Show simple item record

The child-center's system, mechanism, effectiveness and efficiency for both public and private

dc.contributor.authorอุทุมพร จามรมานen_US
dc.contributor.authorUtumporn Chamornmanen_US
dc.contributor.authorจีระพันธุ์ พูลพัฒน์en_US
dc.contributor.authorโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาสถานเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทยen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:22:08Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:46:48Z
dc.date.available2008-12-04T05:22:08Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:46:48Z
dc.date.issued2544en_US
dc.identifier.otherhs0772en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1789en_US
dc.description.abstractระบบ กลไก และประสิทธิภาพ ของสถานเลี้ยงดูเด็กของภาครัฐ และเอกชนในระเทศไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไปคือ เพื่อศึกษาระบบ กลไกและประสิทธิภาพของสถานเลี้ยงดูเด็กของภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน และมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อศึกษาว่าระบบและกลไกในโรงเรียนอนุบาล/ศูนย์/สถานเลี้ยงดูเด็ก มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรือไม่ สถานศึกษาดังกล่าวของภาครัฐและเอกชนมีระบบ กลไก ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่างกันมากน้อยเพียงใด การวิจัยนี้มี 2 ระยะ ระยะแรกเป็นการสำรวจข้อมูลในระดับกว้าง ซึ่งสุ่มจากโรงเรียนอนุบาล/สถานเลี้ยงดูเด็ก/ศูนย์เด็กทั่วประเทศ ได้ 149 โรง ในจังหวัดต่างๆ 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น ชลบุรี และลพบุรี ทำการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานในกรุงเทพฯ 18 คน และผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล/สถานเลี้ยงดูเด็ก/ศูนย์เด็ก 149 คน สอบถามด้วยแบบสอบถาม ครู/ผู้ดูแลเด็ก 776 คน ผู้ปกครอง 2,073 คน ได้ผลสรุปเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการ ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ กลไก และผลดำเนินงาน ตลอดจนคุณภาพของเด็ก การรวบรวมข้อมูลระยะที่สอง เป็นการเจาะลึกเฉพาะ 19 โรง ใน 2 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ กับ ลพบุรี โดยรวบรวมข้อมูลด้านการเงินจากโรงเรียน สัมภาษณ์ผู้บริหาร 19 คน สอบถามด้วยแบบสอบถาม ครู/ผู้ดูแลเด็ก 195 คน และผู้ปกครอง 842 คน ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับระบบ กลไก ประสิทธิผล ค่าใช้จ่าย และ ประสิทธิภาพ ดังนี้ 1. ในภาพรวม ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน/สถานเลี้ยงดูเด็ก/ศูนย์เด็ก จำนวน 149 แห่งทั่วประเทศ พบว่า มีนโยบายและวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก ในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ลพบุรี และชลบุรี จะเน้นที่การเตรียมความพร้อม ส่วนที่กรุงเทพฯ และสงขลา จะเน้นที่การส่งเสริมพัฒนาการเป็นหลัก ในการจัดการเรียนการสอน ถ้าเป็นโรงเรียนอนุบาลจะอิงหลักสูตรของ สปช. หรือ สช. ใช้การรับเข้าไม่จำกัดจำนวน ยกเว้นที่จังหวัดลพบุรี การวัด-ประเมินผลใช้การสังเกตเป็นหลัก การแก้ปัญหาเด็กอาศัยความร่วมมือกับผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ขาดแคลนสื่อ อุปกรณ์ ยกเว้นจังหวัดสงขลา ในด้านจำนวนครู/ผู้ดูแลเด็กมีจำนวนเพียงพอแต่ขาดคุณภาพ ซึ่งจำนวนหนึ่งไม่ได้จบมาโดยตรงและยังคงมีปัญหาเรื่องการประสานกับชุมชน ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากครู/ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง พบว่า ครู/ผู้ดูแลเด็กมีลักษณะเด่นคือมีมนุษยสัมพันธ์ มีการเตรียมสอนและมีการสอนที่เป็นระบบ สิ่งที่เป็นปัญหาคือ จำนวนและคุณภาพของครูและผู้ดูแลเด็ก งบประมาณ และการสนับสนุนจากผู้บริหารและผู้ปกครอง 2. ในภาพย่อย 19 แห่ง สรุปได้ว่า (1) ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ กลไก และประสิทธิผล จากกรณีศึกษา 19 แห่ง มีผู้ให้ความคิดเห็นว่า 9 แห่ง (ร้อยละ 47.36) มีระบบ กลไก และประสิทธิผลดี (2) การเปรียบเทียบ ระบบ กลไก และประสิทธิผล ระหว่างโรงเรียน/สถานเลี้ยงดูเด็ก/ศูนย์เด็กของรัฐกับเอกชน สรุปได้ว่า ของเอกชนดีกว่ารัฐ โดยเป็นของเอกชน 6 ใน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 และของรัฐ 3 ใน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30 (3) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโรงเรียน/สถานเลี้ยงดูเด็ก/ศูนย์เด็กของรัฐกับเอกชน สรุปได้ว่า ของรัฐมีประสิทธิภาพมากกว่าของเอกชนen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent6857030 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectAge Groupsen_US
dc.subjectChild Day Care Centersen_US
dc.titleระบบกลไก และประสิทธิภาพของสถานเลี้ยงดูเด็กของภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยen_US
dc.title.alternativeThe child-center's system, mechanism, effectiveness and efficiency for both public and privateen_US
dc.description.abstractalternativeThe child-center’s system, mechanism, effectiveness and efficiency for both public and private. This research aimed to study the child-center’s system, mechanism, effectiveness and efficiency for both public and private. The research process included a survey of 149 child centers in 6 provinces, namely, Bangkok, Chiengmai, Songkhla, Khonkhaen, Chonburi, and Loburi. The questionnaire was constructed and sent to 776 teachers and teacher-assistants and 2,073 parents. The questions focused on the system, mechanism, effectiveness and efficiency of the centers. The survey results indicated the indept-interview of selected centers. Thus only 19 child-centers of 2 provinces namely, Bangkok and Loburi were chosen due to the complete information and cooperation. The indept-interview of 19 child-center’s administrators, 195 teachers and teacher-assistants and 842 parents were done. The results showed that:only 9 out of 19 selected centers were considered to have good system, mechanism and more effective.more private child-centers tended to have better system, mechanism and effectiveness than those of public ones (6 out of 9 private centers versus 3 out of 10 public centers)more public child-centers tend to have more efficiency than those of private ones.en_US
dc.identifier.callnoWS105.5 อ825ร 2544en_US
dc.subject.keywordChild-Centeren_US
dc.subject.keywordสถานเลี้ยงดูเด็กen_US
dc.subject.keywordสถานเลี้ยงดูเด็ก, ระบบen_US
dc.subject.keywordโรงเรียนอนุบาลen_US
dc.subject.keywordศูนย์เด็กen_US
.custom.citationอุทุมพร จามรมาน, Utumporn Chamornman, จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ and โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาสถานเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย. "ระบบกลไก และประสิทธิภาพของสถานเลี้ยงดูเด็กของภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย." 2544. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1789">http://hdl.handle.net/11228/1789</a>.
.custom.total_download63
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year3
.custom.downloaded_fiscal_year1

Fulltext
Icon
Name: hs0772.pdf
Size: 6.525Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record