Show simple item record

System, structure and mechanism for conservation, development and protection of Thai health wisdom : the education strategy

dc.contributor.authorวิชิต เปานิลth_TH
dc.contributor.authorWichit Paonilen_US
dc.contributor.authorปารณัฐ สุขสุทธิ์th_TH
dc.contributor.authorรัชนี จันทร์เกษth_TH
dc.contributor.authorParanat Suksuten_US
dc.contributor.authorRutchanee Chantraketen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:23:41Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:44:33Z
dc.date.available2008-12-04T05:23:41Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:44:33Z
dc.date.issued2548en_US
dc.identifier.otherhs1229en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1980en_US
dc.descriptionชื่อหน้าปก : รายงานการศึกษาเรื่อง ระบบ โครงสร้าง และกลไกในการพัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : มาตรการด้านการศึกษาth_TH
dc.description.abstractการอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท เป็นวาระแห่งชาติที่ท้าทาย เพราะประเทศไทยได้ทอดทิ้งการสืบทอดภูมิปัญญาสุขภาพวิถีไทไประยะหนึ่ง ทำให้ประชาชนขาดความนิยม และสังคมขาดการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนขาดโอกาสที่จะแข่งขันกับระบบภูมิปัญญาสุขภาพของชาติอื่นๆ วาระแห่งชาติในการอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ชัดเจนขึ้นเมื่อก่อตั้งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๔๕ การศึกษานี้ เพื่อศึกษาระบบ โครงสร้าง กลไกทางการเงินและเพื่อเสนอมาตรการด้านการเงินที่เป็นรูปธรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา คุ้มครองภูมิปัญญาไท และสุขภาพวิถีไท ทำการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมมาตรการด้านการเงินที่ประเทศอื่นๆ ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา คุ้มครองภูมิปัญญาในประเทศของตน และกรณีศึกษาโรงพยาบาลในประเทศไทย ที่ให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเมื่อใช้มาตรฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันประเมินการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พบว่า หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิผลของการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมีไม่มากนักและหลักฐานเหล่านั้นยังไม่แสดงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ องค์การอนามัยโลกจึงเสนอแนะให้ประเทศสมาชิก กำหนดนโยบายระดับชาติในการคุ้มครองและอนุรักษ์การแพทย์ทางเลือก และจัดทำแผนพัฒนาที่เป็นรูปธรรม สร้างฐานข้อมูลความรู้อย่างเป็นระบบทั้งด้านความปลอดภัย ประสิทธิศักย์และประสิทธิผล จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตลอดจนมีระบบการออกระเบียบควบคุมที่รัดกุม ประสบการณ์ในประเทศจีน พบว่า การพัฒนาการแพทย์แผนจีนที่ผสมผสานกับระบบการแพทย์แผนปัจจุบันทำให้การพัฒนามีประสิทธิภาพมากกว่าการแยกกันพัฒนา กรณีศึกษาโรงพยาบาลรัฐ ๓ แห่งในประเทศไทย พบว่า การพัฒนาระบบบริการการแพทย์สมุนไพร นวดไทย และการแพทย์ทางเลือก ได้รับการริเริ่มจากกระทรวงสาธารณสุข แต่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นบริการที่ผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นความพยายามของแต่ละสถานพยาบาล การจัดสรรเงินค่ารักษาพยาบาลตามรายกิจกรรมเป็นแหล่งเงินสำคัญของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งบประมาณรักษาพยาบาลจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และงบประมาณจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไทยังมีส่วนไม่มากนัก เนื่องจากขนาดของงบประมาณน้อยหากต้องใช้กลไกด้านการเงินเป็นกลวิธีในการอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไทอย่างแท้จริง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต้องเป็นหน่วยงานประสานแผนยุทธศาสตร์สำคัญ ๓ ด้าน เริ่มจาก ๑. การจัดกลไกทางการเงินให้ผสมผสานระบบบริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เข้ากับระบบการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยระยะแรกเน้นพัฒนาภายใต้กรอบสถานพยาบาลภาครัฐทั้งบริการแบบผู้ป่วยนอกและบริการแบบผู้ป่วยใน (กำหนดเป็นแผนพัฒนา ๕ ปี) เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงประจักษ์พัฒนาเป็นแนวทางเวชปฏิบัติ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านคน ควรกำหนดกรอบบุคลากรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานพยาบาลภาครัฐเพื่อเป็นกลวิธีจัดสรรกำลังคนที่ได้รับการสนับสนุนต้นทุนค่าแรง รวมทั้งปรับกระบวนทัศน์บุคลากรการแพทย์แผนปัจจุบันให้สามารถผสมผสานบริการกับบุคลากรการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกได้มากขึ้น โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ๓. ยุทธศาสตร์ด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยี ควรอุดหนุนเงินวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อเป็นวิถีไทที่เป็นอิสระในอนาคตth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectAlternative Medicineen_US
dc.subjectMedicine, Traditional--Thailanden_US
dc.subjectMedicine, Herbalen_US
dc.subjectสุขภาพทางเลือกen_US
dc.subjectการแพทย์แผนโบราณen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleระบบโครงสร้างและกลไกในการพัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : มาตรการด้านการศึกษาth_TH
dc.title.alternativeSystem, structure and mechanism for conservation, development and protection of Thai health wisdom : the education strategyen_US
dc.identifier.callnoWB925 ว549ร 2548en_US
dc.identifier.contactno48ค030en_US
dc.subject.keywordThai Health Wisdomen_US
dc.subject.keywordEducation Strategyen_US
dc.subject.keywordการแพทย์แผนไทยen_US
dc.subject.keywordการแพทย์ทางเลือกen_US
dc.subject.keywordกลไกทางการศึกษาen_US
.custom.citationวิชิต เปานิล, Wichit Paonil, ปารณัฐ สุขสุทธิ์, รัชนี จันทร์เกษ, Paranat Suksut and Rutchanee Chantraket. "ระบบโครงสร้างและกลไกในการพัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : มาตรการด้านการศึกษา." 2548. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1980">http://hdl.handle.net/11228/1980</a>.
.custom.total_download71
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year3

Fulltext
Icon
Name: hs1229.pdf
Size: 411.6Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record