Show simple item record

The study of healthy Thai indicators

dc.contributor.authorพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์th_TH
dc.contributor.authorPorapan Punyaratabandhuen_US
dc.contributor.authorอังสนา บุญธรรมth_TH
dc.contributor.authorมันทนา ประทีปะเสนth_TH
dc.contributor.authorชนินทร์ เจริญกุลth_TH
dc.contributor.authorกุลยา นาคสวัสดิ์th_TH
dc.contributor.authorชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัยth_TH
dc.contributor.authorAngsana Boonthumen_US
dc.contributor.authorMantana Pratipasenen_US
dc.contributor.authorChanin Chareonkulen_US
dc.contributor.authorKulaya Narksawaten_US
dc.contributor.authorChalerat Direkwatanachaien_US
dc.contributor.authorมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์en_US
dc.contributor.authorMahidol University. Faculty of Public Healthen_US
dc.contributor.authorมหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีen_US
dc.contributor.authorMahidol University. Faculty of Medicine at RamaThibodi Hospitalen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:22:26Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:18:18Z
dc.date.available2008-12-04T05:22:26Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:18:18Z
dc.date.issued2005en_US
dc.identifier.otherhs1211en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1824
dc.descriptionชื่อหน้าปก : รายงานผลการวิจัยการศึกษาเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดีth_TH
dc.description.abstractการศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดี มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการสร้างภาพลักษณ์ของคนไทยที่มีสุขภาพดีพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และพฤติกรรมที่จะนำไปสู่การมีสุขภาวะในช่วงอายุต่อๆไปด้วยรวมทั้งการพัฒนาเครื่องชี้วัดที่จะวัดคุณสมบัติเหล่านี้ด้วย การพัฒนาได้เริ่มจากการศึกษาปัญหาสุขภาพที่สำคัญในแต่ละกลุ่มอายุของคนไทย ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของปัญหาและปัจจัยคุ้มครองซึ่งได้สร้างเป็นเกณฑ์และเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดีตามอายุและเพศ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนสภาวะสุขภาพด้วย จากนั้นขอความเห็นและข้อแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องรวม 32 ท่าน รวมทั้งเสนอต่อกลุ่มต่างๆในชุมชน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มแม่บ้าน, ผู้นำชุมชน ฯลฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และนำมารวบรวมเป็นเกณฑ์และเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดีในกลุ่มอายุตั้งแต่ วัยทารกและก่อนวัยเรียน (0-5 ปี) วัยเรียน (6-12 ปี) วัยรุ่น (13-18 ปี) วัยทำงาน (19-59 ปี) และวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการมีสุขภาพดี คือคู่ครอง ครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทำงานและชุมชน ได้นำเครื่องชี้วัดไปทดสอบความแม่นตรง และความเชื่อถือได้ พบว่าสามารถให้ความแม่นตรงในด้าน Content และ Constructed validity และมีความเชื่อถือได้อยู่ในระดับ 0.8 – 0.9 จากนั้นได้ปรับเครื่องชี้วัดเป็นแบบสอบถามเพื่อนำไปประเมินสุขภาวะของประชากรในจังหวัด 4 ภาคของประเทศไทย คือ กรุงเทพมหานคร, น่าน, สระแก้ว, อำนาจเจริญ และยะลา รวมประชากรที่สำรวจ 13,803 คน ใน 3919 ครอบครัว ผลการสำรวจในภาพรวมแสดงให้เห็นว่าประชาชนไทยในทุกกลุ่มอายุมีสุขภาพด้านกายภาพรวมทั้งการได้รับบริการตรวจรักษาอยู่ในระดับใช้ได้ แต่ระดับสติปัญญา (IQ) ในเด็กนักเรียนประมาณครึ่งหนึ่ง ยังอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน นอกจากนี้ด้านพฤติกรรมอนามัย และพฤติกรรมที่ลดความเสี่ยงจากอุบัติภัย ยังมีประชากรในสัดส่วนที่น้อย (ร้อยละ 30 – 40) ที่ปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ด้านความฉลาดทางอารมณ์มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบ ความพอใจในชีวิต และความสุขสงบทางใจ ในเด็กก่อนวัยเรียน (3 ขวบขึ้นไป) มีประมาณร้อยละ 30 ที่เริ่มใช้ความรุนแรงคือการรังแกเพื่อนและทำร้ายสัตว์ต่างๆ เป็นประจำซึ่งสอดคล้องกับครอบครัวร้อยละ 40 ที่ยอมรับว่ามีการใช้ความรุนแรงทางวาจาหรือทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันอยู่ ในโรงเรียนมีการสอนทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา การปฏิเสธโดยไม่ใช้ความรุนแรงเพียงร้อยละ 58.8 ของโรงเรียนทั้งหมด ในสถานที่ทำงานมีเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ร้านค้าในสถานที่นั้นๆไม่จำหน่ายบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับชุมชนด้านกายภาพ เช่นถนน สาธารณูปโภคมีความครอบคลุม ร้อยละ 80 ขึ้นไป แต่ที่ยังพบน้อยคือระบบป้องกันอุบัติภัย การรักษาความปลอดภัยและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจร่วมกันของชุมชน ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่า เครื่องชี้วัดเหล่านี้สามารถแสดงสถานะสุขภาพในทางบวกของชุมชนได้ในระดับหนึ่งแต่ยังต้องการการศึกษาวิจัยต่อไปถึงความสามารถในการทำนายสุขภาพ (Predictive validity) และการปรับการวัดให้เป็นเชิงองค์รวมมากขึ้น นอกจากนี้กลุ่มผู้วิจัยยังได้ปรับเครื่องชี้วัดให้สั้นและง่ายขึ้นเหมาะสำหรับการใช้โดยประชากรหรือองค์กรชุมชนเพื่อประเมินสุขภาวะได้ด้วยตนเองth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.description.sponsorshipองค์การอนามัยโลกen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectHealth Behavioren_US
dc.subjectHealth Surveysen_US
dc.subjectHealth Status Indicatorsen_US
dc.subjectพฤติกรรมสุขภาพen_US
dc.subjectอนามัย, สุขภาพen_US
dc.subjectระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health Information Systems)th_TH
dc.titleการศึกษาเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดีth_TH
dc.title.alternativeThe study of healthy Thai indicatorsen_US
dc.identifier.callnoWA900 พ246ก 2548en_US
dc.identifier.contactno45ค027en_US
dc.subject.keywordHealthy Thai Indicatorsen_US
dc.subject.keywordDevelop indicators for healthy Thaien_US
dc.subject.keywordคนไทยสุขภาพดีen_US
dc.subject.keywordการพัฒนาเครื่องชี้วัดen_US
.custom.citationพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์, Porapan Punyaratabandhu, อังสนา บุญธรรม, มันทนา ประทีปะเสน, ชนินทร์ เจริญกุล, กุลยา นาคสวัสดิ์, ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย, Angsana Boonthum, Mantana Pratipasen, Chanin Chareonkul, Kulaya Narksawat, Chalerat Direkwatanachai, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์, Mahidol University. Faculty of Public Health, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี and Mahidol University. Faculty of Medicine at RamaThibodi Hospital. "การศึกษาเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดี." 2005. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1824">http://hdl.handle.net/11228/1824</a>.
.custom.total_download217
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month1
.custom.downloaded_this_year12
.custom.downloaded_fiscal_year1

Fulltext
Icon
Name: hs1211.pdf
Size: 2.658Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record