Show simple item record

Synthesis paper "Southern regional plan" project

dc.contributor.authorเพ็ญโฉม แซ่ตั้งth_TH
dc.contributor.authorPenchom Saetangen_US
dc.contributor.authorสุพจ จริงจิตรth_TH
dc.contributor.authorแก้วตา เพชรรัตน์th_TH
dc.contributor.authorSupot Chringchiten_US
dc.contributor.authorKaeota Phetraten_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:23:36Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:38:09Z
dc.date.available2008-12-04T05:23:36Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:38:09Z
dc.date.issued2548en_US
dc.identifier.otherhs1290en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1971en_US
dc.descriptionโคงการจัดทำเอกสารสังเคราะห์แผนภูมิภาค-ภาคใต้en_US
dc.description.abstractนโยบายและโครงการมากมายของรัฐบาลที่กําลังเกิดขึ้นในภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด ล้วนเป็นโครงการขนาดใหญ่ใช้งบประมาณการลงทุนสูงหลายหมื่นจนเป็นแสนล้านบาท และต้องอาศัยเงินกู้จากต่างประเทศหรือการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนต่างชาติทั้งสิ้น จึงเป็นที่น่าวิตกว่าโครงการเหล่านี้มิเพียงแต่จะนําพาประเทศไทยไปสู่การจมปลักอยู่ในห้วงแห่งหนี้สินต่างชาติที่จะผูกพันไปไม่รู้สิ้นเท่านั้น แต่ยังจะนําพาการพัฒนาในเชิงภาพรวม ทั้งของภาคใต้และของประเทศไทย ไปสู่ความล่มสลายในทุกมิติ ทั้งในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ เศรษฐกิจชุมชน สังคม วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น เนื่องเพราะนโยบายและแนวทางการพัฒนาที่ส่งผ่านออกมาในรูปของโครงการต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารเล่มนี้โดยมากมิได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการยึดถือ หรือแม้แต่จะคิดคํานึงถึงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการอันถูกต้องตามกฎหมาย ความโปร่งใส การประเมินถึงศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่และความยั่งยืนในมิติต่างๆ อันล้วนขัดต่อกระบวนการการกําหนดนโยบายสาธารณะที่ดีที่รัฐบาลพึงยึดถืออย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คณะผู้จัดทําจึงมุ่งหวังว่าเอกสารชุดนี้จะมีบทบาทและคุณประโยชน์อย่างน้อยในขั้นปฐมที่สุด คือเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งแก่ประชาชนในภูมิภาคนี้เพื่อใช้เสริมความเข้มแข็งแก่กระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการใช้สิทธิของตนร่วมกําหนดนโยบายการพัฒนาในท้องถิ่นต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent5125160 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectHealth Public Policy and Health Impact Assessmenten_US
dc.subjectHealth Policyen_US
dc.subjectนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพen_US
dc.subjectนโยบายสาธารณสุข--ไทยen_US
dc.subjectบริการสุขภาพen_US
dc.subjectสาธารณสุขen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleแผนภูมิภาค-ภาคใต้th_TH
dc.title.alternativeSynthesis paper "Southern regional plan" projecten_US
dc.identifier.callnoWA541 พ886ผ 2548en_US
dc.identifier.contactno46ข057en_US
dc.subject.keywordSouthern regional planen_US
dc.subject.keywordแผนภูมิภาคen_US
.custom.citationเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, Penchom Saetang, สุพจ จริงจิตร, แก้วตา เพชรรัตน์, Supot Chringchit and Kaeota Phetrat. "แผนภูมิภาค-ภาคใต้." 2548. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1971">http://hdl.handle.net/11228/1971</a>.
.custom.total_download17
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year0
.custom.downloaded_fiscal_year0

Fulltext
Icon
Name: hs1290.pdf
Size: 2.477Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record