Show simple item record

Model development on health research report dissemination in communities : Tumbon Pophaya municipality of Muang district, Suphanburi province and Tumbon Bangbuathong Administrative Organization in Bangbuathong District, Nonthaburi province as case study

dc.contributor.authorสมพร เมธชนันth_TH
dc.contributor.authorSomporn Mechananen_US
dc.contributor.authorอาจิณวัชร ศักดิ์พิมานพรth_TH
dc.contributor.authorมณฑิรา ศักดิ์พิมานพรth_TH
dc.contributor.authorAjinwatch Sakphimarnpornen_US
dc.contributor.authorMontira Sakpimarnpornen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:23:30Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:46:20Z
dc.date.available2008-12-04T05:23:30Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:46:20Z
dc.date.issued2548en_US
dc.identifier.otherhs1215en_EN
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1962en_US
dc.description.abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการเผยแพร่งานวิจัยสุขภาพในชุมชน ในที่นี้รวมถึงสื่อและช่องทางที่ใช้ในการเผยแพร่งานวิจัยสุขภาพในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม เพื่อสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการเผยแพร่งานวิจัยในสาขาอื่นๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อศึกษาความแตกต่างของรูปแบบการเผยแพร่งานวิจัยสุขภาพในชุมชนที่มีลักษณะต่างกัน และเพื่อศึกษาปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบงานวิจัยสุขภาพในชุมชน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มบุคคล 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มข้าราชการการเมือง/เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข 2) กลุ่มแกนนำชุมชน 3) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และ4) กลุ่มประชาชนทั่วไปในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นกรณีศึกษา รวมทั้งสิ้น 172 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การประชุมสนทนากลุ่ม และการสังเกตการณ์ในการประชุม/สัมมนาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อนำเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย นำเสนอผลโดยการพรรณนา ผลการวิจัยพบว่าการเผยแพร่งานวิจัยสุขภาพในชุมชนจะต้องได้รับการพัฒนารูปแบบโดยเพิ่มฝ่ายบริการข้อมูลลงไปในรูปแบบการเผยแพร่งานวิจัยที่คณะทำงานเผยแพร่งานวิจัยใช้อยู่เดิม ฝ่ายบริการข้อมูลนี้จะเป็นสื่อบุคคลที่ช่วยให้การเผยแพร่งานวิจัยสุขภาพในชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะต้องได้รับการอบรมจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขก่อนส่งไปประจำในชุมชน เพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขกับชุมชน นอกจากสื่อบุคคลดังกล่าว เครื่องมือที่ช่วยในการเผยแพร่งานวิจัยสุขภาพในชุมชน คือ สื่อสิ่งพิมพ์ (จดหมายข่าว) และสื่อกระจายเสียง (หอกระจายข่าว) รูปแบบการเผยแพร่งานวิจัยสุขภาพในชุมชนที่มีลักษณะต่างกัน สามารถใช้รูปแบบในการเผยแพร่แบบเดียวกันได้ โดยมีความแตกต่างเล็กน้อยในส่วนของรายละเอียด นั่นคือ ที่ตำบลโพธิ์พระยา สามารถใช้แกนนำชุมชนเป็นสื่อบุคคลในการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชนได้ ส่วนที่ตำบลบางบัวทอง ใช้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นสื่อบุคคลทำหน้าที่นี้แทน โดยทำงานประสานกับฝ่ายบริการข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ปัญหา อุปสรรคในการเผยแพร่งานวิจัยสุขภาพในชุมชน คือ พื้นฐานการศึกษาของคนในชุมชน ทำให้มีข้อจำกัดในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การไม่ให้ความร่วมมือของคนบางกลุ่มในชุมชน และงานวิจัยสุขภาพที่เหมาะในการนำไปเผยแพร่ในชุมชนยังมีจำนวนน้อยมาก ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนารูปแบบการเผยแพร่งานวิจัยสุขภาพในชุมชนควรมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขกับชุมชนไปประจำอยู่ในชุมชนต่างๆ ให้ครบทุกตำบลทั่วประเทศ ตัวแทนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่ออกไปทำหน้าที่เผยแพร่งานวิจัยสุขภาพของสถาบันฯ ในชุมชน ควรเป็นบุคคลที่มีความตั้งใจ อดทน ต้องลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และมีความจริงใจที่จะนำความรู้จากงานวิจัยไปเผยแพร่โดยปราศจากผลประโยชน์แอบแฝงใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่จบการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา สาระความรู้จากงานวิจัยที่จะนำไปเผยแพร่ในชุมชนควรจะต้องย่อยเสียก่อน ให้เนื้อหาตรงกับความต้องการของผู้รับสาร เป็นเรื่องใกล้ตัว สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เนื้อหาจากงานวิจัยที่จะนำไปเผยแพร่ในชุมชนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อกระจายเสียง ควรเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในชุมชน และเป็นเรื่องที่ชุมชนให้ความสนใจหรือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่ชุมชนกำลังประสบอยู่th_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectHealth Service Systemsen_US
dc.subjectHealth Services Researchen_US
dc.subjectระบบบริการสุขภาพen_US
dc.subjectบริการสุขภาพ, วิจัยen_US
dc.subjectการบริการสาธารณสุขen_US
dc.subjectระบบวิจัยสุขภาพ (Health Research System)th_TH
dc.titleการพัฒนารูปแบบการเผยแพร่งานวิจัยสุขภาพในชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีth_TH
dc.title.alternativeModel development on health research report dissemination in communities : Tumbon Pophaya municipality of Muang district, Suphanburi province and Tumbon Bangbuathong Administrative Organization in Bangbuathong District, Nonthaburi province as case studyen_US
dc.identifier.callnoW84.3 ส265ก 2548en_US
dc.subject.keywordHealth research report disseminationen_US
dc.subject.keywordการเผยแพร่งานวิจัยสุขภาพen_US
.custom.citationสมพร เมธชนัน, Somporn Mechanan, อาจิณวัชร ศักดิ์พิมานพร, มณฑิรา ศักดิ์พิมานพร, Ajinwatch Sakphimarnporn and Montira Sakpimarnporn. "การพัฒนารูปแบบการเผยแพร่งานวิจัยสุขภาพในชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี." 2548. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1962">http://hdl.handle.net/11228/1962</a>.
.custom.total_download104
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year8
.custom.downloaded_fiscal_year2

Fulltext
Icon
Name: hs1215.pdf
Size: 527.8Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record