Show simple item record

A study of collective opinions regarding some aspects of childcare center management in Thailand

dc.contributor.authorดุษฎี โยเหลาen_US
dc.contributor.authorDusadee Yoelaoen_US
dc.contributor.authorลัดดาวัลย์ เกษมเนตรen_US
dc.contributor.authorประทีป จินงี่en_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:24:02Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:38:47Z
dc.date.available2008-12-04T05:24:02Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:38:47Z
dc.date.issued2544en_US
dc.identifier.otherhs0754en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2028en_US
dc.description.abstractการศึกษาฉันทามติเกี่ยวกับการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาฉันทามติเกี่ยวกับการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กในเรื่อง 1) วัตถุประสงค์ของการจัดบริการ และเป้าหมายด้านคุณลักษณะของเด็ก 2)องค์กรหลักที่เป็นผู้นำหรือแกนกลางในการจัดบริการและประสานงานระหว่างกลุ่มผู้ให้บริการสถานเลี้ยงดูเด็ก 3) บทบาทของรัฐ ชุมชน และเอกชนในการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็ก และ 4) กลไกเพื่อการควบคุมตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็ก กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาฉันทามติคือ กลุ่มแรก ประกอบด้วย กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายของประเทศและของหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาเด็กวัย 0 – 6 ปี และนักวิชาการ ได้แก่ วุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดูแลเรื่องการพัฒนาเด็ก นักวิชาการเรื่องเด็ก จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ตลอดจนนักวิชาการในหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดบริการสถานรับเลี้ยงดู ปลัดกระทรวง อธิการบดีกรมที่ทำงานเกี่ยวกับเด็ก ประธานมูลนิธิของเอกชน กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มผู้ประสานงานการใช้นโยบาย ได้แก่ ศึกษาธิการเขตการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ชลบุรี นนทบุรีและศึกษาธิการเขตในกรุงเทพมหานคร กลุ่มที่สาม คือ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ครู/อาจารย์ใหญ่ หัวหน้าศูนย์ เจ้าของกิจการ เจ้าอาวาส และอิหม่าม ผู้นำองค์การบริหาร ส่วนตำบล ครู พี่เลี้ยง และผู้ดูแลเด็ก กลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้ปกครอง โดยมี กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 1,663 คน โดยมีประเด็นที่ศึกษาในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้คือ ประเด็นแรก เรื่องวัตถุประสงค์ของการจัดบริการ และเป้าหมายด้านคุณลักษณะของเด็ก ศึกษาในกลุ่มนักวิชาการ วุฒิสมาชิก และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วัตถุประสงค์ด้านองค์กรหลักที่เป็นผู้นำหรือแกนกลาง ในการจัดบริการศึกษาในกลุ่มผู้กำหนดนโยบายผู้ประสานงานการใช้นโยบาย และผู้ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ด้านบทบาทของรัฐ ชุมชน และเอกชนในการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็ก ศึกษาในกลุ่มนักวิชาการและนักการเมือง และวัตถุประสงค์ด้านกลไกเพื่อการควบคุมตรวจสอบและประเมิน คุณภาพสถานเลี้ยงดูเด็ก ศึกษาในกลุ่มนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานและผู้ปกครองจากผลการวิจัยพบว่าฉันทามติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (0 - 6 ปี) ที่สำคัญมากที่สุดคือ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการถูกต้องตามหลักวิชา และเพื่อฝึกนิสัยพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคม และเป้าหมายที่สำคัญมากที่ต้องการเกิดกับเด็กวัย 0 – 3 ปี และ 3+ - 6 ปี จากการให้บริการของสถานเลี้ยงดูเด็ก คือ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม อย่างสมดุล และมีความสุข และในเด็กวัยเรียน 3+ - 6 ปี มีเป้าหมายที่สำคัญมากเพิ่มขึ้นอีก 1 ข้อ คือ มีความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น รัฐจึงควรนำฉันทามติดังกล่าวไปกำหนดเป็นหลักเกณฑ์สำคัญของการจัดตั้งสถานเลี้ยงดูเด็กทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสถานเลี้ยงดูเด็กทุกแห่งต้องปฏิบัติได้ตามเกณฑ์นี้ จึงจะได้รับการยอมรับ ในการนี้รัฐจะต้องเป็นผู้นำในการระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ปฏิบัติเพื่อการหารูปแบบเนื้อหา และวิธีการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้สถานเลี้ยงดูเด็กแต่ละแห่ง สามารถเลือกให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของตน และจัดดำเนินการได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายพร้อมกันนั้นรัฐจะต้องให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจตรงกันว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าวคืออะไร และทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรที่จะทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent1308138 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectAge Groupsen_US
dc.subjectChild Day Care Centers -- Managementen_US
dc.subjectระบบสุขภาพของประชาชนกลุ่มต่างๆen_US
dc.titleการศึกษาฉันทามติเกี่ยวกับการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทยen_US
dc.title.alternativeA study of collective opinions regarding some aspects of childcare center management in Thailanden_US
dc.description.abstractalternativeA Study of Collective Opinions Regarding someAspects of Childcare Center Management in ThailandThe objectives of this study were to find collective opinions about childcare centers services regarding the following: 1) purposes of childcare centers and goals of child development, 2) the main organization responsible for coordinating childcare centers, 3) roles of community, private organization, and government in childcare centers services, and 4) activities for quality control and evaluation of childcare centers services.Sample consisted of four groups of people. The first group consisted of academics, politicians, chief executives of private and governmental organizations providing childcare services. The second group consisted of officials coordinating between central government and local organizations providing the services in Chiengmai, Khonkan, Songhkla, Chonburi, and Bangkok. The third group consisted of workers at childcare centers from top level such as heads of schools to bottom level such as care providers. The last group consisted of parents of children at the childcare centers. The total subjects were 1,663. There was a collective agreement on the purposes of the childcare centers. They were to promote the correct practices of child development ,and to provide basic social habit training for children. The results showed also the collective agreement on goals of child development for the 0-3, and 3-6 years children. These were good physical health, balance of psychological, emotional, and social development, and happiness. Moreover creative thinking was selected as child development goal for the 3-6 years old children. As a result, we recommended that the government should take actions in collecting ideas from experts and practitioners on standard of practices for childcare centers in order to achieve the above purposes and goals. At the same time childcare centers, related organizations, the general public, and other stakeholders should be informed. Their roles and functions should also be identified.en_US
dc.identifier.callnoWS105.5 ด731ก 2544en_US
dc.subject.keywordChild Careen_US
dc.subject.keywordCollective Opinionsen_US
dc.subject.keywordสถานเลี้ยงดูเด็กen_US
dc.subject.keywordฉันทามติen_US
dc.subject.keywordเด็ก, บริการen_US
.custom.citationดุษฎี โยเหลา, Dusadee Yoelao, ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร and ประทีป จินงี่. "การศึกษาฉันทามติเกี่ยวกับการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย." 2544. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2028">http://hdl.handle.net/11228/2028</a>.
.custom.total_download62
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year4
.custom.downloaded_fiscal_year0

Fulltext
Icon
Name: hs0754.pdf
Size: 924.8Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record