Show simple item record

Economic Crisis and Its impact on Health Manpower Development

dc.contributor.authorอำพล จินดาวัฒนะen_US
dc.contributor.authorAmphon Jindawatthanaen_US
dc.contributor.authorสุรณี พิพัฒน์โรจนกมลen_US
dc.contributor.authorณิชากร ศิริกนกวิไลen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:22:57Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:48:36Z
dc.date.available2008-12-04T05:22:57Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:48:36Z
dc.date.issued2542en_US
dc.identifier.otherhs0509en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1895en_US
dc.description.abstractผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจต่อการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารเป็นหลักร่วมกับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นำเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนา วิเคราะห์ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจต่อการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ ผลกระทบทั่วไป สัดส่วนงบประมาณด้านกำลังคนของภาครัฐ เพิ่มจากร้อยละ 32.6 ในปี 2540 เป็นร้อยละ 42.3 ในปี 2542 และของกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มจากร้อยละ 34.0 ในปี 2540 เป็นร้อยละ 46.0 ในปี 2542 เกิดปรากฏการณ์สมองไหลจากภาคเอกชนสู่ภาครัฐสถานบริการด้านสุขภาพภาคเอกชนลดการจ้างกำลังคนด้านสุขภาพลงอย่างมากผลกระทบต่อนโยบายและแผนกำลังคนด้านสุขภาพ ตั้งแต่ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2537) รัฐบาลมีนโยบายลดขนาดกำลังคนภาครัฐอยู่แล้ว โดยให้กระทรวงสาธารณสุขลดการผลิตนักเรียนทุนลงเหลือไม่เกินร้อยละ 25 จากที่เคยผลิตอยู่เดิม เมื่อสิ้นแผนฯ8 แต่กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้ลดการผลิต เนื่องจากมีความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพสูงมาก เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ กระทรวงสาธารณสุขปรับแผนลดการผลิตนักเรียนทุนโดยในปี 2542 ลดเหลือร้อยละ 44.3 จากที่เคยรับในปี 2541 และปรับลดอีกตลอดแผนฯ 8รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับนโยบายปฏิรูประบบราชการเข้มงวดมาตรการลดขนาดกำลังคนภาครัฐ เข้มงวดมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านกำลังคนภาครัฐ ให้ตรึงการใช้กรอบอัตรากำลังเดิมไปจนถึงปี 2544 มีการกำหนดเงื่อนไขในการกู้เงินจากต่างประเทศ ให้ศึกษาปัญหาอุปสรรคต่อการกระจายกำลังคนด้านสุขภาพไปสู่ชนบท เพื่อดำเนินการแก้ไขเรื่องนี้ด้วย 3. ผลกระทบต่อการผลิตกำลังคนด้านสุขภาพ เกิดปัญหาความไม่ลงรอย(mismatching) ระหว่างการผลิตนักศึกษาคู่สัญญา รัฐบาล(แพทย์ทันตแพทย์ เภสัชกร) และนักเรียนทุนของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับเข้าศึกษาแล้วกว่า 35,000 คน ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการหรือไม่อย่างไร เนื่องจากรัฐบาลออกมาตรการเข้มงวด(ตามข้อ 2.2) กระทรวงสาธารณสุขปรับแผนลดการผลิตนักเรียนทุนลงชัดเจน โดยหันไปให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาต่อเนื่องและการพัฒนากำลังคนที่มีอยู่เดิมมากขึ้น การผลิตของหน่อยงานอื่นเช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น มีการปรับลดการผลิตนักเรียนทุนทำนองเดียวกัน ส่วนการผลิตของทบวงมหาวิทยาลัยและของภาคเอกชนยังคงเป็นไปตามแผนเดิมไม่มีการปรับลดผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพผลกระทบต่อกระทรวงสาธารณสุข(ดูข้อ 1.1 และ3.1) ผลกระทบต่อการจ่ายค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่กำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข มีกระทบบ้างแต่ไม่รุนแรง ส่วนใหญ่เป็นไปในทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงิน เช่น การยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนซ้ำซ้อน การเข้มงวดหลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆเป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่กระทบต่อการทำงานของกำลังคนในชนบทเมื่อมีการไหลกลับของกำลังคนด้านสุขภาพบางสาขาจากภาคเอกชนสู่กระทรวงสาธารณสุขอาจมีผลทำให้เกิดการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านกำลังคนอย่างไม่ตรงจุดคือ เพิ่มกำลังคนในเมืองแทนที่จะเพิ่มกำลังคนในชนบท งบประมาณสำหรับใช้ในการพัฒนากำลังคนระหว่างประจำการลดลง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพื่อการพัฒนากำลังคนเข้มงวดมากขึ้น แต่ก็ไม่ถึงขั้นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากำลังคน 4.5 จากการสำรวจกรณีศึกษา พบว่าการใช้และการพัฒนากำลังคนของกระทรวง สาธารณสุขได้รับผลกระทบบ้างแต่น้อยมาก ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเอกชน ได้ รับผลกระทบรุนแรงและกว้างขวาง มีการใช้มาตรการต่างๆเช่น เลิกจ้าง ลดเวลา ทำงาน ลดค่าตอบแทน ระงับการพัฒนาระหว่างประจำการ เป็นต้นen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันพระบรมราชชนกen_US
dc.subjectHealth Manpoweren_US
dc.subjectการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพen_US
dc.titleผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจต่อการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพen_US
dc.title.alternativeEconomic Crisis and Its impact on Health Manpower Developmenten_US
dc.identifier.callnoW76 อ221ผ 2542en_US
dc.subject.keywordวิกฤติเศรษฐกิจen_US
dc.subject.keywordกำลังคนด้านสุขภาพen_US
dc.subject.keywordการบริหารกำลังคนen_US
dc.subject.keywordนโยบายและแผนกำลังคนen_US
dc.subject.keywordการผลิตและการกระจายกำลังคนen_US
dc.subject.keywordการใช้กำลังคนen_US
dc.subject.keywordการพัฒนากำลังคนen_US
.custom.citationอำพล จินดาวัฒนะ, Amphon Jindawatthana, สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล and ณิชากร ศิริกนกวิไล. "ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจต่อการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ." 2542. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1895">http://hdl.handle.net/11228/1895</a>.
.custom.total_download163
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year11
.custom.downloaded_fiscal_year0

Fulltext
Icon
Name: hs0509.pdf
Size: 5.372Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record