Show simple item record

รูปแบบและการบริหารจัดการสถาบันวิจัยสุขภาพในมหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมงานวิจัยสุขภาพของคนไทย

dc.contributor.authorสุทธิลักษณ์ สมิตะสิริth_TH
dc.contributor.authorSuttilak Smitasirien_US
dc.contributor.authorประสิทธิ์ ลีระพันธ์th_TH
dc.contributor.authorสุพัตรา อติโพธิth_TH
dc.contributor.authorPrasit Leerapanen_US
dc.contributor.authorS. Atibodhien_US
dc.contributor.authorคณะทำงานสหสาขาวิชาการ (Multi-disciplinary Taskforce)en_US
dc.contributor.authorสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.contributor.authorHealth Systems Research Instituteen_EN
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:23:05Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:47:49Z
dc.date.available2008-12-04T05:23:05Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:47:49Z
dc.date.issued2546en_US
dc.identifier.otherhs1016en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1911en_US
dc.descriptionชื่อหน้าปก "การรวมพลังเพื่อการพัฒนาองค์การและกลไกระบบวิจัยสุขภาพแห่งชาติ (สถาบันวิจัยสุขภาพ)en_US
dc.description.abstractในปัจจุบันรัฐเห็นความสำคัญของการศึกษาวิจัยสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน ลดการสูญเสียทรัพยากรที่ไม่จำเป็นและเป็นโอกาสในการสร้างสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ จึงได้จัดให้มีโครงสร้างของระบบวิจัยสุขภาพแห่งชาติขึ้น สถาบันวิจัยสุขภาพในมหาวิทยาลัยถือเป็นฐานกำลังสำคัญของระบบวิจัยสุขภาพดังกล่าว การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายในการแสวงหาแนวทางเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถาบันวิจัยสุขภาพในมหาวิทยาลัย โดยการศึกษาจากเอกสาร ระดมความคิดภาคีที่เกี่ยวข้อง ทบทวนสังเคราะห์รูปแบบและการบริหารจัดการของตัวแทนสถาบันวิจัยสุขภาพ จำนวน 6 สถาบันในมหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า รัฐควรจัดให้มีกระบวนการพัฒนาสถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน โดยจัดให้มีการลงทุนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ องค์กร และทรัพยากรมนุษย์ ในการพัฒนานี้ควรให้ความสำคัญต่อความสามารถในการปรับตัว และความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนภาวะผู้นำในสถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัย สำหรับแนวทางในการพัฒนาเสนอให้รัฐพิจารณาเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้ง เครือข่ายองค์กรการวิจัยสุขภาพแห่งชาติ ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัย ตลอดจนองค์กรการวิจัยอื่นไปจนถึงองค์กรขนาดเล็กที่สุดในระดับครอบครัว เพื่อก่อให้เกิดวิวัฒนาการขององค์กรการวิจัยสุขภาพที่เข้มแข็ง ส่งเสริมรูปแบบและการบริหารจัดการ องค์กรวิจัยที่มีความหลากหลาย มีความคล่องตัวสูง โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลที่ดี สนับสนุนการแสวงหา สร้าง รักษา พัฒนาบุคลากรในทุกระดับทั้งด้านวิชาการ และการบริหารงาน สร้างกระแสวัฒนธรรม “สังคมไทยให้ความสำคัญต่อความรู้ในการพัฒนา สุขภาพ” โดยให้ความสำคัญต่อการสื่อสารเชิงรุกกับภาคีที่เกี่ยวข้องทุกระดับอย่างมี ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการวิจัยและการพัฒนางานวิจัยสุขภาพอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectHealth Services Researchen_US
dc.subjectสุขภาพ, วิจัยen_US
dc.subjectวิจัย--บริหาร--ไทยen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.subjectระบบวิจัยสุขภาพ (Health Research System)th_TH
dc.titleรูปแบบและการบริหารจัดการสถาบันวิจัยสุขภาพในมหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมงานวิจัยสุขภาพของคนไทยth_TH
dc.title.alternativeA study of organizational models and management aspects of health research institutes in Thai universities and development approaches to promote quality health research for the populationsen_US
dc.title.alternativeการรวมพลังเพื่อการพัฒนาองค์กรและกลไกระบบวิจัยสุขภาพแห่งชาติ(สถาบันวิจัยสุขภาพ)en_US
dc.description.abstractalternativepresent, research to improve and promote health as well as well being of the populations, to reduce unnecessary health expenses, and to increase national economic opportunities in health related markets, has become a notable national health policy of the Royal Thai Government (RTG). Discussions and debates are thus going on about an appropriate structure of the future National Health System Research. Within this structure, health research institutes in universities are hypothesized to be an important foundation of the system. The purpose of this study is to identify ways and means to support and strengthen health research institutes in Thai universities. Document research, group discussions, a reflection technique and case studies (six health research institutes in Mahidol University and Chulalongkorn University) were adopted.Results indicate that it is necessary for the RTG to urgently draw up a road map to systematically strengthen health research institutes in universities. Action is needed in terms of significant investments in economic means, organization and human resources. An ability to adjust to changes, change management skills and leadership in health research institutes in universities, are identified as essential elements in this development process.Key development strategy is a proposal to the RTG to set up a National Network of Health Research Institutes (NNHRI), which consists of health research institutes at many levels, including those in universities, as well as families, the smallest units in society. Proposed objectives for NNHRI are: to systematically support and strengthen health research institutes in the country, to promote diversity in organizational structures and management styles leading to effective performances and good governance in health research institutes, to support proactive human resource development in both technical and management skills at all levels, to create a culture -- “Knowledge is important for health development in Thai society”-- by giving priority to effective and sustained stakeholder communication to empower health research institutes and to elevate efficiency and sustainability of health research development in Thailand.en_US
dc.identifier.callnoQ180 ส776ร 2546en_US
dc.identifier.contactno46ค044en_US
dc.subject.keywordHealth Research Institutesen_US
dc.subject.keywordOrganizational Modelsen_US
dc.subject.keywordOrganizational Managementen_US
dc.subject.keywordสถาบันวิจัยสุขภาพen_US
dc.subject.keywordรูปแบบen_US
dc.subject.keywordการบริหารจัดการen_US
.custom.citationสุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ, Suttilak Smitasiri, ประสิทธิ์ ลีระพันธ์, สุพัตรา อติโพธิ, Prasit Leerapan, S. Atibodhi, คณะทำงานสหสาขาวิชาการ (Multi-disciplinary Taskforce), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข and Health Systems Research Institute. "รูปแบบและการบริหารจัดการสถาบันวิจัยสุขภาพในมหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมงานวิจัยสุขภาพของคนไทย." 2546. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1911">http://hdl.handle.net/11228/1911</a>.
.custom.total_download80
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year5
.custom.downloaded_fiscal_year6

Fulltext
Icon
Name: hs1016.pdf
Size: 1.115Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record