Show simple item record

[Health Information System Development in Trang Province]

dc.contributor.authorมณฑา คันฉ่องen_US
dc.contributor.authorMontha Kanchongen_US
dc.contributor.authorทรงวุฒิ รวมการุณen_US
dc.contributor.authorจำเป็น ชาญชัยen_US
dc.contributor.authorอนันต์ ชูหอยทองen_US
dc.contributor.authorชัยพร จันทร์หอมen_US
dc.contributor.authorสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:22:07Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:45:12Z
dc.date.available2008-12-04T05:22:07Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:45:12Z
dc.date.issued1999en_US
dc.identifier.otherhs0373en_EN
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1787en_US
dc.description.abstractการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขจังหวัดตรัง ในการวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง มีระบบข้อมูล ข่าวสารสาธารณสุขที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขได้ โดยการพัฒนาระบบทะเบียนรายงาน พัฒนาและปรับบทบาทของบุคลากร พัฒนาการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ และพัฒนาการบริหารระบบข้อมูลข่าสารสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังทุกระดับ รวม 410 คน โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2538 ถึงเดือนเมษายน 2541 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือทะเบียนรายงานตามระบบเดิม บัญชีตรัง 1-6 รายงาน 120 ชนิด และที่จังหวัดได้จัดทำ/ปรับปรุงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า 1. การพัฒนาระบบทะเบียน/รายงาน สามารถลดทะเบียนและรายงานลงได้ ร้อยละ 54.5 และร้อยละ 68 ปรับข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุบันได้ทุกเดือน การนำไปใช้ประโยชน์ ผู้รับบริการได้รับบริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ลดการสูญเสียงบประมาณในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเวชภัณฑ์และไม่ใช่เวชภัณฑ์ ลดเวลาในการจัดเก็บ การรวบรวม และการจัดส่ง รายงานมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ 2. การพัฒนาและปรับบทบาทของบุคลากร พัฒนาด้านวิชาการและการวิจัยจนนำไปใช้ได้ 165 คน พัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับระบบและการใช้งาน 246 คน 3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ พัฒนาโปรแกรมใช้เอง 3 โปรแกรม และนำโปรแกรมจากส่วนกลางมาใช้ 5 โปรแกรม ทำให้ลดขั้นตอนจากการจัดเก็บ การรวบรวม และการจัดส่ง จาก 15 วันเป็น 5 วัน จัดทำรายงานสารสนเทศเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด 4. พัฒนาการบริหารระบบข้อมูลข่าวสาร มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขทุกระดับ จัดทำคลังข้อมูลแจกจ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลรวม สามารถปรับ ข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน อาสาสมัครมีส่วนร่วมในการรายงานข้อมูลพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงทุกเดือนen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent3028976 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectPublic Health Information Systemsen_US
dc.subjectManagement Information Systems -- Trangen_US
dc.subjectตรังen_US
dc.titleการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขจังหวัดตรังen_US
dc.title.alternative[Health Information System Development in Trang Province]en_US
dc.identifier.callnoW26.5 ม14ร 2542en_US
dc.subject.keywordระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขen_US
dc.subject.keywordระบบสารสนเทศen_US
dc.subject.keywordเทคโนโลยีสารสนเทศen_US
.custom.citationมณฑา คันฉ่อง, Montha Kanchong, ทรงวุฒิ รวมการุณ, จำเป็น ชาญชัย, อนันต์ ชูหอยทอง, ชัยพร จันทร์หอม and สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง. "การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขจังหวัดตรัง." 1999. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1787">http://hdl.handle.net/11228/1787</a>.
.custom.total_download118
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year5

Fulltext
Icon
Name: hs0373.pdf
Size: 2.238Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record