Show simple item record

Public Participation and health impact assessment in renewable energy development : The case of rice husk power plant project in Nakorn Sawan and Singh Buri province

dc.contributor.authorศุภกิจ นันทะวรการth_TH
dc.contributor.authorSupakit Nantaworakhanen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:22:37Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:42:51Z
dc.date.available2008-12-04T05:22:37Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:42:51Z
dc.date.issued2549en_US
dc.identifier.otherhs1311en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1847en_US
dc.descriptionรายงานการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการพัฒนาพลังงานทางเลือก: กรณีศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าแกลบ ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ และโครงการโรงไฟฟ้าแกลบ ต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงห์บุรีen_US
dc.description.abstractการพัฒนาระบบไฟฟ้าที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพในด้านต่างๆ ต่อชุมชนท้องถิ่น ทําให้โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ได้รับการต่อต้านและเป็นสาเหตุสําคัญของความขัดแย้งในสังคมไทย การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็นทางออกที่สําคัญของปัญหาผลกระทบทางสุขภาพต่างๆ เพราะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กและมีผลกระทบน้อยกว่า ทางสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ดําเนินมาตรการสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยนําเงินจากกองทุนฯ มาสนับสนุนราคารับซื้อไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 5 ปีและมีการคัดเลือกโดยวิธีการประมูลขอรับการสนับสนุน การศึกษาในครั้งนี้เลือกกรณีศึกษาที่ผ่านการประมูล แต่มีการคัดค้านโดยประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าแกลบของบริษัทเอทีไบโอพาวเวอร์จํากัด ใน 2 พื้นที่คือ ตําบลน้ำทรง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์และตําบลโพกรวม อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจโครงการ ทางโครงการวิจัยเสนอให้ทางเจ้าของโครงการเปิดเผยร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบร่วมกันของสาธารณะ (Public Review) ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี หลังจากนั้นจึงจัดกระบวนการพูดคุยกับชุมชนทั้งฝ่ายที่สนับสนุน และฝ่ายคัดค้านโครงการ ในช่วงเดือนธันวาคม 2545 - กุมภาพันธ์ 2546 โดยครอบคลุมประเด็นผลกระทบและผลประโยชน์ในแต่ละประเด็น แล้วนํามาเปรียบเทียบกับข้อมูลในร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อมูลที่ทางโรงไฟฟ้าชี้แจงในเวทีต่างๆ เพื่อจัดทํารายงานการประมวลข้อคิดเห็นของประชาชน (Public Scoping) สําหรับแต่ละกรณีศึกษา แล้วจึงมีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการจัดเวทีเชิงนโยบายร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในด้านผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกับแต่ละกลุ่มในแต่ละพื้นที่ ช่วยทําให้ชาวบ้านฝ่ายสนับสนุนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้า ในขณะที่ฝ่ายคัดค้านก็มีความเข้าใจชัดเจนมากขึ้น ถึงผลประโยชน์ของโครงการและเหตุผลของฝ่ายสนับสนุนth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent1061386 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยสาธารณสุขen_US
dc.subjectEnvironment Healthen_US
dc.subjectการประเมนผลกระทบทางสุขภาพen_US
dc.subjectอนามัยสิ่งแวดล้อมen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.subjectปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health: SDH)th_TH
dc.titleการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการพัฒนาพลังงานทางเลือก : กรณีศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าแกลบ ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ และโครงการโรงไฟฟ้าแกลบ ต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงห์บุรีth_TH
dc.title.alternativePublic Participation and health impact assessment in renewable energy development : The case of rice husk power plant project in Nakorn Sawan and Singh Buri provinceen_US
dc.identifier.callnoWA754 ศ677กม 2549en_US
dc.identifier.contactno46ค058en_US
dc.subject.keywordHealth Impact Assessmenten_US
dc.subject.keywordrice husk power planten_US
dc.subject.keywordการมีส่วนร่วมen_US
dc.subject.keywordการประเมินผลen_US
dc.subject.keywordผลกระทบทางสุขภาพen_US
dc.subject.keywordพลังงานทางเลือกen_US
dc.subject.keywordโรงไฟฟ้าแกลบen_US
.custom.citationศุภกิจ นันทะวรการ and Supakit Nantaworakhan. "การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการพัฒนาพลังงานทางเลือก : กรณีศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าแกลบ ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ และโครงการโรงไฟฟ้าแกลบ ต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี." 2549. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1847">http://hdl.handle.net/11228/1847</a>.
.custom.total_download90
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year5
.custom.downloaded_fiscal_year2

Fulltext
Icon
Name: hs1311.pdf
Size: 905.9Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record