
Icon
Name: hs1181.pdf
Size: 1.842Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record