Show simple item record

Conflict management and the use of peaceful means in the health care system

dc.contributor.authorไพศาล วิสาโล, พระth_TH
dc.contributor.authorPhraPaisan Wisaloen_US
dc.contributor.authorยงยุทธ บูรณเจริญกิจth_TH
dc.contributor.authorเมทัส อนุวัตรอุดมth_TH
dc.contributor.authorนารี เจริญผลพิริยะth_TH
dc.contributor.authorนภนาท อนุพงศ์พัฒน์th_TH
dc.contributor.authorนงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์th_TH
dc.contributor.authorดวงหทัย ชาติพุทธิกุลth_TH
dc.contributor.authorYongyut Buranachareonkiten_US
dc.contributor.authorMatas Anuwatudomen_US
dc.contributor.authorNaree Chareonpholpiriyaen_US
dc.contributor.authorNaphanat Anuphongphanen_US
dc.contributor.authorNonglak Throngsilsaten_US
dc.contributor.authorDounghathai Chatphutikulen_US
dc.contributor.authorวัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:24:21Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:41:15Z
dc.date.available2008-12-04T05:24:21Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:41:15Z
dc.date.issued2005en_US
dc.identifier.otherhs1236en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2070en_US
dc.descriptionชื่อหน้าปก : รายงานการศึกษาเรื่องการใช้กระบวนการสันติวิถีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพะทย์และสาธารณสุขen_US
dc.descriptionรายงานวิจัยมี 3 เรื่อง : เรื่องแรกชื่อเรื่อง "การใช้กระบวนการสันติวิถีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพะทย์และสาธารณสุข" โดย พระไพศาล วิสาโล, ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ, เมทัส อนุวัตรอุดม, นารี เจริญผลพิริยะ, นภนาท อนุพงศ์พัฒน์,นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์, ดวงหทัย ชาติพุทธิกุล เรื่องที่ 2 ชื่อเรื่อง "คู่มือสันติวิธีความขัดแย้งจัดการได้ด้วยมือเรา" โดย วิวัฒน์ ปองเสงี่ยม, มลิจันทร์ เกียรติสังวร, อชิมา เกิดเกล้า, จงจิตร รัยมธุรพงศ์, ภินันท์ สิงห์กฤตยา, ปราโมทย์ ช้อยบำเพ็ญ เรื่องที่ 3 ชื่อเรื่อง "สรุปเนื้อหาการอบรมกระบวนการเรียนรู้สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข" โดย พระไพศาล วิสาโล, นารี เจริญผลพิริยะ, กิติชัย งามชัยพิสิฐ, นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์, ยงยุทธ บูรเจริญกิจ, เมทัส อนุวัตรอุดม, ดวงหทัย ชาติพุทธิกุลen_US
dc.description.abstractในการศึกษาวิจัยเรื่องการใช้กระบวนการสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข ได้ให้ความสนใจถึงที่มาของความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งที่ปรากฏ ซึ่งผลของการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความรู้ทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่สถาปนาขึ้นเหนือกว่าความรู้การแพทย์แผนอื่น และการจัดระบบโครงสร้างความสัมพันธ์ที่ทําให้บุคลากรทางการแพทย์มีอํานาจเหนือคนไข้ สร้างโอกาสให้เกิดการใช้อํานาจที่ไม่เหมาะสมและไม่เท่าเทียม อันนํามาซึ่งความขัดแย้ง อีกประการหนึ่ง ความขัดแย้งเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระจายทรัพยากรทางสาธารณสุขอย่างขาดความเป็นธรรม ทั้งในแง่งบประมาณและบุคลากร ส่งผลให้คนที่อยู่ห่างไกลไม่อาจเข้าถึงทรัพยากรได้ ทําให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องรับภาระการดูแลประชาชนมากกว่าปกติ ซึ่งในระยะยาวอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการรักษาได้ง่าย และยังผลให้เกิดการขาดแคลนแพทย์ในชนบทตามมา จะเห็นได้ว่าในระบบการทํางาน เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นในหน่วยงาน วิธีการจัดการความขัดแย้งที่ใช้อํานาจในการแก้ปัญหา ย่อมส่งผลกระทบต่อการทํางานขององค์กรในระยะยาว ในทางกลับกันหากเป็นการใช้แนวทางสันติวิธีเพื่อจัดการปัญหาร่วมกันมักจะบังเกิดผลทําให้มีการแก้ปัญหาและเกื้อกูลผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าการจัดการความขัดแย้งแบบใช้อํานาจ ในระบบงานบริการทางการแพทย์ที่มีปัญหาความขัดแย้งไม่เฉพาะแต่การรักษาคนไข้ที่ผิดพลาดเท่านั้น หากยังคงเกี่ยวโยงถึงงานบริการอื่นๆ ในระบบบริการ การสื่อสารกับผู้รับบริการหากไม่มีการจัดการที่เหมาะสม ปัญหาความขัดแย้งก็อาจขยายตัวส่งผลเสียต่อองค์กรได้ หลายหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยการนําแนวทางสันติวิธีมาใช้เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ด้วยการดูแลเอาใจใส่ผู้มารับบริการตั้งแต่ต้น และหากเกิดความขัดแย้งขึ้นก็มีการจัดการที่เหมาะสม บางหน่วยงานได้ทํางานเชิงรุกด้วยการทํางานป้องกันโรค และการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ต่อชุมชนโดยร่วมกับชุมชนดูแลสุขภาพอันเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาสันติสุขภาวะร่วมกันระหว่างหน่วยงานบริการทางการแพทย์และชุมชนให้เกิดความยั่งยืนth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.description.sponsorshipสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพen_US
dc.format.extent1457020 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectHealth Administrationen_US
dc.subjectConflict (Psychology)en_US
dc.subjectการบริหารสาธารณสุขen_US
dc.subjectการบริหารความขัดแย้งen_US
dc.subjectการแก้ปัญหาen_US
dc.subjectการบริการสุขภาพ (Health Service Delivery)th_TH
dc.titleการใช้กระบวนการสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุขth_TH
dc.title.alternativeConflict management and the use of peaceful means in the health care systemen_US
dc.identifier.callnoWA540 พ355ก 2548en_US
dc.identifier.contactno47ข003-1en_US
dc.subject.keywordConflict managementen_US
dc.subject.keywordpeacefulen_US
dc.subject.keywordhealth care systemen_US
dc.subject.keywordสันติวิธีen_US
dc.subject.keywordการจัดการความขัดแย้งen_US
dc.subject.keywordการแพทย์และสาธารณสุขen_US
.custom.citationไพศาล วิสาโล, พระ, PhraPaisan Wisalo, ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ, เมทัส อนุวัตรอุดม, นารี เจริญผลพิริยะ, นภนาท อนุพงศ์พัฒน์, นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์, ดวงหทัย ชาติพุทธิกุล, Yongyut Buranachareonkit, Matas Anuwatudom, Naree Chareonpholpiriya, Naphanat Anuphongphan, Nonglak Throngsilsat, Dounghathai Chatphutikul and วัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ. "การใช้กระบวนการสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข." 2005. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2070">http://hdl.handle.net/11228/2070</a>.
.custom.total_download95
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month1
.custom.downloaded_this_year12
.custom.downloaded_fiscal_year17

Fulltext
Icon
Name: hs1236.pdf
Size: 3.066Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record