Show simple item record

The evaluation of circumstances for choosing a health service unit on voluntary basis in 5 pilot provinces

dc.contributor.authorสุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์th_TH
dc.contributor.authorSuwat Chariyalertsaken_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:22:09Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:46:08Z
dc.date.available2008-12-04T05:22:09Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:46:08Z
dc.date.issued2547en_US
dc.identifier.otherhs1127en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1792en_US
dc.description.abstractในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 หมวด 1 สิทธิการรับบริการสาธารณสุข มาตรา 5 ระบุสิทธิการรับบริการสาธารณสุขของประชาชนที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และมาตรา 6 ได้กำหนดไว้ว่า บุคคลใดประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตรา 5 ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนต่อสำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานกำหนด เพื่อเลือกหน่วยบริการ เป็นหน่วยบริการประจำ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยให้คำนึงถึงความสะดวกและความจำเป็นของบุคคลเป็นสำคัญ จึงอาจกล่าวได้ว่า เนื้อหาของพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ มีเจตนาระบุไว้อย่างชัดเจนถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถเลือกหน่วยบริการประจำด้วยตนเองได้ตามที่ต้องการ แต่ทั้งนี้ได้เปิดช่องให้คณะกรรมการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกหน่วยบริการที่เหมาะสมได้โดยขอให้คำนึงถึงความสะดวกและความจำเป็นของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ ฉะนั้น การที่กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ตัดสินใจให้จังหวัดแพร่ สระบุรี สุรินทร์ สงขลา และเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ได้ริเริ่มทดลองดำเนินการโครงการนำร่องการให้ประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง (30 บาท รักษาทุกโรค) สามารถเลือกสถานบริการประจำโดยสมัครใจ ตามเกณฑ์ที่ทางสำนักงานที่รับผิดชอบของแต่ละจังหวัดกำหนดขึ้นในเดือนตุลาคม 2545 โดยกำหนดระยะเวลาให้ประชาชนสามารถติดต่อเพื่อขอเปลี่ยนสถานบริการหลักหรือรองที่ต้องการนานประมาณ 2-3 เดือน และได้เริ่มเปิดให้ประชาชนสามารถไปใช้บริการที่สถานบริการที่กำหนดได้ตั้งแต่ปลายปี 2545 ที่ผ่านมานั้นจนถึงปัจจุบัน จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการนำร่องฯ ดังกล่าวโดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 โครงการ สรุปข้อค้นพบที่สำคัญเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายและการบริหารโครงการ ฯ รูปแบบการให้เลือกสถานบริการสุขภาพที่พึงประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ดังนี้ 1. ความต้องการเปลี่ยนแปลงสถานบริการสุขภาพของประชาชน) มีแนวโน้มว่า ประชาชนประมาณร้อยละ 30-50 มีความคิดอยากจะเลือกเปลี่ยนสถานบริการสุขภาพใหม่หากหน่วยงานเปิดโอกาสให้เลือกสถานบริการได้ 2. รูปแบบการให้เลือกสถานบริการโดยสมัครใจที่พึงประสงค์ กรณีสถานบริการหลักควรเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเลือกสถานบริการหลักได้โดยสมัครใจ กรณีสถานบริการรอง ควรให้ ชุมชนในระดับตำบลหรือหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการกำหนดสถานบริการรองที่ชุมชนต้องการ 3. การบริหารโครงการให้เลือกสถานบริการโดยสมัครใจ การบริหารโครงการฯควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบวิธีการให้เลือกสถานบริการจากส่วนกลางโดยทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้แต่ละพื้นที่สามารถนำหลักเกณฑ์เหล่านี้ไปปรับให้เข้ากับสภาพของพื้นที่และทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม การประชาสัมพันธ์โครงการฯ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติควรจะเป็นผู้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการขยายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิเลือกสถานบริการโดยสมัครใจในระดับประเทศ ผ่านช่องทางของสื่อต่าง ๆ ที่สามารถทำได้จากส่วนกลาง ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการลงทะเบียน ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะจากการดำเนินงานในโครงการนำร่อง ฯ ทั้ง 5 จังหวัดในช่วงที่ผ่านมา ค่อนข้างจะมีปัญหากับระบบเชื่อมต่อของฐานข้อมูลเพื่อการออกบัตรทองใหม่ให้แก่ประชาชน ทำให้ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบสิทธิและการเปลี่ยนสถานบริการ ควรกำหนดวิธีการที่ชัดเจนและการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลในการเลือกสถานบริการใหม่ รวมไปถึงการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพที่ซ้ำซ้อนกับระบบประกันอื่น ๆ เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง น่าจะได้ทำไปพร้อมกันด้วยth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectHealth Facilitiesen_US
dc.subjectHealth Servicesen_US
dc.subjectHealth Behavioren_US
dc.subjectHealth Service Systemen_US
dc.subjectระบบบริการสุขภาพen_US
dc.subjectพฤติกรรมสุขภาพen_US
dc.subjectอนามัย, บริการen_US
dc.subjectการบริการสาธารณสุขen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleสถานการณ์การดำเนินงานของ 5 จังหวัดนำร่องที่กำหนดให้ผู้รับบริการเลือกสถานพยาบาลได้โดยสมัครใจth_TH
dc.title.alternativeThe evaluation of circumstances for choosing a health service unit on voluntary basis in 5 pilot provincesen_US
dc.description.abstractalternativeThe National Health Security Law of B.E. 2545, in Chapter 1 stated that the right to receive public health service is assured and in section 5 the people’s right are indicated to receive an efficient public health service of high quality. In section 6 it is stated that people, who intend to use their rights according section 5, must submit an application for registration to the unit or office, which they want to choose for their regular health service: The unit they want to choose had been identified by the National Health Security Office. Those who are registered must comply with regulation procedures and conditions defined by the Local Health Committee. Convenience and needs of individual’s will be considered. It is obvious that the Act intends to open an opportunity for people to make use of their rights for universal health care coverage and that they can choose where to receive regular health services according to their needs and convenience. But there is still the opportunity of the Committee as well as the respective unit to define by themselves proper criteria and condition which health service unit should be chosen based on the convenience and needs of a given individual. The Ministry of Public Health and the National Health Security Office decided to conduct a pilot project which did allow people to make use of the right within the universal health care coverage scheme, also named 30-baht scheme (golden card), to choose their regular health care unit by themselves on a voluntary basis. The project was conducted in the provinces Prae, Saraburi, Surin, Songkla and the Pravej district of Bangkok Metropolitan. The corresponding offices in each province issued a regulation in October 2545 by defining the period of 2-3 months while the people could contact the offices in case they want to change the main or sub-main health service unit they previously had been allocated to, to select another one according to their needs. At the start of the project people were allowed to use the services at the defined health service unit since late 2545 up to present. This study project was divided into 4 sub-projects for the purpose of monitoring and evaluating. The main results and significant findings are summarized and concluded in this report. Recommendations are made for policy formulation and project management. The model tested, in which the people could choose the health service units according to their needs will provide guidelines for consideration of the National Health Security Office and related units or organizations at local level. 1. The needs of people to change the health service unit 2. Model for choosing the health service unit on a voluntary basis Main health service unit3. Project management of the rights of people to choose health service units on a voluntary basis Project managementen_US
dc.identifier.callnoWX27 ก218ค [2547]en_US
dc.identifier.contactno46ค055en_US
dc.subject.keywordChoosing a health service uniten_US
dc.subject.keywordการเลือกสถานพยาบาลen_US
dc.subject.keywordสถานบริการสุขภาพen_US
dc.subject.keywordการใช้สิทธิบัตรทองen_US
dc.subject.keywordการไม่ใช้สิทธิบัตรทองen_US
.custom.citationสุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ and Suwat Chariyalertsak. "สถานการณ์การดำเนินงานของ 5 จังหวัดนำร่องที่กำหนดให้ผู้รับบริการเลือกสถานพยาบาลได้โดยสมัครใจ." 2547. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1792">http://hdl.handle.net/11228/1792</a>.
.custom.total_download19
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year1

Fulltext
Icon
Name: hs1127.pdf
Size: 1.104Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record