Show simple item record

Health Promotion System in Middle Aged Women

dc.contributor.authorสุกัญญา ปริสัญญกุลth_TH
dc.contributor.authorSukanya Parisanyakulen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:22:18Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:40:27Z
dc.date.available2008-12-04T05:22:18Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:40:27Z
dc.date.issued2543en_US
dc.identifier.otherhs0862en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1812en_US
dc.description.abstractการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บริการสุขภาพสำหรับสตรีวัยกลางคนของสถานบริการต่างๆ ในภาครัฐและเอกชนในภาคเหนือ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตในสถานการณ์ต่างๆ กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้รับริการจำนวน 76 คน และผู้ให้บริการจำนวน 20 คน ศึกษาในสถานบริการสุขภาพของรัฐบาลและเอกชน ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และตรวจสอบโดยวิธีสามเส้า (triangulation) ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ คลินิกส่งเสริมสุขภาพเฉพาะสตรีวัยกลางคนนี้ ในโรงพยาบาลของภาครัฐบาลมีจำนวนน้อยและต่ำกว่าเป้าหมาย สถานบริการบางแห่งไม่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีวัยกลางคนมีทางเลือกในการดูแลตนเอง เน้นระบบพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้แล้วสถานบริการส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมในการให้บริการทั้งด้านสถานที่และบุคลากร ตัวบุคลากรเองยังขาดความรู้ที่ทันสมัย และไม่ค่อยมีแนวทางที่เป็นมาตรฐานชัดเจนในการให้บริการ ในมุมมองของผู้รับบริการมักจะมองสุขภาพในแง่ร่างกายเป็นอันดับแรก ในแง่มุมอื่นนอกจากร่างกาย ได้แก่ จิตใจ อารมณ์ และสังคม เมื่อพิจารณาถึงการรับรู้ต่อสุขภาพของตนเองในวันนี้ สตรีส่วนใหญ่จะให้ความเห็นตรงกันว่าเข้าสู่วัยเสื่อม ในการเข้ารับบริการส่วนใหญ่ได้รับการบอกต่อๆ กันของผู้รับบริการ บางรายได้รับคำแนะนำจากบุคลากรสุขภาพ ผู้นำชุมชนและสื่อมวลชนอื่นๆ เหตุผลที่เข้ารับบริการเนื่องจากอาการไม่สุขสบายเกิดจากอาการหมดระดู และสตรีบางรายเคยใช้ยาคุมกำเนิดมา จึงต้องการมาคลินิกเพื่อขอรับการรักษาด้วยฮอร์โมนต่อเนื่อง สำหรับสตรีที่ได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนทุกคนให้ข้อมูลว่า อาการไม่สุขสบายต่างๆ ทุเลาลง อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่มีความกังวลว่าการใช้ฮอร์โมนเป็นระยะเวลานานๆ จะก่อให้เกิดผลเสีย โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม และมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ และให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการให้บริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และต้องการให้มีการปรับปรุงการให้บริการในแง่การให้คำปรึกษาแนะนำ และการจัดกลุ่มสนทนา รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ดังนั้น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ควรมีบริการส่งเสริมสุขภาพสำหรับสตรีวัยนี้โดยทั่วไปในสถานบริการของภาครัฐบาลทุกระดับของโรงพยาบาล รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนในการให้บริการควรเน้นการให้บริการแบบองค์รวม (Holistic care) โดยคำนึงถึงภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้แก่ การใช้สมุนไพร พิธีกรรมตามความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา ซึ่งทำให้เกิดขวัญและกำลังใจ และไม่มีผลลบต่อสุขภาพ ผู้ให้บริการควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการส่งเสริมสุขภาพ มีการให้ข้อมูลความรู้อย่างถูกต้องและเพียงพอ ภาครัฐควรจัดสื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent17418199 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectสุขภาพทางเลือกen_US
dc.subjectการส่งเสริมสุขภาพen_US
dc.subjectสตรีวัยกลางคนen_US
dc.subjectสตรีวัยกลางคน -- ภาคเหนือen_US
dc.subjectการบริการสุขภาพ (Health Service Delivery)th_TH
dc.titleระบบบริการส่งเสริมสุขภาพในสตรีวัยกลางคนth_TH
dc.title.alternativeHealth Promotion System in Middle Aged Womenen_US
dc.identifier.callnoWB50 ส739ร 2543en_US
dc.identifier.contactno42ค020en_US
.custom.citationสุกัญญา ปริสัญญกุล and Sukanya Parisanyakul. "ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพในสตรีวัยกลางคน." 2543. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1812">http://hdl.handle.net/11228/1812</a>.
.custom.total_download117
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year3

Fulltext
Icon
Name: hs0862.pdf
Size: 3.466Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record