Show simple item record

The study of occupational health and safety in informal-sector workers in Phuket province

dc.contributor.authorอนิรุจน์ มะโนธรรมth_TH
dc.contributor.authorAniruth Manothumen_US
dc.contributor.authorมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตth_TH
dc.contributor.authorRajabhat University, Phuketen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:23:57Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:36:35Z
dc.date.available2008-12-04T05:23:57Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:36:35Z
dc.date.issued2548en_US
dc.identifier.otherhs1247en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2018en_US
dc.descriptionชื่อหน้าปก : รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบในจังหวัดภูเก็ตth_TH
dc.description.abstractโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบในจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยเพื่อศึกษาและประเมินสถานการณ์ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานในกลุ่มดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบในสาขาอาชีพต่างๆ โดยปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอถลาง อำเภอเมือง และอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ผลของการศึกษาวิจัยที่ได้จะนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนารูปแบบและกำหนดแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวิจัยใช้ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 สาระของรายงานการวิจัยประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สำหรับวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลวิจัยมี 2 ประเภท คือ ประเภทแรก ข้อมูลทุติยภูมิ ได้มาจากเอกสารประกอบการรายงานโครงการต่างๆของจังหวัดภูเก็ต อาทิ ข้อมูลเอกสารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ประเภทที่สอง ข้อมูลปฐมภูมิ หรือ ข้อมูลภาคสนามคือข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสำรวจกลุ่มแรงงานนอกระบบในสาขาอาชีพต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ผลของการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการดังกล่าวข้างต้น ช่วยให้ได้มาซึ่งรายงานการวิจัย “ การศึกษาปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบในจังหวัดภูเก็ต ” ฉบับนี้ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบให้ยั่งยืนและมั่นคงต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent1594791 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectHealth Systemsen_US
dc.subjectHealthy Public Policyen_US
dc.subjectOccupational Healthen_US
dc.subjectSafetyen_US
dc.subjectPhuketen_US
dc.subjectระบบสุขภาพของประชาชนกลุ่มต่างๆen_US
dc.subjectนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพen_US
dc.subjectอาชีวอนามัยen_US
dc.subjectความปลอดภัยen_US
dc.subjectภูเก็ตen_US
dc.subjectปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health: SDH)th_TH
dc.titleการศึกษาปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบในจังหวัดภูเก็ตth_TH
dc.title.alternativeThe study of occupational health and safety in informal-sector workers in Phuket provinceen_US
dc.identifier.callnoWA485 อ178ก 2548en_US
dc.identifier.contactno47ค031en_US
dc.subject.keywordinformal-sector workersen_US
dc.subject.keywordแรงงานนอกระบบen_US
.custom.citationอนิรุจน์ มะโนธรรม, Aniruth Manothum, มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต and Rajabhat University, Phuket. "การศึกษาปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบในจังหวัดภูเก็ต." 2548. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2018">http://hdl.handle.net/11228/2018</a>.
.custom.total_download250
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month1
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year2

Fulltext
Icon
Name: hs1247.pdf
Size: 1.661Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record